تحقیق درمورد پیشگیریهای سلامت روان و آگاهی و نگرش


Widget not in any sidebars
2ـ ایجاد سامانه بهتر توزیع خدمات: در سالهای اخیر نوآوریهای بسیاری در زمینه ارائه خدمات بهداشت روان صورت گرفته است که موفقیتهای بهتری را در دسترس مجریان برنامههای ملی بهداشت روان قرار می دهد.
3ـ بهبودی آگاهی و نگرش و افزایش تقاضا برای زندگی با کیفیت بهتر.
4ـ در دو دهه اخیر تحولاتی چند در زمینه علوم و روش شناسی، به تدریج اتکاء مطلق بر دانش کلاسیک پاسکالی_نیوتنی را زیر سوال برده است
5ـ مهیا شدن درمانها و دخالتهای موثرتر امری شناخته شده است.
ب ـ موانع:
1ـ افسانه ها، برچسب زدن و نگرش منفی عامه مردم.
2ـ نگرش و اگاهی ردههای مختلف شغلی.
3ـ مسائل مالی و قانونی.( هاشم زاده، 1389، 47-46).
2-4-11- پیشگیریهای سلامت روان
سلامت روانی در سه سطح مورد بررسی قرار می گیرد، که عبارتاند از پیشگیری اولیه ، پیشگیری ثانویه و پیشگیری ثالث .
پیشگیری اولیه: منظور از پیشگیری اولیه عبارت از جلوگیری از پیدایش بیماری و به عبارت دیگر علاج واقعه قبل از وقوع است. هدف مداخله در مرحله پیشگیری اولیه جلوگیری از شروع بیماری یا اختلال است، به نحوی که احتمال وقوع آن را در مقطع زمانی خاص کاهش دهد. این هدف زمانی تحقق می یابد که عوامل سببزا را از بین ببریم، از انتقال و شیوع بیماری جلوگیری کنیم، عوامل خطرزا را کاهش دهیم، مقاومت را بالا ببریم و سلامتی را از طریق ایجاد شرایط محیطی مناسب افزایش دهیم.
پیشگیری ثانوی: این پیشگیری عبارت است از مداخله زود هنگام در شناخت و درمان سریع نشانگان یک بیماری یا اختلال با این هدف که از شیوع و گسترش آن توسط کوتاه کردن مدت آن کاسته شود.
پیشگیری ثالث: این پیشگیری عبارت است از کاستن از گسترش عوارض جنبی که در حاشیه یک بیماری یا اختلال اصلی وجود دارد.( احمد وند، 1382).
2-4-12- بهداشت رواني در دوران نوجواني:
اهميت دوره نوجواني در بهداشت رواني از زواياي مختلف قابل بحث است. در دوره نوجواني، نوجوان عقايد شخصي خود را بيش از پيش محكم تر و آشكارتر بيان ميكند او تمايل دارد آزادي عمل داشته باشد و براي تأييد شدن دليل بياورد. او به طور دائم براي كسب هويت تلاش مي كند، هم خود و هم اطرافيان را به تلاطموا ميدارد.
شاخصهاي تازه نوجوان موجب ميشود كه آنها باورهاي والدين و حتي بزرگان جامعه را كنار بگذارند و گاهي با آنها به مبارزه برخيزند. والدين بايد بدانند كه در زندگي اكثر نوجوانان، خانواده هميشه يك لنگرگاه به حساب ميآيد. براي تضمين بهداشت رواني، كسب هويت و استقلال در دوره نوجواني، کاملترين راه اين است كه روابط نوجوانان با والدين، دائمي و صميمي باشد. نوجواناني كه والدين خود را هميشه حاضر در صحنه مي بينند و احساس ميكنند كه ميتوانند بر آنها متكي باشند بهتر رشد مييابند و روان سالمتري نيز دارد.( حمزه گنجي، 1380، 129. 143. 168).
2-4-13- بهداشت رواني در خانواده
خانواده، بنياديترين و قديميترين نهاد اجتماعي است. با اين همه، به نظر مي رسد كه فشارها و گرفتاري هاي اجتماعي در حال متلاشي كردن اين نهاد است. در اين اجتماع امروزي، خانواده دائماً در حال دگرگوني است.
عضو خانواده بودن يعني در نوعي شبكه عاطفي سهيم شدن، به يك گروه اجتماعي تعلق داشتن، تاريخ مشترك داشتن و به محيط زندگي خاصي عادت كردن، اهميت خانواده نيز به خاطر همين دستاوردهاست. آنجه امروزه والدين در ارتباط به تضمين بهداشت رواني كودكان بايد در نظر داشته باشند مباحث مفصلي است كه فهرست وار عبارت است از:
1- اهميت اولين ساعات زندگي 2- شيوه هاي ايجاد روابط خانوادگي محكم 3- دقت در راههاي صرف انرژي كودكان و نوجوانان 4- توجه به راههاي حفظ سنتهاي قديم و خلق سنتهاي جديد و توصيه هاي لازم براي تضمين بهداشت رواني كودكان و نوجوانان، عبارتند از:
فرزند خود را دوست داشته باشيد.
براي فرزند خود الگوي خوبي باشيد.
فرزند خود را آموزش دهيد.
فرزند خود را با انضباط بار بياوريد.
به مسئوليتهاي خود آگاه شويد.(همان منبع).