تحقیق درمورد یادگیری الکترونیکی و یادگیری الکترونیک

متغیرها تعداد ضریب
همبستگی سطح معناداری
مهارت‌های یادگیری الکترونیکی رضایت تحصیلی 322 345/0 01/0
کار با رایانه و اینترنت
322 041/0 05/0
مهارت ارتباطی
322 027/0 05/0
مهارت‌های شناختی
322 224/0 01/0
مهارت‌های فراشناختی
322 517/0 01/0

براساس نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول (4-7)، بین مهارتهای یادگیری الکترونیکی دانشجویان و رضایت تحصیلی (345/0+=r) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ زیرا (01/0 p<). بنابراين با 99 % اطمینان می توان گفت هرچه مهارتهای یادگیری الکترونیکی دانشجویان بالاتر باشد، رضایت تحصیلی آنان نیز افزایش می یابد و بالعکس. به علاوه ميتوان 9/11درصد از واریانس رضات تحصیلی دانشجویان را از روی مهارتهای یادگیری الکترونیکی آنان تبیین کرد. همچنین بین مهارتهای شناختی (224/0+=r) و مهارتهای فراشناختی (517/0+=r) با رضایت تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ زیرا (01/0 p<). بنابراين با 99 % اطمینان می توان گفت هرچه مهارتهای شناختی و فراشناختی دانشجویان بالاتر باشد، رضایت تحصیلی آنان نیز افزایش می یابد و بالعکس. همچنین ميتوان 5 درصد از واریانس رضایت تحصیلی دانشجویان را از روی مهارتهای شناختی و 7/26درصد توسط مهارتهای فراشناختی آنان تبیین کرد. اما بین مهارت کار با رایانه (041/0+=r) و مهارت ارتباطی (027/0+=r) با رضایت تحصیلی رابطه معناداری 05/0 P> رابطه همبستگی مثبت و با شدت خیلی پایین وجود دارد.
فرضیه3) بر اساس مهارت های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی می‌توان میزان پیشرفت تحصیلی و رضایت تحصیلی دانشجویان را پیش بینی کرد.
به منظور بررسی تأثیر مؤلفه های مهارتهای یادگیری الکترونیکی دانشجویان بر پیشرفت تحصیلی و رضایت تحصیلی، باید از آنالیز رگرسیون چندمتغیره استفاده کرد. برای استفاده از مدل رگرسیون لازم است پیش‌فرضهای استفاده از آن مورد آزمون قرار گیرد. براساس اطلاعات جداول(4-8) و (4-9)، Fهای مشاهده شده در سطح 01/0 معنادار بوده، بنابراین معادله رگرسیون قابل تعمیم به کل جامعه آماری بوده است. همچنین مقدار آزمون دوربین واتسون (در بازه 5/1 تا 5/2) بدست آمد که استقلال خطاها را نشان می دهد و براساس شاخص‌های هم خطی بودن( تولرنس و تورم واریانس(VIF))؛ بین متغیرهای پیش بین همخطی وجود نداشته و نتایج حاصل از مدل رگرسیون قابل اتکا است. و شرط نرمال بودن متغیرها نیز برقرار است(مراجعه به جدول4-2). بنابراین شرایط استفاده از رگرسیون برقرار می‌باشد.
جدول 4-8: نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره تاثیر مؤلفه های مهارتهای یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی بر پیشرفت تحصیلی
مدل ضریب همبستگی(R) ضریب تعیینR2 ضریب تعیین اصلاح شده R2 دوربین واتسون F سطح معناداری
مهارتهای فراشناختی 340/0 116/0 113/0 79/1 80/41 000/0
مهارتهای شناختی 359/0 129/0 123/0
55/23 000/0
مدل ضرایب غیراستاندارد ضرایب‌استاندارد t سطح معناداری
مفروضه های هم‌خطی