تحقیق رایگان با موضوع آگاهی اجتماعی و آلفای کرونباخ

3-6-1 روایی پرسشنامه
مفهوم روايي به اين سؤال پاسخ مي‌دهد كه ابزار اندازه‌گیري تا چه حد خصيصه مورد نظر را مي‌سنجد.بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه‌گیري نمی توان به دقت از داده هاي حاصل از آن اطمینان داشت‌ در تحقیق حاضر، از روش اعتبار محتوا استفاده شده است. اعتبار محتوا نوعي اعتبار است كه براي بررسي اجزاي تشكيل دهنده يك ابزار اندازه گيري به كار برده مي شود.اگر سؤال‌هاي پرسشنامه معرف ویژگی و مهارت ویژه‌اي باشد که محقق قصد اندازه‌گیري آن‌ها را داشته، آزمون داراي اعتبار محتوا است. روایی محتواي یک آزمون معمولاً توسط افرادي مشخص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود (سرمد،1391،ص170) . كليه سؤالات مطابق با مقالات علمي معتبر كه در قسمت چهارچوب نظري مطرح شده است و همچنين ديدگاه هاي تخصصي اساتيد مرتبط طراحي گرديده است ، لذا اعتبار آن به طريق محتوايي حاصل شده است .
3-6-2 پایایی پرسشنامه
پايايي يا قابليت اعتماد يكي از وي‍ژگي‌هاي فني ابزار اندازه گيري است . اين مفهوم با اين امر سر و كار دارد كه ابزار اندازه گيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج يكساني به دست مي دهدضريب پايايي نشانگر آن است كه تا چه اندازه ابزار اندازه گيري ويژگي هاي با ثبات آزمودني و يا ويژگي هاي متغير و موقتي وي را مي سنجد.لازم به ذكر است كه قابليت اعتماد در يك آزمون مي‌تواند از موقعيتي به موقعيت ديگر و از گروهي به گروه ديگر متفاوت باشد.براي محاسبه پایایی، شیوه‌هاي مختلفی به کاربرده می‌شود،از آن جمله می‌توان به اجراي دوباره آزمون، روش موازي (همتا)، ،روش تصنیف (دونیمه کردن) ، و ضریب آلفاي کرونباخ اشاره کرد. (سکاران ، 1390،ص ص318 – 317). در این تحقیق براي تعیین پایایی پرسشنامه با تأکید بر همسانی درونی سوالات، از روش ضريب آلفاي کرونباخ براي مجموع سوالات مرتبط با هر متغیر محاسبه شده است.در SPSS استفاده شده که به وسیله نرم افزارهنگام محاسبه ضریب پایایی با استفاده از روش آلفاي کرونباخ، یک نمونه اولیه مشتمل بر30 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده‌هاي به دست آمده،ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده است.براي محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌هاي زیر مجموعه سوال‌هاي پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد.سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه کرد( سرمد و دیگران ، 1392،ص84 ). برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ، پرسشنامه به تعداد 30 نفر از افراد جامعه آماری داده شد و ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از فرمول زیر محاسبه گردید :
/ (n/n-1)*(1 -∑ = α
که در آن :
n = تعداد سئوالات پرسشنامه، = واریانس سئوال و S واریانس کل تست می باشد.
پایائی پرسش های مطرح شده برای اندازه گیری هر متغیر با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در جدول شماره 3-3 نشان داده شده است :
جدول 3-4 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
متغیر
ضریب آلفای کرونباخ
خودآگاهی
0.839
خود مدیریتی
0.759
آگاهی اجتماعی
0.721
مدیریت روابط
0.758
هوش هیجانی
0.775