تحقیق رایگان با موضوع افشای اطلاعات مالی و هزینه های اجتماعی

در حالی که برخی از تولیدکنندگان تلفن و بانکها به دلیل عدم حمایت از زیر ساخت ، اکوسیستم پیچیدهای از سهام دارن و استانداردها مشتاق به این کارند(نیلی،1386؛15) .
2-14-1-13- سرویس پرداخت :
چهار مدل بالقوه پرداخت تلفن همراه :
– مدل اپراتور محور : اپراتور تلفن همراه به طور مستقل عمل میکند برای استقرار خدمات پرداخت تلفن همراه اپراتور میتواند مستقل از کیف پول همراه حساب کاربری تلفن همراه (شارژ) ارائه میکنند . استقرار زیادی از مدل اپراتور محور به شدت با عدم اتصال به شبکههای موجود به چالش پرداخت . اپراتور شبکه موبایل باید واسط با استفاده از شبکه بانکی پرداخت دسته خدمات پیشرفته تلفن همراه و تحت محیط بانکداری ارائه میکنند.
– مدل بانک محور : اعزام بانک برنامههای کاربردی تلفن همراه یا دستگاههای پرداخت را به مشتریان ارائه می دهد.
– مدل همکاری : این مدل شامل همکاری میان بانکها ، اپراتور تلفن همراه و حزب اعتماد سوم .
– مدل نظیر به نظیر : تلفنهمراه به عنوان ارائه دهنده خدمات عمل میکند و به طور مستقل ارتباط را با موسسات مالی و اپراتورهای شبکه تلفنهمراه را فراهم میکند (فتحی،1384؛209). در جدول شماره 3 روشهای پرداخت الکترونیک در سال های 2006-2010 و پیش بینی آن مشخص شده است.
2-14- مزاياى تجارت الكترونيكى:
– مزایای تجارتالکترونیکی را اجمالاً میتوان جهانی نمودن تجارت، برداشتن محدودیتهای زمانی و مکانی در انجام معاملات و تبلیغات، کمک به شکست انحصارات، کاهش قیمت، افزایش فروش، افزایش رفاه مصرف کننده و رفاه اجتماعی، دسترسیآسان و نقل و انتقال، سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی کشورها در جهان، بهرهگیری از فرصتهای زودگذر در عرصه صادرات، از بین رفتن هزینههای کاغذبازی، حذف واسطه ها، افزایش فرصتهای جدید شغلی، امکان ارائه خدمات و محصولات در سطح جهانی، کاهش هزینه های اجتماعی ناشی از آلودگیهای زیستمحیطی تولید شده در تردد وسایل نقلیه جهت انجام معاملات حضوری و…بر شمرد.
– به عنوان نمونه طبق برآوردهای به عمل آمده، ارزش صادرات جهانی کالاها و خدمات در سال 1998 حدود 7 هزار میلیارد دلار بوده است که از این مبلغ 500 میلیارد دلار صرف تهیه و مبادله اسناد مربوطه گردیده است(باجاج،1999؛908 ).
– به عبارت دیگر حدود 7 درصد از ارزش مبادلات جهانی را هزینه تهیه و مبادله الکترونیکی اطلاعات به جای روش سنتی مبتنی بر کاغذ بین 21 تا 70 درصد صرفهجویی در هزینه فعالیت های مختلف تجاری صورت میگیرد. بدین ترتیب با الکترونیکی کردن مبادلات میتوان حدوداً بین 5/1 تا 5 درصد از هزینه مبادلات را صرفه جویی کرد(سیاست تجارت الکترونیکی ایران، 1383؛1).
البته لازم به ذکر است که مطرح شدن مسائلی چون حفاظت از حریمشخصی افراد، حفاظت از مالکیت افراد، مسائل مالیاتی وگمرکی در اینترنت و… ایراداتی جدی را در تجارتالکترونیکی وارد ساخته است. به عنوان مثال در سال 1999 نسبت درآمد گمرکی ناشی از واردات محصولاتی مانند فیلم، موسیقی، نرم افزار، کتاب، نشریات و بازیهای رایانهای در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه به ترتیب 4/0 و 16/0 کل درآمد گمرکی بوده است که با فراهم شدن امکانات خرید و دریافت محصولات دیجیتالی شده مذکور از طریق اینترنت، درآمد گمرکی کشورها از این محل کاهش خواهد یافت (سوسان،2002؛907).
– به عبارت دیگر با جایگزینی تجارتالکترونیکی به جای تجارتسنتی، در واحدهای گمرکی و مالیاتی کشورها در برخی از بخشها کاهش خواهد یافت. همچنین به دلیل وجود هکرها، امکان افشای اطلاعات مالی محرمانه افراد و شرکتها نیز در اینترنت وجود دارد.
– تجارتالكترونيكى اطلاعات كامل و گستردهاى درمورد هركالا دراختيار خريداران و فروشندگان قرارمى دهد كه بهدست آوردن چنين اطلاعاتى در دنياى واقعى ارزش تجارى بسيارى دارد، اما بدون صرف هزينه و زمان امكان نخواهدداشت.
– امكان ايجاد ارتباط با همه افرادى كه براى تكميل فرايند بازرگانى لازم است از طريق ایمیل، چت ،ویس و غيره.
– حذف واسطهها يكى ديگر از باارزشترين هداياى تجارتالكترونيك به خريداران است كه باعث كاهش بىسابقه قيمتها خواهدشد كه اين كاهش قيمت ۱۵ تا ۵۰ درصد خواهدشد و به علاوه سبب كاهش زمان مبادلات نيز مىشود.
– با تجارتالكترونيكى مىتوان طيف گستردهاى ازتوليدكنندگان را زيرپوشش قرارداد و امكان چانه زنى بيشترى در مبادلات تجارى بهدست آورد كه در تجارت سنتى به دليل محدوديتهاى جغرافيايى امكان چنين امرى ميسر نيست.
– امكان عرضه وفروش محصول از سوى توليدكنندگان به بازار تمام كشورها و اين به معناى امكان جهانى شدن فروشندگان با صرف كمترين هزينه ممكن و امكان بازاريابى وسيع تر است.
– امكان خريد محصولات سفارشى و مطلوب خريداران از ديگر مزاياى تجارتالكترونيكى است. به اين معنا كه شما در خريد يك محصول ويژگىهاى موردنظر خود را به فروشنده انتقال مىدهيد و فروشنده نيز در صورت امكان محصول را با توجه به خواستههاى شما توليد مىكند و دراختيار شما مىگذارد. هماكنون اين روش فروش در محصولات صنعتى رواج بيشترى يافته است، درحالى كه در سالهاى اوليه تنها در مورد محصولات سادهاى مانند ساعت، كتاب و غيره امكان تحقق چنين امرى وجودداشت.
– ايجاد نوسانات جديد اقتصادى از ديگر مزاياى تجارت الکترونیکی است. چنين مؤسسات نوپايى توانايى رقابت و در مواردى امكان سبقت گرفتن از شركتهاى كهنه كار را دارند.
– كاهش هزينههاى ناشى از اشتباههاى انسانى و ايجاد امكانات بهتر براى مديريت در سطح شركتها.
– افزايش سرمايهگذارى و اشتغال در بخشهاى درگير با تجارتالكترونيكى.
– امكان گسترده شدن و افزايش تعداد خريداران و فروشندگان در اين نوع از بازار فراهم مىشود. با وجود تعداد زياد خريداران وفروشندگان امكان رقابت كامل در بازار فراهم خواهد شد و هيچ يك از خريداران و فروشندگان نمىتوانند اثرى برروى شرايط و قيمت بازار داشته باشند.
– تجارتالكترونيكى سبب تحولى در شيوههاى كسبوكار خواهد شدكه اين تحول با افزايش شديد مقياس توليد، كاهش هزينههاى مبادله، كاهش هزينههاى توزيع، افزايش رقابت و… همگى سبب كاهش هزينههاى توليد شده و خود سبب افزايش رفاه اجتماعى خواهد شد.