دانلود پایان نامه

تنن بام و همكاران، (2007) در مطالعهای با عنوان چه چیزی ادراک زنان سالخورده را از سلامت مرتبط با کیفیت زندگی تحریک میکند؟ نشان دادند تفكرات غيرمنطقي نظير نياز به تأييد ديگران، انتظار بالا از خود، دلواپسي و اضطراب، اجتناب از مشكلات و درماندگي براي تغيير با عزت نفس پايين و نارضايتي از زندگي رابطه دارد. اوستین و همکاران، (2005) در پژوهشی با عنوان رابطه شخصیت، بهزیستی و سلامت با ویژگی هوش هیجانی نشان ميدهند كه هوش هيجاني با ميزان رضايت از زندگي، گستره شبكه اجتماعي و كيفيت آن رابطه مثبت و با پريشاني روانشناختي رابطه منفي دارد. نتايج پژوهش استرسلی و همکاران، (2000) با عنوان خوشبینی شاخص سلامت روانی: با استفاده از ارزیابی روانی هوشمندانه نشان ميدهد كه خوشبيني به طور منفي با افسردگي و به طور مثبت با رضايت از زندگي، سلامت جسماني و رواني و وقوع كمتر اختلالات رواني و عزت نفس بالا رابطه دارد. هامارت و همكاران (2001) در پژوهشي با عنوان پيشبينيكننده هاي رضايت از زندگي در جوانان و بزرگسالان نشان دادند كه خوشبيني از عوامل مؤثر بر افزايش سطح سلامت روان و در نتيجه رضايت از زندگي است.
فروالد و همكاران (2001) در پژوهشي با عنوان رابطه بين كاهش اضطراب و كيفيت زندگي نشان دادند كه كاهش مشكلات هيجاني از جمله اضطراب نقش مهمي در افزايش سطح رضايت از زندگي دارد. مالتبی و همکاران، (2004) در پژوهشی با عنوان شخصیت و مقابله: زمینهای برای بررسی عبادت و سلامت روان دریافتند افرادی که رضایت از زندگی بالاتری دارند از سبکهای مقابلهای مؤثرتر و مناسبتر استفاده میکنند، عواطف و احساسات مثبت عمیقتری را تجربه میکنند و از سلامت عمومی بالاتری برخوردارند. عدم رضایت از زندگی با وضعیت سلامتی ضعیفتر، علائم افسردگی، مشکلات شخصیتی، رفتارهای نامناسب بهداشتی و وضعیت ضعیف اجتماعی همبسته است. آدلر و فاگلی، (2005) در مطالعهای با عنوان تفاوتهای فردی در یافتن ارزش و معنا به عنوان پیشبین منحصر به فرد بهزیستی نشان دادند که رضایت از زندگی از میزان خودآگاهی به خوشبینی و معنویتگرایی فرد متأثر است، به عبارت دیگر هر چه افراد خودآگاهتر و خوشبینتر و از معنویتگرایی بالاتری برخوردار باشند، به همان میزان از رضایت بالاتری برخوردارند. لی و همکاران (2004) در مطالعه پیشبینی رضایت از زندگی در پرستاران کرهای به بررسی سطح رضایت کاری و فرسودگی شغلی و رضایت از زندگی در میان پرستاران پرداخت و مشخص گردید بین رضایت از زندگی و رضایت کاری رابطه مثبت و بین رضایت از زندگی و فرسودگی شغلی رابطه منفی وجود دارد.
فصل سوم
روش اجرای پژوهش
3-1- پیش درآمد
مبانی نظری ارائه شده در فصل دوم اهمیت این پژوهش را مشخص میکند. در این فصل روششناسی پژوهش بررسی میشود. روش و چگونگی انجام پژوهش که در بردارنده موضوعاتی مانند: جامعه آماری، نمونه آماری، حجم نمونه و نحوهی گزینش آنها، روش انجام کار پژوهش و ابزارهای جمع آوری اطلاعات بوده و در پایان نیز روش آماری مورد استفاده در تحقیق تشریح میگردد.
3-2- روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع همبستگی مبتنی بر مدلهای رگرسیون محسوب میشود، این روش به دنبال بررسی میزان تغییرات یک یا چند عامل، در یک یا چند عامل دیگر است (خلعتبری، 1385). هدف از تحقیق همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبستگی بین این الگوها و متغیر ها است که فرض شده بین آنها رابطه وجود دارد. روش همبستگی این مزیت را دارد که به محقق اجازه میدهد احتمال ارتباط چند متغیر پیش بین با متغیر ملاک مورد پژوهش قرار گیرد (دلاور، 1389). در این پژوهش طرحوارههاي ناسازگار اوليه و مكانيسمهاي دفاعي به عنوان پیشبینهای رضایت از زندگی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
3-3- جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت (چهارده هزار و یکصد و چهار نفر) در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد میباشند که در نیمسال دوم تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند. زمان تحقیق از اوایل بهار شروع شد و تا اواخر تیر ماه پایان یافت.
3-4- نمونه آماری و شیوه نمونهگیری
برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد که تعداد نمونه 370 نفر بود و این تعداد پرسشنامه در بین دانشجویان توزیع شد ولی فقط 110 پرسشنامه به طور صحیح تکمیل گردید، بقیه پرسشنامهها یا پر نشده و یا ناقص پر شده بود. از این تعداد دانشجو 58 نفر زن و 52 نفر مرد بودند که توسط نمونهگیری در دسترس (به دلیل محدودیتهای اجرایی) انتخاب شدند.
3-5- روش اجرا و جمعآوری اطلاعات
دادههای پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه به دست آمد. بدین صورت که بعد از نمونهگیری، مشخص شدن گروه نمونه و صحبت با دانشجویان در مورد نحوهی پر کردن پرسشنامههای طرحوارههای ناسازگار اولیه، مکانیسمهای دفاعی و رضایت از زندگی، این پرسشنامهها با رضایت دانشجویان بین آنها توزیع و ازآنها خواسته شد نام خود را ذکر ننمایند و اطمینان داده شد که اطلاعات به صورت محرمانه محفوظ خواهد ماند، بعد از آن اطلاعات حاصل از پر کردن پرسشنامهها استخراج گردید.
3-6- ابزار پژوهش
در پژوهش حاضر برای گردآوری دادهها سه پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اولیه یانگ(YSQ-75) ، پرسشنامه سبکهای دفاعي (DSQ-40) و پرسشنامة رضايت از زندگي (SWLS) استفاده گردید. اطلاعات توصیفی جمعیت شناختی آزمودنیها، نظیر ( سن، جنس و تحصیلات) نیز گردآوری شد.
3-6-1- پرسشنامه طرحوارههای ناسازگار اولیه یانگ(YSQ-SF)
نسخه اصلی پرسشنامه طرحواره توسط یانگ (1998) برای اندازهگیری طرحوارههاي ناسازگار اوليه ساخته شد و اما فرم کوتاه آن در سال 1998 توسط یانگ برای اندازه گیری 15 روانبنه ناسازگار اوليه ساخته شد (آهی، 2006). برای اندازهگيري طرحوارههاي ناسازگار اوليه از پرسشنامهاي كه يانگ (2005) با 75 سؤال، مقياس پاسخگويي 6 درجهاي ليكرت (کاملا نادرست=1 تا کاملا درست=6) و تهيه و آمادة اجرا كرده، استفاده شد. هر پنج سؤال اين پرسشنامه مربوط به يك طرحواره و براي به دست آوردن نمرة طرحوارهها، ميانگين نمره در هر 5 سؤال محاسبه ميگردد. در هر كدام از طرحوارهها كه فرد نمرة بيشتري كسب كند، آن طرحواره به عنوان طرحواره ترجيحي وي در نظر گرفته ميشود.
اولين پژوهش جامع در مورد ويژگيهاي روان سنجي اين طرحوارهها را اسميت و همكاران، (1995) انجام دادند و ضريب آلفاي كرونباخ در جمعيت غيرباليني براي خردهمقياسهاي اين پرسشنامه را بين 5/0 تا 82/0 به دست آمد. همچنين اين پژوهشگران نشان دادند، پرسشنامة طرحوارة يانگ با مقياسهاي پريشاني روانشناختي و اختلالات شخصيت همبستگي بالايي دارد و بنابراين از روايي مطلوبي برخوردار است (لطفي، 1385). اين پرسشنامه را در ايران آهي (1385) ترجمه و آماده اجرا كرده و همساني دروني آن را برحسب آلفاي كرونباخ در گروه مؤنث 97/0 و در گروه مذكر 98/0 گزارش كرده است. همچنین آلفای کرونباخ نسخه فارسیYSQ-SF 90/0-62/0 ( صدوقی و همکاران،2008) و ثبات درونی آن 94/0 نیز به دست آمده است (حمید پور و همکاران، 2011). تحقیق صدوقی (2008) نیز که به بررسی رابطه حساسیت پردازش حسی و طرحوارهها پرداخته بود، نشان داد که این پرسشنامه از روایی و پایایی زیادی برخوردار است و آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس کلی 94/0 بود. ضرایب باز آزمایی بین 5/0 تا 82/0 در یک جمعیت غیر بالینی به دست آمد. این پرسشنامه روایی افتراقی (90/0) و همگرایی (85/0) خوبی دارد (بابایی، 2006). ریج کبور و واندربرگ (2006) با استفاده از نسخه بلند YSQ شواهدی برای شباهت عاملی بین گروههای بالینی و غیربالینی ارائه نمودند. فرم ایرانی این پرسشنامه توسط حسن دیوانداری و همکاران (2004) برای یازده عامل به دست آمده است.