تحقیق رایگان با موضوع مدل هوش هیجانی مایر و سالووی و ویژگی های شخصیتی

توانایی شناسایی هیجان های دیگران
توانایی ابراز صحیح هیجان و نیازهای مرتبط با آن
توانایی تمایز گذاری بین ابراز صحیح و ناصحیح یا صادقانه و غیر صادقانه احساسات
2-تسهیل هیجانی تفکر با استفاده از هیجان ها
توانایی جهت دادن و اولویت دادن به تفکر بر اساس احساسات وابسته به اشیاء ، وقایع و افراد
توانایی خلق یا تقلید هیجان ها به منظور تسهیل قضاوت و خاطره های وابسته به احساسات
توانایی بهره گیری از تغییرات خلقی ، توجه به نقطه نظرهای مختلف و هماهنگ سازی تغییرات
ادامه جدول(2-4 ) مدل هوش هیجانی مایر و سالووی ( 1997 )
توانایی استفاده از حالات هیجانی ، به منظور تسهیل فرآیند مسأله گشایی و خلاقیت
3-درک و فهم هیجان ها
توانایی درک چگونگی ارتباط هیجان های مختلف
توانایی درک علل و پیامدهای احساسات
توانایی تفسیر احساسات پیچیده ، مثل هیجان های مختلط یا حالات احساسی متضاد
توانایی درک و پیش بینی انتقال های احتمالی بین هیجان ها
4-نظم بخشی و مدیریت هیجان ها
توانایی گشودگی نسبت به احساسالت خوشایند و ناخوشایند
توانایی کنترل و انعکاس احساسات
توانایی پرداختن ، امتداد دادن یا جدا شدن از یک هیجان
توانایی اداره ی هیجان های خود و دیگران
2-2-7-2 مدل ترکیبی گلمن ( 1995 )
در حالی که دیدگاه سالووی و مایر ، بیشتر جنبه ی روان شناختی دارد ، مفاهیم ارائه شده توسط گلمن به مفاهیم مدیریتی نزدیک تر است . مدل مبتنی بر شایستگی که یک مدل ترکیبی از هوش عاطفی به شمار می آید را گلمن در سال 2001 ارائه کرده است . در حقیقت این مدل نظریه ای در مورد عملکرد در کار است که بر مبنای هوش ایجاد شده است . همانطور که گفته شد ، این مدل ترکیبی است از توانایی های ذهنی و برخی ویژگی های شخصیتی که متفاوت از مدل های مبتنی بر توانایی می باشد . گلمن در سال 2001 با مطالعه ی ششصد مدیر ، متخصص مسایل سازمانی و دانشجویان دوره های ارشد ، مدل خود را با عنوان شبکه های قابلیت های عاطفی ارائه داد . مدل اولیه ی وی شامل پنج بعد و بیست و پنج مولفه بود که در سال های بعد مدل خود را به چهار مولفه و بیست قابلیت تقلیل داد که در جدول ( 2-3 ) قابل ملاحظه است ( Kooker et. al,2007, P.29 ) .