دانلود پایان نامه

3-6-2- پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ-40)
سبکها و مكانيسمهاي دفاعي با استفاده از پرسشنامهی سبكهاي دفاعي که توسط اندروز و همکاران، 1993 تدوين گردید، سنجیده شد.DSQ-40 يك مقیاس خودگزارشدهی است که شامل 40 سؤال میباشد که در مقياس ليكرت 9 درجهاي تنظیم شده است. در صورتی که آزمودنی با مادهی مربوطه کاملاً مخالف باشد نمرهدهی (1) و در صورت موافقت کامل، نمرهی (9) کسب میکند. این پرسشنامه 20 مكانيسم دفاعي را در سه سطح رشدنايافته، روانآزرده و رشديافته مورد ارزیابی قرار ميدهد (اندروز و همکاران، 1993؛ زیگلر- هیل و همکاران، 2008). سبك دفاعي رشديافته شامل مكانيسمهاي دفاعي والايش، شوخطبعي، پيشاپیشنگری و فرونشاني (حذف) ، ميباشد. مكانيسمهاي مربوط به سبك دفاعي نوروتيک (روانآزرده) عبارتند از ابطال ، نوعدوستي كاذب، آرمانيسازي و تشکل واكنشی است. سبك دفاعي رشدنيافته نيز شامل دوازده مكانيسم دفاعي میباشد: دلیلتراشی، فرافکنی، انکار، همهکارتوانی، ناارزنده سازی، گذار به عمل، بدنیسازی، خیالپردازی اوتیستیک، لایه سازی، پرخاشگری منفعلانه، جابهجایی و مجزاسازی (دادستان و همکاران، 1387).
ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشهاي هر يك از سبكهاي دفاعي رضايتبخش توصيف شدهاند (اندروز و همکاران، 1993). در نمرهگذاری این آزمون برای هر سبک دفاعی، میانگین نمرههای آن محاسبه میگردد. این پرسشنامه نیز در ایران توسط حیدرینسب (1385) مورد بررسی و هنجاریابی قرار گرفت. فرد در هر یک از مکانیسمهای دفاعی نمرهای بین 2 تا 18 به دست میآورد، در هر کدام از مکانیسمهای دفاعی که نمره فرد از 10 بیشتر شود به معنی استفاده فرد از آن مکانیسم است و در سبکهای کلی میانگین نمرات فرد در هر سبک مشخص شده و با نمرهی میانگین فرد در سبکهای دیگر مقایسه میشود. فرد دارای سبک دفاعی است که بیشترین میانگین را داشته باشد. ضريب آلفاي كرونباخ پرسشهاي هر يك از سبكهاي رشد يافته، رشد نيافته و نوروتيك فرم فارسي مقياس در يك نمونه دانشجويي براي كل آزمودنيها به ترتيب 75/0، 73/0 و 74/0 بود كه نشانه همساني دروني رضايتبخش براي فرم ايراني پرسشنامه سبكهای دفاعي محسوب ميشود. پايايي بازآزمايي پرسشنامه سبكهاي دفاعي براي يك نمونه 30 نفري در دو نوبت با فاصله 4 هفته براي كل آزمودنيها 82/0= rمحاسبه شد (بشارت و همکاران، 2003).
3-6-3- پرسشنامة رضايت از زندگی(SWLS)
مقیاس رضایت از زندگی در سال 1985 توسط داینر و همکاران ساخته شد. این مقیاس که دارای 5 آیتم است و هر آیتم دارای نمرهگذاری لیکرت با 7 گزینه (از قوياً موافق =7 تا قوياً مخالف =1) میباشد (وو و همکاران، 2009). براي اندازهگيري رضايت از زندگي از این پرسشنامه استفاده شد. در نسخه اصلی پرسشنامه پایایی به روش آزمون- بازآزمون 82/0 و پایایی به روش آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد داينر و همكاران (1985). در نمونه ایرانی اعتبار مقیاس رضایت از زندگی با استفاده از روش آلفای کرونباخ 83/0 و با روش بازآزمایی 69/0 به دست آمده و روایی سازه این پرسشنامه با استفاده از دو پرسشنامه دیگر مناسب گزارش شده است (بیانی و همکاران، 2007). در مطالعه دیگری پایایی این پرسشنامه با روش آزمون- بازآزمون 90/0 و با روش آلفای کرونباخ 85/0 به دست آمد (تقربی و همکاران، 1391). خسروي (1376) كه نسخهاي از اين پرسشنامه را در ايران ترجمه و آمادة اجرا كرده، روايي آن را در جامعة ايراني تأييد كرده و آلفاي كرونباخ برابر با 88/0 را برای آن گزارش كرده است. در اين پژوهش آلفاي كرونباخ اين پرسشنامه برابر با 84/0 به دست آمد. نمونهاي از سؤالات اين پرسشنامه به اين شرح است: اگر امكان زندگي دوبارهاي را داشته باشم، هيچ چيز را تغيير نخواهم داد.
3-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات
با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع همبستگی مبتنی بر مدلهای رگرسیون محسوب میشود، برای توصیف ویژگیهای عمومی آزمودنیها از آمار توصیفی (درصد، جدول توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار و همبستگی) و برای بررسی بین متغیرها از آمار استنباطی (رگرسیون چندگانه) استفاده میگردد. در واقع دادهها از طريق آزمون پارامتریک ضريب همبستگي پيرسون و آزمون کولموگروف- اسمیرنف جهت نرمال بودن دادهها و تحليل رگرسيون گامبهگام با استفاده از بستة آماري براي علوم اجتماعی (SPSS 21) تحليل میگردند.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها
4-1- پیش درآمد
در فصل حاضر براي تحليل دادهها و آزمون فرضيههاي پژوهش، ابتدا از روشهای آمار توصیفی نظیر شاخصهای مرکزی (میانگین)، شاخصهای پراکندگی (انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب رگرسیون چندگانه و همبستگی پیرسون و آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن دادهها) استفاده شد. پس از ارائه جداول مربوط به آزمودنیها، فرضیههای پژوهشی مورد آزمون قرار گرفته و اطلاعات تجزیه و تحلیل شده در جداول ارائه گردیده است.
4-2- یافتههای توصیفی
جدول 4-1: فراوانی و درصد افراد گروه نمونه بر اساس جنس
گروه
فراوانی
درصد
دانشجویان پسر
52
3/47