تحقیق رایگان درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات و دانشگاه فردوسی مشهد

جامعه مورد مطالعه تحقیق حاضر تنها شامل کارکنان شرکت بیمه آسیا در شهر تهران بوده و در نتیجه تعمیم نتایج به جامعه خارج از این حوزه باید با احتیاط صورت پذیرد.
پرسشنامه: پرسشنامه خود به عنوان یک محدودیت تلقی می شود. بدین معنا که پرسشنامه، نگرش افراد را بررسی می کند، نه واقعیت را، که این امر می تواند به عنوان یک محدودیت تلقی شود.
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی
آذر، عادل و مومنی، منصور، (1387)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت.
آقاداود، سيد رسول؛ حاتمي، محمود و حكيمي نيا، بهزاد .(1389). بررسي عوامل مؤثر بر نوآوري سازماني در ميان مديران (مطالعه موردي مديران ارشد مخابرات استان اصفهان). فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي- واحد شوشتر؛ سال چهارم، شماره يازدهم.
آمابیل، ترازا. (1999). شکوفایی خلاقیت. ترجمه قاسم زاده و عظیمی .(1381). تهران: نشر دنیای نو.
افرازه ، رضوان. (1386). بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی بر اساس نظریه نوناکا و رابطه آن با فرهنگ سازمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
بازرگان، عباس؛ زهره سرمد، الهه حجازي، (1392)، روش هاي تحقيق در علوم رفتاري، انتشارات آگاه.
تاشمن، مایکل؛ اریلی، سوم .(1378). نوآوری بستر پیروزی. ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، تهران: مؤسسه فرهنگی فردا.
جوانمرد، حبيب اله؛ سخايي، فاطمه .(1388). بررسي رابطه بين مهارت هاي فردي، يادگيري سازماني، نوآوري و عملكرد سازماني در صنايع كوچک و متوسط استان مركزي. بصيرت (مديريت); 16(44):81-96.
خداداد حسینی، سید حمید، ریاحی، پریسا، و نوری، مینا. (1380). پیشبرد نوآوری در کشور های در حال توسعه: بررسی برنامه های توسعه اقتصادی ایران. مجله سیاست علم و فناوری، شماره 3، 101-119.
داونپورت، تامس.( 1379 ). مدیریت دانش. ترجمه رحمان سرشت. شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو(ساپکو)، شماره 4.
دهقان نجم، منصور. (1388). مديريت دانش و نقش آن در نوآوري سازماني. ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته؛ شماره 10 ، سال اول.
رحيمي دوست، غلامحسين؛ رضوي، سيدعباس .(1385). اشاعه نوآوري و پديده يادگيري الکترونيکي. مجله علوم تربيتي و روانشناسي; 13(4(ويژه نامه علوم تربيتي)):127-142.
رفيع پور، فرامرز .(1378). تکنيک های خاص تحقيق در علوم اجتماعی. چاپ چهارم، تهران: سهامی انتشار.
سکاران، اوما، (1390)، روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
سلطاني تيراني، فلورا .(1378). نهادي كردن نوآوري در سازمان. تهران: انتشارات مؤسسه‏ي خدمات فرهنگي رسا.
شاهقليان، كيوان. (1384). طراحى الگوى ارزيابى سطح مديريت دانش در سازمان‏هاى صنعتى ايران (مورد صنعت خودرو). رساله دكترى دانشگاه آزاد اسلامى، واحد علوم تحقيقات، تهران.
صفرزاده، حسين؛ تدين، اعظم؛ حرمحمدي، مريم .(1391). بررسي تأثير استراتژي هاي مديريت دانش بر نوآوري و عملکرد سازماني (مطالعه موردي مراکز بهداشتي و درماني شمال فارس). طلوع بهداشت; 11(1 (مسلسل 34)):76-86.
عباس‌پور، ميثم. (1390). ارتباط مولفه‌هاي يادگيري سازماني با سطح نوآوري در صنعت بيمه. پایان نامه كارشناسي‌ارشد، مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه، دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه علامه طباطبايي.
عدلی، فریبا.(1384). مدیریت دانش، حرکت به سمت فراسوی دانش. تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه.
فانی علی، اصغر؛ بحرانی، عطیه .(1386). تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری در سازمان. چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
قربان يزاده، وجه اله و خالقی زاده، شیرین، (1388)، نقش انتقال دانش ضمني در توانمندسازي كاركنان، فصلنامه پژوهش هاي مديريت منابع انساني دانشگاه جامع امام حسين(ع)، سال اول، شماره 2 (بهار)، ص 85-105.