دانلود پایان نامه
فصل سوم
ساختمان مورد مطالعه و ارزیابی آسیب پذیری آن
3-1- مقدمه
عدم انطباق شرایط فنی ساختمان های موجود که نیاز به بهسازی دارند، با ضوابطی که در آئین نامه های موجود برای طراحی یک ساختمان جدید وجود دارد، مانع از استفاده فلسفه این آئین نامه ها برای ارزیابی و طراحی بهسازی ساختمان های موجود می گردد. علاوه بر آن در آئین نامه های طراحی موجود ابزار لازم جهت ارزیابی ساختمان برای هر سطح عملکرد انتخابی، فراهم نشده است. از این رو جهت بررسی آسیب پذیری ساختمان ها، نیاز به استفاده از نسل جدیدی آئین نامه ها که با فلسفه طراحی بر اساس سطح عملکرد تهیه گردیده اند می باشد. در این فصل ارزیابی آسیب پذیری ساختمان های مورد مطالعه مطابق با دستور العمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (نشریه شماره 360 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و با استفاده از نرم افزار PERFORM 3DV4 انجام شده است. جهت بررسی آسیب پذیری، از تحلیل استاتیکی غیر خطی (push over) و تحلیل دینامیکی غیر خطی (time history) استفاده شده است.
3-2- ساختمانهای مورد مطالعه
در این تحقیق جهت ارزیابی عملکرد سیستم دیوار برشی بر روی سازه های بتن مسلح، از سه مدل فرضی سه بعدی 1015و 20 طبقه که ارتفاع هر طبقه، کف تا کف 4/3 متر می باشد استفاده شده است.
نحوه کار همانگونه که قبلاً نیز اشاره گردید به این صورت می باشد که ابتدا مدل های مورد مطالعه با استفاده از آیین نامه طراحی لرزه ای ایران (استاندارد2800ویرایش اول)تحت نرم افزارETABS V9.7 طراحی گردیده و پس از بررسی آسیب پذیری به وسیله ی تحلیل های استاتیکی غیر خطی و دینامیکی غیر خطی توسط نرم افزار PERFORM 3DV4 نسبت به بهسازی مدلها با استفاده از سیستم دیواربرشی بتن مسلح و با استفاده از دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود (نشریه ، 360) پرداخته شده است.
محل احداث مدل های فرضی مورد مطالعه با خطر نسبی خیلی زیاد و خاک نوع 3 و مشخصات مصالح مورد استفاده به شرح ذیل فرض شده است .
Fya=3000kg/cm2 Fa=210kg/cm2 Fy=4000kg/cm2
3-3- مشخصات ساختمان موجود
3-3-1- مشخصات هندسی ساختمان
-پلان این ساختمان در شکل (3-1) نشان داده شده است .
شکل3-1: پلان ساختمان مورد بررسی
-ابعاد ساختمانm 4/15× m 5/32
-تعداد طبقات :10 و 15 و 20 طبقه
-ارتفاع طبقات : m4/3
3-3-2-سیستم سازه ای ساختمان
-نوع اسکلت: بتنی
-سیستم باربر جانبی: قاب خمشی بتنی با شکل پذیری متوسط
-سیستم سقف: سقف تیرچه بلوک
3-3-3- مشخصات مصالح
با انجام آزمایش مخرب وبه کارگیری بتن المانهای سازه ای، مشخصات مصالح (بتن و فولاد) بصورت زیر در مطابقت با نقشه های اجرایی تایید گردیده است: