تحقیق رایگان درمورد ثبات فراخنای توجه، رفتار پرخاشگرانه

RS = 0/119 , MR = 0/345
مطابق با اطلاعات مندرج در جدول10-4 نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود را نشان میدهد. همانطور که ملاحظه می شود از میان متغیرهای پیش بین مورد مطالعه, متغیرهای طرد-پذیرش مادر با ضریب بتا 223/0 = β و سطح 012/0 معنی دار است و دیگر متغیرهای پیش بین رابطه معناداری را نشان نداد. ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی متغیرهای طرد-پذیرش مادر با پرخاشگری برابر345/0 MR = است که معنی دار می باشد. به عبارتی 119/0 درصد واریانس مربوط به پرخاشگرای جسمی دانش آموزان به وسیله متغیر مذکور تبیین می شود. بنابراین فرضیه چهارپژوهش در این مورد تأیید می شود.
فرضیه پنجم پژوهش
فرضیه ی 5. طرد-پذیرش پدر و طرد-پذیرش مادر و خلق و خوی دانش آموز (سطح فعالیت،قابلیت پیش بینی، نزدیک شدن یا کناره جویی از محرک جدید، شدت بیان خلق، ثبات فراخنای توجه، حواسپرتی و آستانه حسی) پیش بین های رفتار پرخاشگرانه خصومت می باشند. جدول 11-4 تحليل رگرسيون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی دانش آموز به عنوان پیشبینهای رفتار پرخاشگرانه خصومت را نشان می دهد.
جدول 11-4. تحليل رگرسيون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی دانش آموز به عنوان پیشبینهای رفتار پرخاشگرانه خصومت
متغیرهای پیش بین ضریب رگرسیون B خطای استاندارد ضریب رگرسیون β t سطح معني داري
طرد-پذیرش پدر 083/0 062/0 116/0 341/1 182/0
طرد-پذیرش مادر 172/0 053/0 277/0 255/3 001/0
سطح فعالیت 065/0 085/0 053/0 761/0 448/0
قابلیت پیش بینی 135/0 115/0 084/0 178/1 240/0
نزدیک شدن یا کناره جوییاز محرک جدید 093/0- 098/0 069/0- 949/0- 344/0
شدت بیان خلق 134/0- 109/0 084/0- 225/1- 222/0
ثبات فراخنای توجه 198/0 105/0 131/0 881/1 062/0
حواسپرتی 010/0- 091/0 008/0- 110/0- 912/0
آستانه حسی 005/0 126/0 003/0 036/0 971/0
RS = 173/0 , MR = 345/0

مطابق با اطلاعات مندرج در جدول11-4 نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون با روش ورود را نشان میدهد. همانطور که ملاحظه می شود از میان متغیرهای پیش بین مورد مطالعه, متغیرهای طرد-پذیرش مادر با ضریب بتا 275/0=β و ثبات فراخنای توجه با ضریب بتا 138/0 = β به ترتیب در سطوح 001/0 و 048/0 معنی دارند. ضریب همبستگی چندگانه برای ترکیب خطی متغیرهای طرد-پذیرش مادر ومولفه خلق و خو (ثبات فراخنای توجه) با پرخاشگری برابر345/0= MR است که معنی دار می باشد. به عبارتی 173/0 درصد واریانس مربوط به رفتار پرخاشگرانه ی خشم دانش آموزان به وسیله متغیرهای مذکور تبیین می شود. بنابراین فرضیه پنج پژوهش در این مورد تأیید می شود.
فرضیه ششم پژوهش