تحقیق رایگان درمورد شرکت های پذیرفته شده و شرکتهای پذیرفته شده

درماندگی مالی بر میزان وقوع دستکاری درآمدهای شرکتها تاثیر مستقیم دارد.
درماندگی مالی بر میزان وقوع دستکاری هزینه های شرکتها تاثیر مستقیم دارد.
درماندگی مالی بر میزان وقوع دستکاری اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش شرکتها تاثیرمستقیم دارد.
3-4- قلمرو مکانی، زمانی و قلمرو موضوعی پژوهش
هر پژوهشی نیاز به اطلاعاتی می باشد که بتواند بر اساس آن نتیجه گیری و تحلیل نمود در ایران اطلاعات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دسترس است، و همچنین با توجه به معیار ها و قوانینی که توسط سازمان بورس ارائه شده شرکت ها را ملزم به ارائه گزارش های مالی نموده و این اطلاعات از کیفیت بالایی برخوردار بوده و منسجم و همگن هستند. بنابراین قلمرو مکانی پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. و قلمرو زمانی پژوهش، محدوده زمانی که پژوهش در آن بازه انجام می گیرد، از سال 1381 تا سال 1390 را شامل می شود و قلمرو موضوعی ، در حوزه مباحث کلاسیک حسابداری و مدیریت مالی است.
3-5- نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری
نمونه به تعدادی از اجزای انتخاب شده با روش های مختلف از یک جامعه گفته می شود، که اگر بخواهیم در مورد یک موضوع خاص در مورد جامعه پژوهشی انجام بدهیم ، می توانیم تک تک اعضای آن مجموعه را مورد بررسی قرارداد و یا راه سادهترمی توانیم تعدادی از افراد جامعه بررسی کرده و نتیجه را به آن جامعه تعمیم داد. در پژوهش حاضر برای تعیین نمونه آماری ، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. بدین منظور آن دسته از شرکت های جامعه آماری که شرایط زیر را دارا باشند به عنوان نمونه آماری انتخاب و مابقی حذف می شوند.
به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند ماه باشد. در طی این بازه زمانی سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
شرکت جز صنایع واسطه گری مالی ،بانک ها ،لیزینگ و سرمایه گذاری نباشد.
کلیه داده های پژوهش برای شرکت های انتخابی در دسترس باشد.
شرکت حداقل دو سال قبل از سال 1381 در بورس پذیرفته شده باشد.
شرکت نباید تا دو سال قبل از 1381 زیان انباشته بیش از نصف سرمایه داشته باشد.
با توجه به شرایط و محدودیت های مذکور، از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اواراق بهادار تهران، در مجموع 116 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده که در بازه زمانی، سال 1381 تا 1390 می باشد. از این نمونه آماری 43 شرکت ورشکسته و 43 شرکت سالم انتخاب شده است که معیار تفکیک کننده این شرکت ها مدل آلتمن(1983) می باشد که در رابطه(4-3) ارائه شده است. ابتدا شرکت های ورشکسته را انتخاب نموده و یک سال قبل از ورشکستگی را به عنوان سال درماندگی مالی شرکت در نظر گرفته و و برای مشخص کردن اثر درماندگی مالی و قابلیت مقایسه ای، یک شرکت سالم در همان سال مالی، یا در آن صنعت فعالیت می کند و یا دارای ساختار سرمایه مشابه است انتخاب میشود.
3-6- ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش
يكي از اصلي تر ين بخش هاي هر كار پژوهشي را جمع آوري اطلاعات تشكيل مي دهد. چنانچه اين كار به شكل منظم وصحيح صورت پذيرد كار تجزيه و تحليل و نتيجه گيري از داده ها با سرعت و دقت خوبي انجام خواهد شد.
داده های مورد نیاز این پژوهش ، جهت محاسبه متغیر ها، از بانک های اطلاعاتی«تدبیر پرداز»و «ره آورد نوین» استخراج شده است.در صورت ناقص بودن داده ها، به آرشیوه های دستی موجود در کتابخانه ی سازمان بورس و اوراق بهادار و سایت های اینترنتی مدیریت پژوهش، مدیریت فناوری بورس و سایت کدال مراجعه گردید. پس از جمع آوری داده های مورد نیاز پژوهش، انتخاب ابزار مناسب به منظور محاسبه و تجزیه و تحلیل مربوط به متغیر ها، اهمیت خاصی پیدا می کند.برای این منظور و آماده کردن داده های مورد نیاز تحقیق و همچنین تجزیه و تحلیل آنها، از نرم افزارهای Excel و Eviews و Spss استفاده شده است.از انجایی که این داده ها توسط سازمان بورس اوراق بهادار و مدارک موجود در کتابخانه جمع آوری شده است،لذا این داده ها از روایی بالایی برخوردار است، و می توان به روایی ابزار های گردآوری داده ها اعتماد نمود.
3-7- مدل ها و متغیر های پژوهش
مدیران از طریق دستکاری اقلام تعهدی و دستکاری درآمدها و هزینه های تولیدی اقدام به گزارشگری نادرست صورت های مالی می کنند. بنابراین در صورتی که شرکت دچار درماندگی مالی شود مدیران اقدام به دستکاری اطلاعات حسابداری، شرکت ها می کنند. که انتظار می رود بین مدیریت سود و درماندگی مالی شرکت ها رابطه مثبت و منطقی برقرار باشد. مدل های مربوط به این پژوهش به شرح رابطه های (3-1)،(3-2)و (3-3) تشریح می گردد:

رابطه 1-3)

رابطه 2-3)

رابطه 3-3)
در این پژوهش، ابتدا شرکت ها را بر اساس مدل آلتمن(1983) تقسیم بندی نموده و شرکت های ورشکسته و شرکتهای و شرکتهای سالم را مشخص نموده، و سپس به برآورد مدلهای پژوهش پرداخته می شود. مدل آلتمن(1983) نسبت به سایر مدلهای دیگر آلتمن نتایج بهتری را ارائه می نماید (رسول زاده،1381)، که به صورت رابطه (3-4) بیان میشود.