دانلود پایان نامه

2-3-3)تئوری مسیر – هدف: (جان هوس)
یکی دیگر از تئوری های اقتضائی است که شناخته می شود. این تئوری توسط هوس (J.House) مطرح شده است. سبک رهبری در این تئوری چهار نوع است:
الف:آمرانه: مشارکت وجود ندارد و همه کاره رهبر است.
ب: حمایتی: رفتار رهبر مشفقانه است و از پیروان حمایت می کند.
ج: مشارکتی: تصمیمات با مشارکت کارکنان و رهبر اخذ می شود.
د: توفیق گرا: رهبر هدف های سازمان را مشخص کرده و به زیر دستان اعتماد می دهد تا به هدف های مذکور نائل شوند.
تئوری مسیر – هدف در رهبری بر اساس مدل انگیزشی انتظار و احتمال بنا شده است و بر این فرض استوار است که رفتار رهبر تا زمانی قابل پذیرش است که منبع انگیزش و رضایت آنان باشد. همچنین باید به این نکته اذعان نمود که چهار خصوصیت ذکر شده در تئوری مسیر هدف بر مبنای عوامل محیطی و خصوصیات پیروان است
نکته دیگر در این تئوری این که در مسائل مخاطره آمیز سبک حمایتی مطلوب است.وظیفه ی رهبری در این تئوری شناخت عوامل محیطی  و پیروان به منظور ایجاد انگیزه در آنان برای نیل به اهداف است.
شکل 2-5) تئوری مسیر– هدف
2-4)مقایسه رهبری از دیدگاه دانشمندان غربی و امام علی(ع) :
توجه به رهبری از منظر اسلامی بسیار موثر و راهگشا می باشد تا جایی که شهید مطهری بسیار به آن پرداخته اند ، ایشان رهبری را مترادف امامت معرفی می‏كند.همانگونه كه نبوت و راهنمایی را به یك معنا می‏داند . بر این اساس، رهبری برخاسته از اصول دین و امری مبتنی بر اعتقادات بنیادین اسلامی است و با توجه به جایگاه ویژه‏ای كه امر رهبری در نظریه‏های نوین مدیریت پیدا كرده، تا آنجا كه آن را عنصری فراتر از مدیریت می‏دانند (در عین حال كه در خلال مباحث مدیریت طرح می‏شود) ضرورت پردازش نظریه رهبری در اسلام جلوه بیشتری می‏یابد و می‏تواند كمك خوبی به مدیریت‏پژوهان نیز به حساب آید . 
رهبری و مدیریت در عرف امروز، با همه توسعه و شمولی كه پیدا كرده است، اگر بخواهیم مترادف و همانندی برای آنها در اصطلاحات اسلامی پیدا كنیم، باید بگوییم: ارشاد و رشد یا هدایت و رشد .قدرت رهبری همان قدرت بر هدایت و ارشاد است در اصطلاحات اسلامی.‏(شهید مطهری، امامت و رهبری،ص ۲۰۹)
2-4-1)مقایسه رهبری از دیدگاه های متفاوت:
با نگاهی به نمونه تعاریف ارائه شده رهبری توسط دانشمندان مدیریت، چند مفهوم كلیدی جلب توجه میكند:
۱.در رهبری، نفوذ و تاثیرگذاری بر افراد نقش عمده ای بازی می كند.
۲.در رهبری، تعیین هدف یا اهداف مشترك پیش نیاز دیگر فعالیتهای رهبر است.
۳.در رهبری تعامل گروهی و فردی رهبر یا دیگر اعضا امری حیاتی محسوب می شود.
2-4-2) رهبری از دیدگاه امام علی(ع) :
حضور حاضران، برپا شدن حجت با اعلام وجود ناصران و پیمان خداوند از دانشمندان ربانی آگاه، سه عاملی هستند كه امام علی (ع) به عنوان عوامل پذیرش رهبری بیان می كند. دراین دیدگاه اثری از قدرت طلبی، خودبینی و كسب امتیاز نیست. درحقیقت ازنظر امام علی (ع) رهبری جز پذیرش مسئولیتی سنگین به عنوان وظیفه حتمی دانشمندان ربانی آگاه نیست درحالی كه حقیقت حكومت ورهبری مطابق با جمله: «ولالفیتم دنیاكم هذه ازهد عندی من عفطه عنز »(خطبه سوم نهج البلاغه )یعنی بی ارزش تر از آب بینی بز است كه امام با بیان این جمله درحقیقت قصد دارد هرگونه برداشتی را كه رهبری و حكومت را امتیاز رهبر برای استثمار زیردستان و به كار گماردن آنها به نفع خود می داند، نفی كند.
2-5) بخش دوم: عملکرد
2-5-1) مقدمه :