دانلود پایان نامه
ظرفیت تغییر شکل اجزاء جدید
محدودیت تغییر شکل ها

ظرفیت باربری اجزاء موجود

k×QCE
ظرفیت باربری اجزاء جدید

QCL
2-5-9-روش های تحلیل غیر خطی
در روشهای تحلیل غیر خطی نیروهای داخلی اعضاء به واسطه رفتار غیر خطی آنها برآورده می گردد، به همین جهت نتایج نسبت به روش های تحلیل خطی دارای دقت بیشتری است. اما به این نکته نیز توجه شود که در تحلیل استاتیکی غیر خطی اثر مودهای بالای نوسان منظور نمی شود و در تحلیل دینامیکی غیر خطی، نتایج بسیار به شتاب نگاشت انتخاب شده و مدل رفتار غیر خطی اجزاء سازه بستگی دارد، لذا استفاده از این روش ها باید با علم به نکات فوق و با دقت انجام شود]9.[
2-5-9-1- تحلیل استاتیکی غیر خطی(pushouers)
در این روش بار جانبی با یک الگوی معین مثلاً بار مثلثی به آرامی به سازه وارد می شود و سازه اجازه می یابد تا اندک اندک تسلیم شود (تسلیم متوالی اجزای مختلف) این بارگذاری تا آنجا ادامه می یابد که جابجایی نقطه شاخص سازه به حد جابجایی هدف برسد. معمولاً بام به عنوان نقطه شاخص انتخاب می شود و با رسیدن بام به حد جابجایی هدف تحلیل متوقف می شود. تحلیل بار افزون یک تحلیل استاتیکی غیر خطی تحت اثر بارهای جانبی افزایش یابنده است. هدف از تحلیل بار افزون برآورد رفتار مورد انتظار یک سیستم سازه ای به کمک تخمین مقاومت و تغییر شکل مورد نیاز به وسیله انجام یک تحلیل استاتیکی غیر خطی، تحت اثر زلزله های طراحی و پس از آن مقایسه مقادیر مورد نیاز با ظرفیت های موجود در سطح رفتاری مورد نظر است. این برآورد بر اساس شناسایی پارامترهای مهم رفتاری شامل تغییر شکل های نسبی اعضاء و اتصالات و … خواهد بود.
تحلیل استاتیکی غیر خطی بار افزون را می توان روشی در تخمین نیرو و تغییر مکان تقاضا دانست که به طریقی ساده عمل باز توزیع نیروهای داخلی را در اعضایی که نیروهایی بیش از نیروهای حد الاستیک خود متحمل شده اند، انجام می دهد. یکی از مهم ترین نتایج این تحلیل تعیین نمودار بار تغییر مکان یا منحنی ظرفیت است. برای رسم این نمودار معمولاً از مقادیر پایه در مقابل تغییر مکان جانبی نقطه مرجع تراز بام استفاده می شود. از این نمودار می توان به کمک روش طیف ظرفیت برای تعیین تغییر مکان هدف استفاده نمود. علاوه بر آن، این تحلیل یکی از روش های قدیم در تعیین ضریب رفتار سازه (R) است]14.[
شکل2-4: تحلیل بار افزون تا رسیدن به تغییر مکان هدف] 14 [
تحلیل استاتیکی بار افزون (Pushover) بر این اصل استوار است که پاسخ سازه را می توان با پاسخ سیستم یک درجه آزادی با مشخصه های معادل شبیه سازی کرد. این فرض باعث می شود که پاسخ سازه، تنها وابسته به یک مود تغییر شکل(مود اول ارتعاشی) بوده و شکل آن در طول زمان تحلیل ثابت باقی بماند. هر چند هر دو فرض یاد شده ممکن است نادرست به نظر برسد، اما تحقیقات گسترده در طول چند دهه اخیر نشان داده است که برای سازه های که مود اول نوسان بر پاسخ آنها غالب است، تخمین های خوب و مناسبی از پیشینه بازتاب ای سیستم به کمک این تحلیل به دست می آید] 10[.
شکل2-5: نمایش تبدیل سیستم چند درجه آزادی به سیستم یک درجه آزادی معادل] 10 [
در تحلیل بار افزون موارد بسیاری وجود دارند که بر روی تخمین تقاضای لرزه ای توسط این روش تاثیر می گذارند. در این روش توجه به دو مساله اساسی است :
1-تغییر مکان هدف
2-شکل توزیع بار جانبی در ارتفاع ساختمان
2-5-9-1-1-تغییر مکان هدف
برای تعیین مکان هدف روش های مختلفی پیشنهاد شده است که در این قسمت اشاره ای به آنها می شود.