دانلود پایان نامه

12-9
6/13
12<
5/10
1-2-2-12- اثر شالودهها
مشخصات شالوده ها دو نوع تاثیر مستقیم و غیر مستقیم بر گستردگی آسیب های وارده دارد. آثار مستقیم را می توان به صورت زیر بیان کرد:
1-گسیختگی اعضای شالوده ها (مثلاً گسیختگی تیرهای شالوده ها)
2-گسیختگی اعضای خاک زیر شالوده ها
3-روانگرایی خاک
4-اختلاف نشست جزئی زمین
5-زمین لغزه جزئی یا کامل در خاک اطراف شالوده ها
عمومی ترین حالت از حالت های بالا به ویژه در خاک های نرم، نشست های نامساوی است. تاثیرات غیر مستقیم به حرکت پای ستون های انفرادی مربوط می شود. این حالت وقتی اتفاق می افتد که شالوده ها به هم متصل نباشد و یا اتصال موجود بسیار انعطاف پذیر باشد. این جابجایی های کوچک چه در جهت افقی باشند و چه در جهت قائم، به کل سازه کرنش های اضافی تحمیل می کنند. بنابراین ساختمان هایی که شالوده آنها به نحو مناسبی از هم مجزا شد است تحت بارگذاری زلزله بیشتر دوام می آورند. با این حال مداخله عوامل دیگر که مستقل از نوع شالوده هستند، نظیر ضریب تشدید تحریک لرزه ای که برای نهشته های خاک نرم اعمال می شود و یا جابجایی پریود غالب نیروی محرک به سوی مقادیر بالا در خاک های نرم، مانع از ارزیابی صحیح آماری درباره تاثیر وجود یک شالوده مناسب در پایین آوردن آسیب دیدگی کل سازه می شود] 10.[
1-2-2-13- محل قرارگیری سازه های مجاور هم در بلوک ساختمانی
ساختمان های گوشه نسبت به ساختمان هایی که به تنهایی ساخته شده اند نسبت به زلزله حساس تر هستند. در زلزله سال 1977 بخارست، 35ساختمان از 37ساختمانی که تخریب شدند در گوشه بلوک واقع شده بودند . از میان دلایلی که سبب آسیب پذیری بیشتر ساختمان های گوشه می شوند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1.توزیع نامتقارن عناصر سختی در پلان به دلیل فقدان دیوارهای بنایی در دو ضلع پیرامونی طبقه همکفی که معمولاً کاربردی تجاری دارد.
2.انتقال انرژی جنبشی به سازه های انتهایی بلوک (ساختمان های گوشه) در اثر اندکنش لرزه ای ساختمان های مجاور هم، این اتفاق انرژی باعث افزایش چشمگیری در نیروی اینرسی عمل کننده بر سازه های واقع در گوشه می شود] 10.[
1-2-2-14-تاثیر مقاومت مشخصه بتن
یکی از ضعفهای موجود در اجرای ساختمان های بتن آرمه کم بودن مقدار فشاری بتن در مقایسه با مقدار در نظر گرفته شده در هنگام طراحی مقاطع است. تغییرات شاخص آسیب دیدگی به ازای مقادیر مختلف مقاومت بتن، F.C و نیز به ازای مقادیر مختلف شتاب حداکثر زمین(PGA) دیده می شود. این شاخص بین ساختمان های 4و8و12 طبقه میانگین گیری شده و برای ساختمان های بدون دیوار برشی و با دیوار برشی به تفکیکی رسم شده است. همانطور که در شکل (1-4) مشاهده می شود، تغییرات شاخص خسارت در Pga های کم و حدود g1/0 تا g3/0محسوس نیست ولی با افزایش شتاب زمین حداکثر زمین این عامل با اهمیت به دست می آید که تاثیر f c بر شاخص خسارت در ساختمان های با دیوار برشی بیش از ساختمان های بدون دیوار برشی است . همچنین در اشکال فوق الذکر مشاهده می شود که با کاهش fc از مقدار 2 mm/n 28 افزایش شدیدی در شاخص آسیب دیدگی بروز می کند. در حالی که تجاوز fc از مقدار فوق، موجب کاهش محسوسی در شاخص آسیب دیدگی نمی شود] 10.[
شکل 1-4: میانگین تغییرات شاخص آسیب پذیری نسبت به مقاومت مشخصه بتن] 10.[
1-2-2-15-تاثیر زمان نوسان
زمان نوسان ساختمان ها از پارامترهای مهمی است که بر میزان آسیب پذیری آنها تاثیر می گذارد هنگامی که طول تداوم حرکات قوی زمین زیاد باشد، سازه تحت چرخه های رفت و برگشتی بیشتری قرار می گیرد. در این حالت اثر زوال بیشتر خود را نشان می دهد. این افزایش زمان نوسان، موجب افزایش انرژی ورودی زمین لرزه به یک ساختمان می شود. تحلیل های دینامیکی الاستیک هچ حساسیتی نسبت به زمان نوسان ندارند و تنها نسبت به شتاب حداکثر و فرکانس غالب حساسیت نشان می دهند. در حالی که زمین لرزه های واقعی و آزمایش های میز لرزان تاثیر اساسی زمان نوسان را بر آسیب پذیری نشان می دهند. هر چه تعداد چرخه ها بیشتر باشد، تعداد دفعات کاهش مقاومت در اعضاء و اثر زوال کمتر می شود. این در حالی است که کاهش مقاومت به مراتب چشمگیر تر و انرژی تلف شده در کلیه چرخه ها است. شکل (1-5)میزان این تاثیر را به ازای مقادیر مختلف شتاب حداکثر زمین و در ساختمان های مختلف به تفکیک نشان می دهد. همانطور که این مطالعات نشان می دهند با افزایش زمان نوسان، شاخص آسیب پذیری نیز سیر صعودی دارد. این تغییرات در ساختمان های بدون دیوار برشی خطی است. ولی در ساختمان های با دیوار برشی، این تغییرات به صورت غیر خطی مشاهده می شود. البته تحریک شدن سازه در اثر وجود یک فرکانس خاص در طیف زلزله یا پیچیدگی رفتار سازه در محدوده غیر خطی نیز می توان دلیل این تغییرات باشد] 10.[
شکل1-5: تغییرات شاخص آسیب پذیری نسبت به زمان نوسان به ازای شتابهای حداکثر مختلف و در ساختمان های با تعداد طبقات متفاوت (الف) ساختمان های با دیوار برشی)ب) ساختمان های بدون دیوار برشی] 10 [