تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل عامل تأییدی

3-7 روش های آماری مورداستفاده……………………………………………………………………………………………………………………..62
3-7-1 تجزیه وتحلیل عامل تأییدی………………………………………………………………………………………………………………….63
3-7- 2آ زمون تی نمونه مستقل ANOV…………………………………………………………………………………………………………..63
3 -7-3 جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
فصل 4:یافته های تحقیق
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………65
4-2 توصیف داده های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………………………………….65
4-3 بررسی پایایی ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………77
4-4 تحلیل عاملی تأییدی…………………………………………………………………………………………………………………………………..78
4-5 بررسی نرمال بودن فرضیهها…………………………………………………………………………………………………………………………81
4-6 بررسی فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….80
4-21 جدول آماری جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………81
4-22 آزمون نمونه های مستقل جنسیت………………………………………………………………………………………………………………..81
4-23 آزمون ANOVA سن…………………………………………………………………………………………………………………………..84
4-24 آزمون فراوانی سن………………………………………………………………………………………………………………………………….84
4-25 جدول فراوانی وضعیت تأهل……………………………………………………………………………………………………………………..86
4-26 نمونه های مستقل وضعیت تأهل…………………………………………………………………………………………………………………86
4-27 آزمون ANOVAتحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………..87
4-28 آزمون فراوانی تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………….87
4-29 آزمون ANOVAدرآمد……………………………………………………………………………………………………………………….88
4-30 آزمون فراوانی درآمد………………………………………………………………………………………………………………………………89
4-31 آزمون ANOVAهزینه کل……………………………………………………………………………………………………………………90
4-32 آزمون فراوانی هزینه………………………………………………………………………………………………………………………………90
4-33 آزمون ANOVAهزینه ورزش……………………………………………………………………………………………………………….91
4-34 آزمون فراوانی هزینه ورزش……………………………………………………………………………………………………………………..91
فصل 5:بحث و نتیجه گیری
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………95