دانلود پایان نامه
الف: ابعاد تأمین کننده جهت گیری مذهبی: اعتقاد به خداوند و روز جزا، اعتقاد به یاری مردم و نیازمندان، اعتقاد به یاری خداوند در روزهای سخت و…
ب: عامل منفی در جهت گیری مذهبی: فقدان مهار خود در مواجهه با گناه، ناشکیبایی در برابر نتیجه کار و تمایل به کسب فوری نتیجه یا دنیا گرایی و…
این مقیاس را بهرامی احسان ساخته و دارای 45 ماده است که آزمودنی ها به هر یک از مواد بر اساس مقیاس لیکرتی “از هرگز تا کاملاً درست” پاسخ می دهند. پرسشنامه شامل چهار خرده مقیاس می شود، که هر یک از خرده مقیاسها ابعاد متفاوتی را می سنجد.
3-7-2- نمره گذاری و تفسیرچهار خرده مقیاس عبارتند از:
3-7-3- جهت گیری مذهبی یا مذهب گرایی
با14گویه9-15-20-23-24-27-31-35-38-40-41-43-44-45. برای نمره گذاری به گزینه کاملاً درست 5 امتیاز و هرگز یک امتیاز تعلق می گیرد.این عامل از گویه های تشکیل شده است که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم رابطه عمیق قلبی با خدا، با مردم بر اساس آموزه های دینی اتخاذ و انجام رفتارهای توصیه شده دینی، عاقبت گرایی و توجه به آخرت را در بر می گیرد.
3-7-4- سازمان نیافتگی مذهبی
با 16 گویه 1-2-3-8-11-13-14-17-18-21-28-29-30-34-36-39 برای نمره گذاری به گزینه کاملاً درست 5 امتیاز و هرگز یک امتیاز تعلق می گیرد ودوسؤال (27-40)به صورت معکوس نمره گذاری می شود. این عامل از گویه های تشکیل شده است که ویژگی عمومی آن تردید، دودلی، ریا، ناخوشی از زندگی و حیات و پریشانی خاطر است.
3-7-5-ارزنده سازی مذهبی
با 7 گویه(4-10-12-16-19-22-32). برای نمره گذاری به گزینه کاملاً درست 5 امتیاز و هرگز یک امتیاز تعلق می گیرد. این عامل از گویه های تشکیل شده است که ویژگی عمومی آن ارزیابی انعطاف ناپذیر از مذهب و رفتارهای مذهبی است.
3-7-6-کامجویی
با 8 گویه(5-6-7-25-26-33-37-42). برای نمره گذاری به گزینه کاملاً درست 5 امتیاز و هرگز یک امتیاز تعلق می گیرد.این عامل از گویه های تشکیل شده است که ویژگی عمومی آن لذت طلبی و ترجیح آن، عدم اعتقاد عمومی به مذهب، تفسیر شخصی از دستورات دینی و لذت جویی است.
این مقیاس را بهرامی احسان(1381)در ایران هنجاریابی کرده است.
3-7-7-اعتبار
اعتبار درونی- سازه :
به منظور بررسی ساختار هماهنگی درونی پرسش ها وبررسی اعتبار و قابلیت اعتماد و اعتبار مقیاس از روش تحلیل عاملی، استفاده شد. پس از تحلیل نتایج تعداد پرسش ها از 80 به 45 تقلیل یافت( بهرامی احسان، 1380).به منظور بررسی روایی سازه و نیز تحلیل ساختارهای عاملی آزمون، روش تحلیل عاملی با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی و در چرخش با استفاده از روش مایل مستقیم،تکرار شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مقیاس از چهار عامل اشباع شده است( حسینی قمی و سلیمی بجستانی،1390).
اعتبار درونی محتوا:
روایی محتوایی مقیاس در پژوهش بهرامی احسان،1383 بررسی و تأیید شده است( بهرامی احسان و تاشک،1383). به منظور ارزیابی روایی محتوایی مقیاس، مواد آماده شده به پنجاه کارشناس دینی داده شد، که آنها مقیاس را از نظر روایی محتوایی، مطلوب ارزیابی رده اند( حسینی قمی و سلیمی بجستانی، 1390).
اعتبار بیرونی همزمان:
در پژوهش میزان مقیاس معبد( گلزاری،1381 ) به عنوان ملاک انتخاب و میزان همگرایی مقیاس جهت گیری مذهبی با آن بررسی شده است. نتایج، از همبستگی بسیار بالای این دو آزمون در تمام زمینه ها حکایت دارد( حسینی قمی و سلیمی بجستانی، 1390).
3-7-8- پایایی:
به منظور بررسی ساختار هماهنگی درونی پرسش ها از روش اسپیرمن براون استفاده شد. ضرایب قابلیت اعتماد محاسبه شده از روش اسپیرمن براون برابر 91% بدست آمده است( بهرامی احسان، 1380).
پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ معادل 85% است. ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای زیر مقیاسها بین 85% و 91% بود( بهرامی احسان،1380).
3-8-پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن:
این آزمون دارای 15 خرده مقیاس و 90 سؤال می باشد.پاسخهای پرسشنامه بر روی یک مقیاس 5درجه ای در طیف لیکرت(کاملاً موافقم،موافقم،تاحدودی،مخالفم،کاملاً مخالفم) تنظیم شده است.
خرده مقیاسهای پرسشنامه عبارتند از: