تعاریف ارائه شده از سرمایه فکري

تعاریف ارائه شده از سرمایه فکري
مفهوم سرمایه فکري همیشه مبهم بوده و تعاریف مختلفی براي تفسیر اینفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاري تمایل دارند از اصطلاحاتی مانند داراییها، منابع یا محرك هاي عملکرد به جاي کلمه سرمایه استفاده کنند و آنها واژه فکري را با کلماتی مانند نامشهود، بر مبناي دانش یا غیر مالی جایگزین می کنند. بعضی از حرفه ها ) حسابداري مالی و حرفه هاي قانونی ( نیز تعاریف کاملا متفاوتی مانند داراییهاي ثابت غیر مالی  که موجودیت عینی و فیزکی ندارند، ارائه کرده اند. با توجه به آنچه گفته شد ، تعاریف مختلفی درمورد سرمایه فکري گفته شده است که در ادامه به تعدادي از آنها اشاره می کنیم:
2-12-1-  سرمایه فکري از دیدگاه استوارت
استوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکري مجموعه اي از دانش ، اطلاعات ، داراییهاي فکري 2، تجربه، رقابت و یادگیري سازمانی است که می تواند براي ایجاد ثروت بکار گرفته شود. در واقع سرمایه فکري تمامی کارکنان، دانش سازمانی و تواناییهاي آن را براي ایجاد ارزش افزوده دربر می گیرد و باعث منافع رقابتی مستمر می شود ) قلیچ لی و مشبکی، 1385) .
 
-2-122 سرمایه فکري از دیدگاه بنتیس
بنتیس سرمایه فکري را به عنوان مجموعه اي از داراییهاي نامشهود ) منابع، توانایی ها ، رقابت ( تعریف می کند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش بدست می آیند) بنتیس، 1998 به نقل از قلیچلی و مشبکی، 1385) .
 
-3 -12-2 سرمایه فکري از دیدگاه ادوینسون و مالون
اطلاعات و دانش بکار برده شده براي کار کردن، جهت ایجاد ارزش  ادوینسون و مالون، سرمایه فکري را تعریف می کنند . (واسیله، 2008 به نقل ازدستگیر و محمدي، 13 ) .
 
-4 -12-2 سرمایه فکري از دیدگاه بنتیس و هالند
بنتیس و هالند، در مقاله خود در سال 2002 ، سرمایه فکري را این طور تعریف می کنند : سرمایه فکري ذخیره اي از دانش را که در نقطه خاي از زمان در یک سازمان وجود دارد، نشان می دهد. در این تعریف ارتباط بین سرمایه فکري و یادگیري سازمانی مورد توجه قرار گرفته است (بنتیس و هالند، 2008 به نقل ازدستگیر و محمدي،1388 ) .
212-5- سرمایه فکري از دیدگاه روس و همکاران
سرمایه فکري دارایی است که توانایی سازمان را براي ایجاد ثروت اندازه گیري می کند. این دارایی ماهیتی عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامشهود است که از طریق به کارگیري داراییهاي مرتبط با منابع انسانی ، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده است. همه این ویژگی ها باعث ایجاد ارزش در درون سازمان می شود و این ارزش به دست آمده به دلیل اینکه یک پدیده کاملا داخلی است، قابلیت خرید و فروش ندارد (روس و همکاران، 2005 به نقل از محمدي و دستگیر، 1388 ) .
همان طور که گفته شد از سرمایه فکري تعاریف فراوانی شده است که چند نمونه از آن ارائه شد. با بررسی هاي انجام شده بر روي تعاریف مختلف سرمایه فکري از سال 1987 تاکنون ، برخ ی از آنها به صورت منتخب در جدول ذکر شده است. این تعاریف تجزیه و تحلیل شده و اجزاي آن شناسایی شده است.