ژانویه 25, 2021

تعاریف شخصیت

تعاریف شخصیت                                                                                                                                                                          در حال حاضر تعریف واحدی از شخصیت که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد و لفظ شخصیت به شیوه های مختلفی تعریف شده است. الپورت در این زمینه به جمع آوری و ذکر پنجاه تعریف متفاوت پرداخته است ، مع ذلک این تفاوت ها مربوط به اصل موضوع شخصیت نیست بلکه متوجه مفهومی است که از آن ساخته اند . بعضی از روان شناسان جنبه بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی کنش انسان را مطالعه می کنند ، بعضی دیگر به افراد و رفتار مشهود آنها توجه دارند . گروهی دیگر شخصیت را با توجه به ویژگی هایی چون فرایندهای ناهشیار تعریف می کنند که بطور مستقیم قابل مشاهده نیست و باید از رفتار استنباط شود و سرانجام دسته ای از روان شناسان شخصیت را تنها از طریق ارتباطات های متقابل افراد با یکدیگر و با نقش هایی که در جامعه بازی می کنند تعریف کرده اند . بنابراین دامنه تعریف موجود و احتمالی شخصیت از فرایندهای درونی ارگانیسم تا رفتارهای مشهود ناشی از افراد در نوسان است ، به همین دلیل است از شخصیت تعاریف مختلفی می توان ارائه کرد و چنین نیز شده است . در مطالعه تعاریف شخصیت به دو نکته مهم می توان اشاره کرد :                                                                                                    اول : هر تعریف نشان دهنده رفتارهای مورد نظر روان شناسان و روش هایی است که برای بررسی این رفتارها به کار می رود .                                                                                                                                                                                                                                            دوم : تعریف درست یا نادرستی از شخصیت وجود ندارد ، تعاریف شخصیت ضرورتا درست یا نادرست نیستند ، بلکه در ارزیابی شخصیت در تحقیقات و در انتقال یافته های روان شناسان به دیگران کارایی کمتر یا بیشتری از خود نشان می دهند . در اینجا تعریفی به عنوان تعریف علمی شخصیت پیشنهاد می شود :                                                ” شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگی های فرد یا افراد است که الگوهای ثابت رفتاری آنها را نشان می دهد”  (سیاسی ،1356 ، ص 41)                                                                                                             در این مورد چند نکته را می توان مطرح نمود :                                                                                الف) شخصیت هم بیانگر اصول و قواعد مربوط به کنش یک فرد هم نشانگر اصول و قواعدی است که در کنش همه افراد مشترک است . شخصیت مفهومی است که اصول و قواعد مربوط به یک فرد یا شباهت های موجود این افراد را بیان می کند ، هم بیانگر آن دسته از خصوصیاتی است که وی از سایرین متمایز می سازد و هم بیانگر آن دسته از خصوصیات فردی است که در همه انسان ها مشترک است.                                                                                                                   ب) شخصیت هم شامل جنبه های پایدارتر و تغییر ناپذیرتر کنش انسان است که گاهی “ساختار” نامیده   می شود و هم شامل جنبه های ناپایدارتر و متغیر که گاهی “فرایند” خوانده می شود ، همانطور که بدن انسان از اجزایی تشکیل شده است و فرایندهایی این اجزا را بهم پیوند می دهد ، در بعد روان شناختی نیز ارگانیسم شامل بخش های پایدارتر و فرایندهای ناپایداری است که ارتباط این بخش ها را به یکدیگر تامین می کند . شخصیت در این معنی به مثابه یک سیستم است .                                                                                                                                                       ج) شخصیت شامل شناخت (فرایندهای تفکر) ، عواطف (هیجانات) و رفتارهای مشهود است . شخصیت بیشتر به روابط پیچیده میان فرایندهای شناختی ، عواطف و رفتارهای فرد اهمیت می دهد.                                                          د) می توان گفت که فرایندها با توجه به محرک ها و موقعیت هایی بوجود می آید که بعضی از آنها از محیط و بعضی را خود شخص موجب شده است . باید دانست که انسان ها در خلاء عمل نمی کنند بلکه باید با توجه به موقعیت ها و شرایط پاسخ می دهند و خود را بیان می کنند . (سیاسی ، 1356،ص44)