نوامبر 28, 2020

تعداد(درصد)، تریگلیسرید

سرم(mg/dl)
۸۹/۲۱±۸۱/۸۸
۰۳/۲۱±۷۴/۸۸
۴۲/۲±۷۸/۸۸
۹۷/۰
انرژی دریافتی(kcal/d)
۸۰/۸۴۷±۴۸/۲۹۲۳
۳۳/۸۰۴±۷۲/۲۶۸۱
۳۱/۸۳۳±.۷۹/۲۷۹۹
۰۱/۰
چربی دریافتی(g/d)
۹۹/۳۵±۷۰/۹۹
۹۳/۳۷±۳۸/۹۹
۹۳/۳۶±۵۴/۹۹
۹۴/۰
پروتتین دریافتی(g/d)
۴۱/۲۸±۵۳/۹۶
۵۰/۲۹ ±۱۱/۸۸
۲۳/۲۹±۲۲/۹۲
۰۱/۰
کربوهیدرات دریافتی(g/d)
۳۳/۱۲۸±۳۹/۴۲۴
۵۸/۱۱۳±۰۳/۳۵۳
۵۱/۱۲۳±۱۱/۳۹۸
۰۰۱/۰
میزان فعالیت بدنی
میزان کم
میزان متوسط
میزان بالا

۹/۹%
۴/۲۲%
۳/۱۶%

۴/۲۱%
۱/۲۲%
۸/۷%

۳/۳۱%
۶/۴۴%
۱/۲۴%

۰۰۱/۰
€مقادیر ارایه شده بصورت میانگین± انحراف معیار است.
¥ مقادیر p valueبا استفاده از آزمون تی تست مستقل بدست آمده است و مقادیر کوچکتر از ۰۵/۰ معنادار در نظر گرفته شده است.
بطور کلی میانگین نمایه توده بدن در جمعیت مورد مطالعه(kg/m2)01/4±۸۳/۱۹ و در پسران و دختران به ترتیب۰۱/۴±۸۳/۱۹ و ۹۹/۳±۸۱/۱۹ کیلوگرم بر مترمربع بود. ۱/۶۷% نمونه ها نمایه توده بدنی نرمال داشتند (بین صدک ۵ تا ۸۵).که تفاوت معناداری به تفکیک جنس وجود نداشت]۹۱/۰=[p. از لحاظ ترکیب چربی های خون .شیوع هایپرترگلیسریدمی، هایپر کلسترولمی، بالابودن LDLکلسترول و پایین بودن HDLکلسترول در مقایسه با استاندارد در این گروه سنی به ترتیب ۷/۱۷،۱/۵،۷/۳ و ۳۶ درصد بود (جدول۴-۲)، که تفاوت معناداری بین دو جنس وجود نداشت. از لحاظ انرژی و درشت مغذی های دریافتی میانگین انرژی، ،پروتئین و کربوهیدرات دریافتی بطور معناداری در پسران بیشتر از دختران بود] ۰۱/۰p= ،۰۱/۰ p= ،۰۰۱/۰p= [که البته این اختلاف در مورد چربی های دریافتی معنادار نبود]۹۴/۰[p=.از لحاظ رابطه بین درشت مغذی های دریافتی با ترکیب چربی های خون این رابطه معکوس و معناداری بین انرژی دریافتی و کربوهیدرات مصرفی با HDL کلسترول وجود داشت(۰۱/۰p= و۰۰۳/۰p=) در حالیکه بین سایر چربی های خون و دریافت انرژی و درشت مغذی ها رابطه ای مشاهده نشد.
از لحاظ میزان فعالیت بدنی میزان فعالیت بدنی فعالیت بدنی پسران طور معناداری از دختران بیشتر بود(۰۰۱/۰p= ) و بطور کلی ۳/۱۶ درصد پسران فعالیت بدنی بالا داشتند در حالیکه این میزان در دختران ۸/۷ درصد بود. و در کل ۶/۴۴ درصد نمونه ها دارای میزان فعالیت بدنی متوسط بودند.

نوشته ای دیگر :
پایان نامه با واژگان کلیدینتايج، 5/0، ميانگين، آزمايشي

۴-۲ درصد ترکیب چربی های خون به تفکیک جنس در کودکان نوجوانان ساکن منطقه مینودر قزوین

از لحاظ اختلالات چربی خون به تفکیک جنس در سطوح مختلف، میزان بالا بودن کلسترول خون، تریگلیسرید و LDL کلسترول در پسران بیشتر از دختران بود که از لحاظ آماری معنادار نبود. و درکل کلسترول خون در ۹/۷۹ درصد نمونه ها ، تریگلیسرید در ۱/۵۵ درصد نمونه ها، LDL کلسترول در ۱/۸۶ درصد نمونه ها در حد مطلوب بود. اما در ۳۶ درصد نوجوانان HDLکلسترول از حد معمول پایین تر بود(جدول ۴-۲).

جدول۴-۲- درصد ترکیب چربی های خون به تفکیک جنس در کودکان نوجوانان ساکن منطقه مینودر قزوین

ترکیب چربی های خون
پسر
تعداد(درصد)
دختر
تعداد(درصد)
کل
تعداد(درصد)
کلسترول
مطلوب
حاشیه
بالا

۱۱۴(۹/۳۸)
۲۲(۵/۷)
۸(۷/۲)

۱۱۸(۳/۴۰)
۲۴(۲/۸)
۷(۴/۲)

۲۳۲(۹/۷۹)
۴۶(۷/۱۵)
۱۵(۱/۵)
تریگلیسرید
مطلوب
حاشیه
بالا

۷۹(۹/۲۶)
۴۳(۶/۱۴)
۲۲(۵/۷)

۸۳(۲/۲۸)
۳۷(۶/۱۲)
۳۰(۲/۱۰)

۲ ۱۶ (۱/۵۵)
۸۰(۲/۲۷)
۵۲(۷/۱۷)
LDLکلسترول
مطلوب
حاشیه
بالا

۱۲۳(۸/۴۱)
۱۷(۸/۵)
۴(۴/۱)

۱۳۰(۲/۴۴)
۱۳(۴/۴)
۷(۴/۲)

۲۵۳(۱/۸۶)
۳۰(۲/۱۰)
۱۱(۷/۳)
HDLکلسترول
مطلوب
حاشیه
کم

۴۶(۹/۱۵)
۴۰(۸/۱۳)
۵۵(۱۹)

۵۲(۱۸)
۴۷(۸/۱۶)
۴۹(۱۷)

۹۷(۹/۳۳)
۸۷(۱/۳۰)
۱۰۴(۳۶)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *