دانلود پایان نامه
توانمندسازی می تواند از طریق اعتماد به مدیران مافوق، هویت یابی سازمانی، عجین شدن شغلی و تحلیل رفتگی، تمایل به ترک خدمت کارکنان را پیش بینی کند و از این میان تحلیل رفتگی متغیر واسط قدرتمندتری برای پیش بینی اثر توانمندسازی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان است
12
طالب نژاد و همکاران (1390)
رابطه توانمندسازی روان شناختی و کیفیت زندگی کاری
بین توانمندسازی روان شناختی و کیفیت زندگی کاری در سطح معناداری99درصدرابطه وجود دارد و از بین ویژگی های جمعیت شناختی نیزفقط وضعیت تاهل باکیفیت زندگی کاری دارای رابطه بوده و جنسیت ، تحصیلات ، سابقه خدمت با کیفیت زندگی کاری فاقد رابطه معنادار می باشد
13
میر طالبی(1390)
بررسی و ارائه راهکارهای توانمندسازی کارکنان اتحادیه تعاون بر اساس مدل لیتگو
عوامل مدل لیتگو همراه با مولفه های آن در مجموع 0/78 درصد بر توانمندسازی با ابعاد آن موثر بوده و شاخص های برازندگی نیز همگی حاکی از برازندگی کامل مدل می باشند
14
شریف زاده و آقا ویردی(1390)
عوامل موثر بر توانمندسازی نیروی انسانی به منظور تعالی سازمانی؛ مطالعه موردی: گمرک جمهوری اسلامی ایران
میان عوامل موثر بر توانمندسازی، عوامل فردی و سازمانی بر توانمندسازی روان شناختی کارکنان تاثیرداشته وتوانمندسازی روانشناختی نیزبرتعالی سازمانی موثربوده.علاوه برآن بین عوامل موثرفردی،میان فردی وسازمانی توانمندسازی، توانمند سازی روانشناختی وتعالی سازمانی رابطه معناداروجود دارد
15
بازرگان و همکاران(1391)
بررسی مقایسه ای آموزش مداوم برای توانمندسازی منابع انسانی در دانشکده های پزشکی و فنی دانشگاه تهران
که وضعیت آموزش مداوم از نظر ترکیب و محتوا برای توانمندسازی منابع انسانی در هر دو دانشکده پزشکی و فنی دانشگاه تهران بر اساس یک طیف سه درجه ای( مطلوب، نسبتا مطلوب، نامطلوب) در حد نسبتا مطلوب قرار دارد. هر چند که این وضعیت کمابیش یکسان است اما در دانشکده فنی ازنظراحساس توانمندسازی توسعه یافته تراست.این امر به ویژه در ابعاد احساس هیات علمی نسبت به شایستگی و معنی دار بودن تفاوت معناداری دارد. به عبارتی در ابعاد احساس شایستگی و احساس معناداری وضعیت موجود دانشکده فنی از دانشکده پزشکی بهتر است.رابطه میان نوع رشته( پزشکی و فنی)ومیزان رضایت اعضای هیات علمی از دور های آموزشی برگزار شده وجود ندارد
جدول2-13-2:خلاصه تحقیقات خارجی انجام شده در خصوص توانمندسازی
ردیف
محقق و سال انجام پژوهش
موضوع پژوهش
یلفته های پژوهش
میشرا(1998)
توصیف چگونگی پاسخ کارمندان به فرآیند کوچک سازی در مورد نقش اعتماد، توانمندسازی، عدالت و طراحی مجدد شغلی
کارکنان توانمند شده به موقعیت های دشوار مانند کوچک سازی در مقایسه با کارکنان کمترمی توانند پاسخ بهتری دهند. همچنین سرپرستانی که خود توانمند هستند از نظر زیر دستان نوآورتر و تاثیر گذارتر هستند
2