دانلود پایان نامه

به گفته بلاسكو، يكي از مهمترين اجزاي توانمندسازي، تجسم آينده است (تصويري روشن و معتبر از آينده مطلوب). ايجاد تصويري روشن از آينده، تدوين يك استراتژي براي رسيدن به آينده و پيوند قدرت ذهني و جسمي كاركنان براي تحقق آينده موردنظر، از جمله محورهاي توانمندسازي از ديدگاه بلاسكو است.
تام پيترز موضوعات فوق رابدين گونه نام مي برد 1- ايجاد نوعي پاسخ‌گويي از سوي همه اعضا سازمان به مشتريان 2- تشويق و نو آوري مستمر 3- تحقق انعطاف‌پذيري از طريق توانمندساختن افراد 4- آموختن عشق به تغيير 5- ايجاد سيستم‌هاي سازماني كه موارد چهارگانه را تقويت و مورد حمايت قرار دهند». بنابراين مدل توانمندسازي مدلي موثر در بهبود وايجاد تحول در سازمان است. (فرنچ، 78:1379)
ج. امنيت شغلي
درزندگي سازماني، امنيت شغلي از جمله مسائلي است كه كاركنان سازمانها را به خود مشغول مي سازد و بخشي از انرژي رواني و فكري سازمانها صرف آن مي‌گردد. در صورتي كه كاركنان به سطح مطلوبي از آسودگي خاطر دست يابند،بافراغ بال، توان و انرژي فكري و جسمي خود را در اختيار سازمان قرار مي دهند و سازمان نيز كمتر دچار تنشهاي انساني مي‌گردد. وقتي بحث امنيت شغلي مطرح مي‌گردد، موضوع رسمي شدن و تضمين حقوق و مزايا در ذهن تداعي مي‌شود. در صورتي كه در دنياي امروز، امنيت شغلي در گرو رسمي شدن و استخدام مادام‌العمر نيست بلكه تواناسازي كاركنان محور امنيت شغلي است. منظور از امنيت شغلي اين است كه سازمان موجبات تواناسازي فرد را فراهم كند، به طوري كه از نظر تخصصي و توانمندي، سازمان وابسته به فرد شود و در بيرون نيز به تخصص و توانمندي فرد نياز باشد و اين مستلزم آن است كه سازمانها بستر لازم را فراهم كنند تا كاركنان از ابعاد مختلف بالندگي لازم را كسب كنند. (سلطاني، 2:1379)
2-6-2-مهمترين محرك‌هاي بیرونی عبارتند از:
الف-اثرات فن آوري بر محيط كاري :
رشد سريع فن آوري،تمامي جوانب سازمان ها را به نوعي تحت تأثير قرار داده است. تغييرات سريع فن آوري باعث تغيير ماهيت كارها شده است و رايانه ها ، رباط ها و دستگاههاي كاملاً خودكار جايگزين مشاغل روتين شده اند. اين ابزار،تغييرات شديدي درنوع مهارت هاي مورد نيازافراد واعضاي سازمان ها ايجاد كرده اند. بديهي است براي رويارويي با چنين چالشي كاركنان بايد توانمند شوند يعني در تمامي جهات رشد كنند.
ب-افزايش انتظارات مشتريان :
امروزه مشتريان به كمك اينترنت قادرند وسايل مورد نياز خود را به طور مستقيم و در بهترين قيمت رقابتي خريداري كنند . افزايش انتظارات مشتريان باعث افزايش انتظارات سازمان ها از كاركنانشان شده است. تحت اين شرايط ، نه تنها سلسله مراتب دستوري– كنترلي مناسب نخواهد بود بلكه برعكس بايد بياموزند ابتكار عمل داشته، خلاق باشند. در درون تيم هاي خودگرداني كه براي انجام وظايف سنتي مديران (از قبيل بودجه بندي، پاداش، كنترل، كيفيت، استخدام و…)توانمند شده اند به خوبي ايفاي نقش كرده و مسئوليت بيشتري براي اقداماتشان بپذيرند.
ج-ضرورت انعطاف پذيري سازمان ها :
در شكل سنتي سازمان ها داراي ساختار سلسله مراتبي و قدرت متمركز در رأس هرم تغييرات عمده اي در حال رخ دادن است. به اعتقاد بسياري از مديران عالي،‌ در محيطي كه شدت رقابت جهاني و فن آوري هاي نوين از ويژگي هاي نوين از ويژگي هاي آن به شمار مي آيد، دست برداشتن از كنترل متمركز باعث افزايش انعطاف پذيري سازمان ها خواهد شد. دراين ميان ، توانمندسازي كاركنان بهترين فلسفه عدم تمركز است. (محمدی، 1381: 160) .
د- قوانین ومقررات دولتی:
در فصل نهم قانون خدمات کشوری، توانمندسازی کارکنان در موارد 58 و 62 مورد تاکید قرار گرفته است. ماده 58 بیان می دارد که سازمان موظف است به منظور ارتقای سطح کارایی و اثربخشی دستگاه های اجرائی نظام آموزش کارمندان ، دستگاه های اجرائی را به گونه ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تامین کند. به نحوی که رابطه ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی براساس مقررات مربوطه در هر سال برخوردار گردند. در ماده 62 نیز آمده است که کارمندان موظف اند نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارت ها و توانایی های شغلی خود اقدام نمایند. دستگاه های اجرائی، شیوه ها و الگوهای لازم برای افزایش توان سنجی مداوم کارمندان خود را که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می شود، به مورد اجرا خواهند گذارد(رضایی پور،47:1386).
2-7-عوامل موثر بر توانمند سازي کارکنان
2-7-1- عوامل سوق دهنده
در فرآیند توانمندسازی کارکنان، برخی عوامل نقش موثری در تسریع و تقویت آن ایفا می کنند. تعدادی از این عوامل به شرح زیر می باشد:
1-مشخص بودن اهداف، مسئولیت ها و اختیارات در سازمان
2-غنی سازی شغلی کارکنان
3-حفظ روحیه کارکنان و توسعه مهارت های تعلق و همبستگی سازمانی
4-ایجاد جو اعتماد، صمیمیت و صداقت در سازمان
5-شناخت و قدردانی از زحمات، ابتکارات و ابداعات کارکنان
6-شروع مشارکت و کارگروهی
7- تسهیل ارتباطات در همه سطوح سازمان
8-ایجاد محیط کاری با نشاط
9- بهینه سازی فرآیندها و روشهای کاری
10- بالا بودن اطلاعات، دانش و مهارت های شغلی کارکنان( ساجدی،67:1386 به نقل از پاک طینت،7:1387).