ژانویه 25, 2021

توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان

عباسی قصرشیرین
منبع: میراث فرهنگی قصرشیرین، ۱۳۹۲

۳-۲- ۶- مطبوعات
نخستین نشریه در قصرشیرین، شبنامه «حرفهای حسابی» بود که در ۱۹۱۵ میلادی (۱۲۹۴ خورشیدی)، همزمان با تشکیل دولت مهاجرین در کرمانشاه، از سوی «کمیته دفاع ملی» منتشر میشد. نشریه دیگر در قصرشیرین «صدای سرحد» بود که به صاحب امتیازی علی اکبر غروی منتشر میشد (شیریان، ۱۳۹۳: ۱۰۱). همچنین هفتهنامه «شاه ایل» دیگر نشریهای بود که از خرداد ماه سال ۱۳۳۱ به مدیریت رحیم حاتم آغاز به انتشار کرد. انتشار این نشریه تا سال ۱۳۵۶ به مدت ۲۵ سال به طور نامرتب ادامه یافت. در حال حاضر هیچ نشریهای در قصرشیرین منتشر نمی‌شود (شیریان، ۱۳۹۳: ۳۴۰).

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق

مقدمه
یافته‌ها برونداد هر تحقیق هستند و موجودیت تحقیق را توجیه و ثابت می‌کنند. یافته‌ها در هـر پژوهش شامل یکسری توضیحات درباره وضعیت موجود و برخی استنباط‌ها و براساس تفاوت‌ها و تأثیرات است.
در این فصل دادههای حاصل از تحقیق در دو بخش توصیفی و تحلیلی ارائه می‌گردد. در بخش آمار توصیفی که با بهرهگیری از مشخصه‌های آماری همچون فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر داده‌ها به بررسی وضعیت موجود نمونههای مورد مطالعه پرداخته شده است. در بخش استنباطی از روش‌های آمار استنباطی متناسب با اهداف تحقیق و ماهیت دادهها همچون آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون لاندا، تاو بی کندال، ضرایب همبستگی اسپرمن و پیرسون و در نهایت هم جهت بررسی تأثیر رسانه های های جمعی در انتخاب نوع گردشگری از رگرسیون خطی بهره گرفته شده است.

۴-۱- آمار توصیفی
آمـار توصیفـی آن دستـه از روشهای آمـاری است که به پژوهشگـر در طبقـهبندی، خلاصه کـردن، تعریف و تفسیر و برقراری ارتباط از طریق اطلاعات گردآوریشده کمک میکند. در تحقیق حاضر، از مشخصـههای آمـاری نظیر جداول توزیـع فـراوانی، درصد فـراوانی، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده است.

جدول (۴-۱): توزیع فراوانی سن پاسخگویان
مقادیر
سن
فراوانی
درصد
۲۰ سال و کمتر
۴۸
۴/۱۳
۳۰-۲۱ سال
۱۶۴
۹/۴۵
۴۰-۳۱ سال
۹۲
۸/۲۵
۵۰-۴۱ سال
۳۰
۴/۸
۵۱ سال به بالا
۲۳
۴/۶
جمع
۳۵۷
۱۰۰

طبق جدول (۴-۱): ۴/۱۳ درصد پاسخگویان ۲۰ سال و کمتر سن دارند، سن ۹/۴۵ درصد بین (۳۰-۲۱) سال، سن ۸/۲۵ درصد بین(۴۰-۳۱) سال، سن ۴/۸ درصد بین (۵۰-۴۱) سال هستند و ۴/۶ درصد آنها هم ۵۱ سال و بالاتر سن دارند. در نتیجه اکثریت نمونه آماری بین (۳۰-۲۱) سال سن دارند.

نمودار (۴-۱): توزیع فراوانی سن پاسخگویان

جدول (۴-۲): توزیع فراوانی جنس پاسخگویان
مقادیر
جنس
فراوانی
درصد
مرد
۱۷۹
۱/۵۰
زن
۱۷۸
۹/۴۹
جمع
۳۵۷
۱۰۰

طبق جدول (۴-۲): از میان تمام پاسخگویان ۱/۵۰ درصد پاسخگویان مرد و ۹/۴۹ درصد آنها زن هستند. در نتیجه اکثریت نمونه آماری البته با اندکی فاصله مرد هستند.

نمودار (۴-۲): توزیع فراوانی جنس پاسخگویان

جدول (۴-۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات
مقادیر تحصیلات
فراوانی
درصد
بیسواد و متوسطه
۴۷
۲/۱۳
متوسطه
۱۲۹
۱/۳۶
کاردانی
۵۲
۶/۱۴
کارشناسی
۹۹
۷/۲۷
کارشناسی ارشد و بالاتر
۳۰
۴/۸
جمع
۳۵۷
۱۰۰

طبق جدول (۴-۳): ۲/۱۳ درصد پاسخگویان بیسواد و متوسطه هستند، تحصیلات ۱/۳۶ درصد متوسطه، تحصیلات ۶/۱۴ درصد کاردانی، تحصیلات ۷/۲۷ درصد کارشناسی و تحصیلات ۴/۸ درصد کارشناسی ارشد و بالاتر میباشد. در نتیجه تحصیلات اکثریت نمونه آماری در حد متوسطه است.

نمودار (۴-۳): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات

جدول (۴-۴): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب قومیت
مقادیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *