دانلود پایان نامه

در اين پژوهش براي افزايش روايي محتوايي تمام پرسشنامهها از ابزارهاي زير استفاده شد:
بررسي و مطالعه پرسشنامهها و سوالهايي که در تحقيقات مشابه مورد استفاده قرار گرفته اند.
مطالعه مقالات و کتب متعدد در رابطه با موضوع مديريت دانش و فرآيندهاي آن و عملکرد توسعه محصول جديد، مدلهاي مربوط و کليه مسائل مرتبط با آن.
مشاوره با افراد صاحبنظر در زمينه تحقيق (اساتيد راهنما و مشاور و اساتيد حوزه مديريت) و اخذ راهنمايي از آنان از طريق مطالعه پرسشنامهها و نظردهي و جرح و تعديل پرسشنامهها.
پايايي: ابزار مورد استفاده بايد اين قابليت را داشته باشد که در طي زمان پايدار بوده و تغييرپذيري اندکي داشته باشد و هر زمان که مورد استفاده قرار بگيرد، نتايج پايداري حاصل شود؛ يعني، آزمونهايي که از آنها براي انجام تحقيق استفاده مي شود بايد در هر بار استفاده نتايج يکسان و قابل اعتمادي داشته باشد. پس يک آزمون، زماني داراي پايايي است که نمره مشاهده شده و نمره واقعي آن داراي همبستگي بالايي باشند، يعني اگر تحقيق مشابهي در زمان ديگري انجام شد، به نتايج مشابهي بيانجامد (خاکي، 1382). پس ميتوان گفت که پايايي به دقت، اعتماد پذيري، ثبات يا تکرارپذيري نتايج آزمون اشاره ميکند (مؤمني، 1386).
روشهاي مختلفي براي بررسي پايايي تحقيق وجود دارد که برخي از مهمترين آنها، روش باز آزمون، روش فرم هاي موازي (و شديداً موازي)، روش دو نيم کردن و روش سازگاري دروني اجزا مي باشد. براي تعيين محاسبه ضريب پايايي تکنيکهاي متعددي وجود دارد از قبيل تکرار آزمون يا بازآزمايي، معادل سازي، تصنيف و آلفاي کرونباخ. معروفترين اين روشها آلفاي کرونباخ است که با تأکيد بر همساني دروني، دامنهاي از اعداد صفر تا 1 مثبت را در بر مي گيرد. صفر به معني پايايي و هر چه عدد به يک نزديکتر باشد، نشان دهنده بالاتر بودن ميزان پايايي ابزار است.
در اين تحقيق از روش آلفاي کرونباخ جهت تعيين ميزان پايايي پرسشنامه استفاده گرديد. در اين تحقيق، از روش سازگاري دروني اجزا، که به عنوان معروفترين روش براي ارزيابي پايايي بوده و حتي به عنوان پيش گزيده اصلي نرم افزار SPSS در تمامي نسخهها ميباشد، براي بررسي پايايي دروني استفاده شده است. اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه گيري از جمله پرسشنامهها يا آزمونهايي که خصيصههاي مختلف را اندازه گيري مي کنند، به کار مي رود و از ضريبي به نام آلفاي کرونباخ استفاده
ميکند. در اينگونه ابزار، پاسخ هر سؤال مي تواند مقادير عددي مختلفي را اختيار کند. براي محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ، ابتدا واريانس نمره هاي هر زير مجموعه سؤال هاي پرسشنامه (Sj2) و واريانس کل (S2) را محاسبه مي کنيم و سپس با استفاده از رابطه زير مقدار ضريب آلفا تعيين خواهد شد.
a: آلفاي کرونباخ
b: تعداد زير مجموعه سؤالات پرسشنامه
Sj2: واريانس زير آزمون j ام
S2: واريانس کل آزمون
گفته مي شود اگر ضريب آلفا بيشتر از 0.7 باشد، آزمون از پايايي قابل قبولي برخوردار است (کريستمن و ون آئست، 2006). البته براي مقياسها و شاخصهاي جديد، ضريب 0.6 نيز مورد قبول است. همچنين در تحقيقات اکتشافي، ضريب آلفاي بين 0.5 تا 0.6 نيز مورد قبول است (نونالي و برنستين، 1994). در حالي که فورنل و لارکر (1981) پايايي بالاي 0.8 را مورد قبول ميدانند. با استفاده از نرمافزار spss ضريب اعتبار پرسشنامه فرآیندهای مديريت دانش بيش از 926/0 در پژوهش حاضر و عملکرد توسعه محصول جديد، 759/0 تعيين گرديد و اندازه آلفاي کرونباخ براي کل پرسشنامه 931/0 تعيين گرديد.
جدول آلفاي کرونباخ و براي بررسي کفايت نمونه گيري از آزمون KMO استفاده شده است.
در جدول زير پايايي متغيرها بررسي شده است.
جدول 3-2: ضریب آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد تحقیق
متغیرهای تحقیق ابعاد هر متغیر آلفای کرونباخ هر بعد آلفای کرونباخ هر متغیر
مدیریت دانش خلق دانش 0.781 0.926
ثبت و ذخیره و نگهداری دانش 0.654
توزیع دانش 0.839
کاربرد و بهره وری دانش 0.809
ارزیابی و بازیابی دانش 0.672
عملکرد توسعه محصول جدید مبتنی بر نوآوری 0.653 0.759
مبتنی بر سازمان 0.615