دانلود پایان نامه

1-توسعه همه جانبه شخصیت وپرورش جسمی
2-تربیت افرادی سالم که به حقیقت وعدالت عشق میورزند.
3- به حقوق افراد احترام بگذارند.
4- برای کار ارزش قائل باشند.
5-احساسی عمیق نسبت به مسئولیتهای خود داشته باشند.
6-به عنوان سازندگان جامعه واز کشوری صلح طلب با روحیهای سرشار از استقلال وآزادی زندگی کنند.
4-3-4مقاطع آموزشی:
مراحل آموزشی در ژاپن شامل دورههای قبل از دبستان، تعلیمات ابتدایی وتعلیمات متوسطه و بالاخره مرحله آموزش عالی میباشد (آقازاده،1381) .
آموزش قبل از مدرسه: آموزش وپرورش لازم در این دوره در مهدکودکها و کودکستانها ارائه میشود. سن ورود به این دوره 3تا5 سالگی است. اجباری نمیباشد وتحت مقامات ملی ومحلی آموزش وپرورش اداره می شود (سرکار آرانی،1382).
بیشتر کودکستانها توسط بخش خصوصی احداث میشوند وبا مشارکت ونظارت مقامات محلی آموزش وپرورش اداره می شوند.
مهدهایکودک روزانه توسط مقامات رفاه اجتماعی محل برپا میگردند وامورآموزشی آن با همکاری مقامات محلی آموزش وپرورش حل وفصل میشود. آموزش وپرورش در این دوره برمحور آموزشهایی چون آموزش بهداشتی، زندگی اجتماعی، آشنای با طبیعت، زبان، موسیقی وهنر استوار است (آقازاده،1381).
اهم اهداف این دوره شامل:1-پرورش هماهنگ ذهن وجسم کودک 2- پرورش عادتها و رفتارهای پسندیده در کودک 3- جلب توجه وعلاقه کودک به طبیعت و محیط 4- پرورش روحیه اتکابهخود 5- پرورش نیروی ابتکارکودک 6- ایجاد تمایل کودک به بیان منطقی نظرات خود و آموزش نحوه درست گوش دادن وسخن گفتن (سرکارآرانی ،1382) 7- پرورش درک صحیح وتقویت نگرش درست نسبت به وقایع محیطی 8- هدایت وراهنمایی کودکان در فراگیری صحیح زبان (آقازاده،1381 )
دوره ابتدایی: «کلیه کودکان سنین 9تا 15 ساله باید در دوره 6ساله ابتدایی و مدارس دوره اول دبیرستان که 3 طول میکشد شرکت نمایند. آموزش وپرورش این دوره اجباری ورایگان میباشد. مدارس مختلف است واهداف وبرنامههای این دوره موظف به رعایت آنها میباشند» (سرکارآرانی، 1382 : 134).
معمولاً یک معلم کار تدریس کلیه دروس را بعهده دارد. لیکن اخیراً سعی بر آن است که برای سالهای آخر دوره ابتدایی یعنی در سال پنجم وششم از معلمانی استفاده شود که در تدریس چند درس تخصص دارند. مدارس ابتدایی با وسایل وتجهیزات آموزشی مدرن ساخت ژاپن مجهز شدهاند (آقازاده، 1375).
اهم اهداف این دوره: ا- پرورش روح همکاری، استقلال فردی در جریان تجربه-های اکتسابی از زندگی اجتماعی از زندگی اجتماعی در مدرسه وخارج از آن 2- پرورش درکی صحیح از شرایط اجتماعی، تعاون عمومی، آداب ورسوم ملی وهمکاری بین المللی 3- آموزش وتمرین مهارتهای زندگی 4- پرورش درک وتوانایی بهکارگیری کلمات وعبارات ژاپنی 5- رشد درک درست قوانین ریاضی وبکارگیری آنها 6- پرورش توان ارتباط با محیطزیست 7- پرورش عادتهای درست 8- پرورش مهارتهای اساسی در موزیک، هنرهای زیبا وادبیات
آموزش وپرورش این دوره، برپایه توجه به طبیعت کودکان است (سرکارآرانی، 1382 ).
دوره متوسطه اول: این دوره پس از آموزش ابتدایی به مدت 3سال طول میکشد هدف کلی این دوره پرورش وگسترش تواناییهای ذهنی وجسمی دانشآموزان براساس آموزش ابتدایی میباشد ،آموزش وپرورش در این دوره اجباری است وبرعهده دولت میباشد (سرکارآرانی، 1382). در این دوره هیچگونه معیاری برای انتخاب دانشآموزان ندارد وبدون هیچ مانعی همه وارد این دوره از تعلیمات میشوند(آقازاده، 1381).
اهداف اساسی این دوره: 1- تأکید بر آموزش اخلاقی، تربیت بدنی دانشآموزان 2- انتخاب دقیق محتوی آموزشی جهت آشنایی دانشآموزان با مبانی اساسی دانشها وتقویت نیروی ابتکار آنها 4- توجه به روحیه آزادمنشی وانعطافپذیری در روابطاجتماعی دانشآموزان وتأکیدبر فعالیتهای ابتکاری. در این دوره رفتن به کلاس بالاتر نیازمند امتحان نیست (سرکارآرانی،1382).
دوره دوم متوسطه: این دوره به رشتههای عمومی وتخصصی اختصاص یافته است ودر برنامه تمام وقت به مدت 3 سال ادامه مییابد ولی اگر به صورت پاره وقت ومکاتبهای باشد به مدت 4سال یا بیشتر به طول میانجامد. تحصیل در این دوره اجباری نمیباشد. مدارس این دوره به سه دسته تقسیم میشود: دبیرستانهای عمومی(نظری)، دبیرستانهای تخصصی (فنی وحرفهای) ومجتمعهای آموزشی که هر دو نوع آموزش را ارائه مینمایند (سرکارآرانی،1382).
اصول برنامهدرسی این دوره : 1- برنامهدرسی باید انعطافپذیر باشد2- برنامه آموزشی وشیوههای ارائه آن در مدرسه باید به نحوی باشد که رغبت وعلاقه دانشآموزان را برانگیزد 4- فعالیت علمی وآزمایشگاهی توانایی لازم در کار به وجودآورد (سرکارآرانی، 1382).
بررسی سوال چهارم پژوهش
4-4جایگاه ونقش فلسفه تعلیم وتربیت در نظام آموزش وپرورش کشور آفریقایجنوبی چگونه است ؟
4-4-1 فلسفه تعلیم وتربیت و نظام آموزشی
کاشفان پرتغالی در سال 1488 میلادی سرزمین آفریقایجنوبی را کشف کردند و پس از آن مهاجران اروپایی به آنجا هجوم بردند. پس از پرتغالی‌ها، هلندی‌ها نخستین اروپایی‌هایی بودند که در سال 1652 وارد این کشور شدند ودر منطقه کیپ سکونت کردند. ساکنان این مهاجرنشین رفته رفته افزایش یافتند ودرصدد تصرف زمین‌های مجاور برآمدند وجامعه‌ای جدید را برای کمپانی هند شرقی هلند به وجودآوردند. آنها پس از سال‌ها وچندین بار جنگیدن با بومیان، آرام‌آرام توانستند این سرزمین را تصرف کنند (محمدی نصرآبادی،1383).