حضرت آدم (ع) و اطلاعات

6ـ هماهنگي با كليه واحد ها و كميته هاي فدراسيون جهت انجام به موقع مسابقات و كلاس هاي آموزشي.
7ـ بررسي تنگناها و مشكلات و ارائه راه كارهاي اصلاحي.
8ـ تفكيك سني ورزشكاران وبرگزاري مسابقات هر رده سني .
9ـ تهيه آمار و اطلاعات و ارائه گزارش ماهانه، شش ماهه، ساليانه.
10ـ هماهنگي با رياست فدراسيون و كارشناسان جهت تعيين زمان و مكان هر فعاليت ورزشي.
11ـ هماهنگي با رسانه هاي گروهي و ارسال به موقع اخبار و اطلاعات همراه با مستندات مربوطه.
12ـ تهيه بولتن فعاليت هابا ارائه عكس ، CD و فيلم.
13ـ تهيه جزوات ، فيلم،سي دي هاي آموزشي و ارسال براي علاقمندان پس از تصويب فدراسيون.
14ـ بازديد از استان ها و برگزاري جلسات توجيهي و راهنماي مسئولين.
15ـ هماهنگي با واحد انفورماتيك و كميته ملي المپيك و كسب آخرين اطلاعات و اخبار.
16ـ آماده سازي تيم هاي ورزشي و تشكيل اردوهاي تداركاتي جهت اعزام به مسابقات برون مرزي .
17ـ بررسي اسناد مالي و تهيه هزينه هاي انجام شده مربوطه.
18ـ همكاري با كليه واحدهاي فدراسيون به خصوص كميته برگزاري مسابقات و كميته آموزشي.
19ـ شركت در جلسات و سمينارها و ارائه گزارش مربوطه.
حال در اينجا به شرح وظايف، اهداف و نحوه فعاليت انجمن هاي ورزشي فدارسيون ورزش هاي همگاني مي پردازيم.
2-27 انجمن ورزش هاي بومي و محلي، روستايي و عشايري فدراسيون ورزش هاي همگاني
اهداف اين انجمن به شرح زير است:
1ـ شناسايي ورزش هاي بومي و محلي به تفكيك استان ها و توسعه و ترويج آن در سطح كشور.
2ـ شناسايي ورزش هايي كه در مناطق مختلف كشور داراي ريشه هاي مشترك مي باشند.
3ـ قانون مند كردن رشته هاي ورزشي بومي و محلي و تعيين ضوابط و مقررات هر كدام از رشته هاي ورزشي كه عموميت دادن آن در سطح كشور وجوددارد.
4ـ برگزاري جشنواره هاي فرهنگي در مناطق مختلف كشور در جهت نگه داشتن آداب و سنن و ويژگي هاي فرهنگي نياكان وانتقال اين ويژگي هاي معنوي به نسل حاضر.
5ـ هماهنگي با رسانه هاي گروهي در جهت انتقال فرهنگ غني ايران در داخل و خارج از كشور به منظور آشنايي با ارزش ها و مفاهيم كشور.انجمن ورزش هاي بومي و محلي يكي از مهم ترين انجمن هاي فدراسيون با تحت پوشش داشتن بيش از 400 رشته ورزشي در سطح كشور مطرح است. پيدايش اين رشته هاي ورزشي به نقل از كتاب ورزش ايران به زمان حضرت آدم (ع) برمي گردد. انجمن هاي ورزش هاي بومي و محلي از سال 1361 در غالب كميته ورزش هاي بومي و محلي به طور رسمي فعاليت خود را آغاز نمود و در زمينه شناسايي، تعميم و گسترش آن فعاليت هاي مطلوبي انجام شده است.
نحوه و چگونگي فعاليت و آمار ورزشكاران به شرح زير است:
1ـ تشكيل هيئت هاي ورزشي بومي و محلي در استان ها، شهرستان ها، بخش هاي تابعه.
2ـ شناسايي بيش از 400 رشته ورزشي بومي و محلي در استان هاي كشور و برنامه ريزي جهت اجراي مسابقات رشته هاي تحت پوشش.
3ـ برگزاري جشنواره هاي فرهنگي، ورزشي و بومي و محلي و روستايي و عشايري به طور مستمر در سطح استان هاي كشور.
2-28 انجمن ورزش آمادگي جسماني فدراسيون ورزش هاي همگاني