دانلود پایان نامه

2-10 هزينه سرمايه
مفهوم هزينه سرمايه بر اين فرض مبتني است كه هدف يك شركت عبارت است از به حداكثر رسانيدن ثروت سهامداران؛ هر شركتي داراي ريسك و بازده مخصوص به خود است. هريك از گروههاي سرمايه‌گذار مثلا دارندگان اوراق قرضه، سهام عادي، خواهان ميزاني از نرخ بازدهي هستند كه در خور ريسك مربوط به آن‌ها باشد، و در نتيجه داراي هزينه خاص سرمايه مي‌باشند، ‌هزينه سرمايه‌اي هر يك از منابع خاص تامين سرمايه را، هزينه اقلام خاص سرمايه مي‌نامند. بنابراين هزينه سرمايه عبارت است از حداقل نرخ بازدهي كه شركت بايد بدست آورد تا بازده مورد نظر سرمايه‌گذاران در شركت تامين شود.
2-10-1 هزينه بدهي
از آنجا كه اكثر بدهي‌هاي بلندمدت يك شركت به صورت اوراق قرضه است، محاسبه هزينه بدهي با توجه به خصوصيات اوراق قرضه انجام مي‌شود تخمين يا تعيين هزينه خاص بدهي مستلزم محاسبه موثر بدهي شركت است و بايد اين هزينه موثر را براساس نرخ سالانه بيان كرد. مي‌توان اين كار را با استفاده از نرخ بازده تا تاريخ سررسيد انجام داد. نرخ بازده تا تاريخ سررسيد يا نرخ بازده دخالي مورد نظر خريداران تعيين‌كننده ميزان هزينه موثر بدهي قبل از كسر ماليات است.
به منظور محاسبه هزينه بدهي و اوراق قرضه، مرحله و محاسبات زير بايستي انجام گيرد:
1ـ تعيين خالص وجوهي كه در ازاي انتشار و فروش هر برگ از اوراق قرضه عايد شركت مي‌گردد امكان دارد خالص پولي كه در ازاي هر برگ از اوراق قرضه بدست شركت مي‌رسد پس از كسر هزينه فروش از ارزش اسمي آن برگ كمتر باشد.
2- تعيين هزينه موثر هر برگ از اوراق قرضه قبل از كسر ماليات به اين منظور بايد نرخ بازدهي تا سررسيد آن برگ محاسبه گردد، يعني خالص پولي كه در زمان صفر وارد شركت مي‌شود را جريان نقدي ورودي و بهره‌اي كه ساليانه پرداخت مي‌شود و پولي كه بابت ارزش اسمي آن برگ در تاريخ سررسيد پرداخت مي‌گردد جريانات نقدي خروجي تلقي كرد.
3- از آنجا كه هزينه بهره يك نوع هزينه قابل قبول مالياتي است، بايد هزينه آن برگ را پس از كسر ماليات محاسبه كرد آنچه بدست مي‌آيد هزينه خالص بدهي است.
:Km هزينه موثر بدهي قبل از كسر ماليات بر مبناي نرخ ساليانه
t: نرخ ماليات شركت
Kd: هزينه بدهي پس از كسر ماليات
2-10-2 هزينه سهام ممتاز
اگر شركتي سهام ممتاز مي‌فروشد، خريداران انتظار دارند در ازاي پولي كه آنها سرمايه‌گذاري مي‌كنند، سود سهام دريافت كنند. پرداخت سود سهام هزینه شرکت بابت سهام ممتاز محاسبه می باشد. برای اینکه بتوان این هزینه (سود سهام ممتاز) مبنای نرخ سالانه بیان کرد، شرکت خالص پولی را که در زمان فروش سهام (پس از کسر مالیات) دریافت می کند مبنای محاسبه قرار می دهد.
هزینه خاص هر برگ از سهام ممتاز به این طریق محاسبه می شود که شرکت سود پرداختی سالانه هر سهم را بر خالص پول دریافتی تقسیم می کند.
D: سهام پرداختی سالانه هر سهم
Pn: پول دریافتی از بابت فروش سر سهم
Kp: هزینه خاص هر برگ از سهام ممتاز
2-10-3 هزینه سهام عادی
هزینه خاص سرمایه ناشی از سهام عادی حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید بدست آورد تا ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی شرکت حفظ شود. هنگامی که شرکت مبادرت به فروش سهم عادی می نماید و مبلغی معادل Pn ریال خالص بابت هر سهم دریافت می کند، می تواند عواید خالص دریافتی را معادل ارزش ذاتی هر سهم قرار دهد. زیرا سرمایه گذاران حاضر شدند که اوراق بهادار صادره را به قیمتی خریداری نمایند که مبلغی خالص معادل Pn ریال عاید شرکت شود. ارزش ذاتی یک برگ سهام عادی به شرح زیر محاسبه میگردد: