دانلود پایان نامه

 

همان طوري كه در جدول 4ـ10 مشاهده مي گردد، ميانگين و انحراف معيار نمره رضایت شغلی بهورزان خانه بهداشت شهرستان دزفول ( 83/202 و 7/36 ) ، ميانگين و انحراف معيار نمره خودکارآمدی عمومی بهورزان خانه بهداشت شهرستان دزفول ( 94/56 و 2/8 ) ،ميانگين و انحراف معيار نمره سبک مقابله ای مسئله محور بهورزان خانه بهداشت شهرستان دزفول ( 84/58 و 03/11 ) ،ميانگين و انحراف معيار نمره سبک مقابله ای هیجان محور بهورزان خانه بهداشت شهرستان دزفول ( 03/77 و 09/11 ) می باشد .

 

جدول 4-11 : آزمون كولموگروف – اسميرنوف برای بررسي مفروضه نرمال بودن

دسته بندی : پایان نامه حقوق

نام متغير ميزان z سطح معناداري
رضایت شغلی 06/1