دانلود پایان نامه
 • به پرسش هاي دانش آموزان ارزش زيادي بدهيد (سانتراك ،2004 ؛ترجمه سعيدي و همكاران ،1387 ).
 • در مقابل سوال هايي كه دانش آموزان از شما مي پرسند، علاوه بر جواب سوال، دلايل آن را نيز بگوييد (سيف ،1389 ).
 •  

  – محمدي و همكاران (1389 )، در تحقيقي كه با عنوان “تاثير آموزش مدل تفكر انتقادي ريچارد پل بر تفكر انتقادي دانش آموزان با تاكيد بر درس مطالعات اجتماعي “انجام داد به اين نتيجه رسيد كه آموزش مدل تفكر انتقادي ريچارد پل بر پيشرفت تحصيلي در درس مطالعات اجتماعي سال اول تاثير معنا داري دارد .

  – رحمتي (1378 )،در تحقيقي كه با عنوان “عوامل موثر در شروع مصرف مواد مخدر با اشاره به وضعيت معتادان زن “انجام گردید به اين نتيجه رسيد كه سهم و وزن عوامل فردي و خانوادگي در سوق دادن زنان پاسخگو به سوي اعتياد تأثیر بارزي ايفا كرده می باشد وشدت آسيب پذيري در محيط ها خانوادگي در قبال اعتياد به مواد مخدر بيشتر از زنان می باشد .

  – دلاور و همكاران  (1388 )، تحقيقي با عنوان “ارتباط مولفه هاي خانوادگي  با در نظر داشتن مواد مخدر در بين دانش  آموزان مقطع متوسطه شهر تهران “انجام داد .نتايج نشان داد كه دانش آموزاني كه والدينشان از مواد مخدر بهره گیری مي كردند نسبت به ساير دانش آموزان توجه مثبت تري به مواد مخدر داشتند .

  بين احساس نا ايمني در كانون خانواده و توجه دانش آموزان نسبت به مواد مخدر ارتباط مثبت وجود داشت .

  با افزايش تحصيلات والدين ،تصورات غير واقعي دانش آموزان در ارتباط با خطرات مواد مخدر كاهش يافته و با افزايش تحصيلات پدر توجه دانش آموزان نسبت به اثرات مواد منفي تر شده بود .

   ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار