دانلود پایان نامه

از نظر  ويتن (2002 )، توجه ارزيابي هاي مثبت يا منفي موضوعات تفكر هستند (ترجمه سيد محمدي ،1386 ).

 

فريد من[2] و همكاران (1970 )، توجه را نظام بادوامي كه شامل يك عنصر شناختي، احساسي و يا عنصر تمايل به اقدام مي باشد تعريف مي كند (عيسي مراد ، 1389،ص 160  ).

بروولد[3] (1970 )،توجه را يك واكنش عاطفي مثبت و منفي نسبت به يك معني انتزاعي و يا يك شيءملموس تعريف مي كند (كريمي ،1385 ).

مولفه هاي توجه

بيشتر روانشناسان اجتماعي معتقدند توجه ها از سه عنصر تشكيل شده اند يعني عنصر شناختي[4] ،عاطفي[5] و رفتاري[6] كه به صورت تعاملي بر يكديگر اثر گذاشته و موجب بروز رفتار مي شوند .

توجه نسبت به اعتياد هم داراي سه عنصر شناختي ،رفتاري وعاطفي می باشد كه به طور سه جانبه و تعاملي بر يكديگر اثر مي گذارند. هر عنصر مي تواند جنبه منفي يا مثبت داشته باشد .

1-Bohner,J&Wanke,M

2-Freedman & etall

3- Bruvold,W.H

4- Cognitive component

5- Affective component

6- Action component

 ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

دسته بندی : پایان نامه حقوق