دانلود پایان نامه

——————————————————————–
1 1 0 1 A Entry -0.1619 0.0535 -3.0288 0.9975
Log likelihood (starting values): -139.2301
Log likelihood (final estimates): -133.8136
مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.
همانطور که در جدول 4-9 مشاهده می شود بین متغیر نرخ ورود به صنعت و نرخ بقا رابطه مثبت وجود دارد و با توجه به ضریب معنی داری بالای 95% آن، رابطه معنی دار بین نرخ ورود به صنعت و نرخ بقا پذیرفته می شود، لذا فرضیه چهارم نیز پذیرفته می شود.
4-6- مقایسه توابع بقا
در تجزیه و تحلیل داده های تاریخی- رویدادی، مقایسه توابع بقا و بررسی تفاوت معنی دار بین آنها انجام می شود. برای این کار دو روش وجود دارد. در روش اول فاصله های اطمینان برای هر یک از توابع بقا محاسبه شده و هم پوشانی آنها تست می شود. این رویه در هر دو روش جدول عمر و برآوردکننده حد محصول امکان پذیر است.
روش دوم محاسبه آماره های آزمون خاصی برای مقایسه دو یا چند تابع بقا می باشد. این آماره ها براساس برآوردهای حد محصول توابع بقا هستند، لذا در روش جدول عمر قابل استفاده نیستند.
4-6-1- مقایسه توابع بقا بر اساس نرخ ورود به صنعت
به منظور تجزیه و تحلیل بیشتر، مقایسه ای نیز بر مبنای نرخ ورود به صنعت انجام داده ایم. شرکت هایی که در طول دوره مطالعه در سال هایی وارد شدند که نرخ ورود به صنعت در آن سال ها بالاتر از میانگین نرخ ورود بوده را Density و شرکت هایی که در سال های با نرخ ورود کمتر از میانگین وارد شدند را Narrow نامگذاری کردیم.
4-6-1-1- روش اول: محاسبه آماره های آزمون
آماره های آزمون محاسبه شده در جدول 4-10 نشان داده شده است:
جدول 4-10- آماره های آزمون محاسبه شده برای مقایسه توابع بقا بر حسب نرخ ورود به صنعت
SN Org Des Test Statistic T-Stat DF Signif
—————————————————————–
1 0 1 Log-Rank (Savage) 11.3614 1 0.9993
1 0 1 Wilcoxon (Breslow) 9.7717 1 0.9982
1 0 1 Wilcoxon (Tarone-Ware) 10.6401 1 0.9989
1 0 1 Wilcoxon (Prentice) 10.7039 1 0.9989
مأخذ: خروجی حاصل از نرم افزار TDA که توسط محقق پردازش شده است.
همانطور که در جدول 4-10 مشاهده می شود هر چهار آماره در سطح 5% معنی دار هستند و این نشان دهنده آن است که توابع بقای شرکت هایی که در سال های با نرخ ورود بالا وارد صنعت شده اند با شرکت هایی که در سال هایی که نرخ ورود به صنعت در آن پایین بوده است، متفاوت است.

4-6-1-2- روش دوم: ترسیم نمودار توابع بقا