دانلود تحقیق با موضوع تعداد کارکنان و آموزش کارکنان

موسسات محلي : موسسات محلي داراي يك يا دو دفتر كار و فقط يك يا چند شريك حسابرس مستقل است كه در يك شهر يا ناحيه، خدمات خود را به صاحبكاران ارائه مي‌كنند. خدمات اين موسسات بيشتر شامل تنظيم اظهارنامه مالياتي، ارائه مشاوره مديريت و خدمات حسابداري است.
موسسات منطقه اي : بسياري از موسسات محلي با افتتاح دفاتر كار بيشتر در شهرهاي همجوار و افزايش تعداد كاركنان حرفه اي خود به موسسات منطقه اي تبديل مي شوند. ادغام با موسسات محلي ديگر نيز راهي براي منطقه اي شدن اين موسسات است.
موسسات ملي : به موسسات حسابرسي كه در بيشتر شهرهاي كشور دفاتري دارند اصطلاحاً موسسات ملي گفته مي شود. اين موسسات حسابرسي در كشورهاي ديگر نيز يا از طريق دفاتر خود يا از راه موسسات وابسته درآن كشورها، فعاليت دارند.
چهار موسسه بزرگ : اين موسسات در شهرهاي اصلي سراسر جهان دفاتري دارند. تنها يك موسسه خيلي بزرگ است كه كاركنان و امكانات كافي را براي حسابرسي يك شركت فوق العاده بزرگ دارد. اگرچه اين موسسات، خدمات متنوعي ارائه مي كنند، اما بيشترين حجم كار آنها حسابرسي است. درآمد سالانه هريك از اين موسسات در حدود صدها ميليون دلار است(البته قابل ذكر است كه اين موسسات در ابتدا هشت موسسه بزرگ بود كه با ادغام بعضي از اين شركتها با يكديگر در حال حاضر به چهارموسسه بزرگ تغيير يافته‌اند).
2-12-6-2 رتبه‌بندي موسسات حسابرسي در ايران :
در ايران نيز اقداماتي براي رتبه بندي موسسات حسابرسي انجام گرفته، از جمله جامعه حسابداران رسمي ايران پرسشنامه‌اي براي كنترل كيفيت موسسات حسابرسي طراحي كرده و در آن 12 معيار زير براي ارزيابي موسسات در نظرگرفته شده است:
1- رعایت ضوابط )مندرج در اساسنامه جامعه)
2- محل موسسه
3- شیوه نگهداری مدارک و پرونده های حسابرسی
4- بيمه وماليات
5- وضعیت کارها و کارکنان :
تعداد كارها و اوقات مصرفي كاركنان
تناسب تعداد کارکنان با کارهای حسابرسی
عدم وابستگی و اتکای موسسه به یک گروه سهامدار عمده
6- استقلال و بی طرفی شرکا و کارکنان
7- استخدام کارکنان
8- آموزش کارکنان
9- ارتقای کارکنان
10- نظام مندی کنترل کار از نظر زمان‌بندی
11- نظام‌مندی دستورالعمل‌ها و روشهای حسابرسی
12- گزارشهای حسابرسی
و براي هريك از اين معيارها امتيازي در نظر گرفته شده است.
اما علي‌رغم اين تلاش‌ها تاكنون رتبه بندي براي موسسات حسابرسي در ايران انجام نگرفته است. بنابـراين در اين پژوهش با توجه به انــدازه و قــدمت بيشتر ســازمان حســابرسي، رابطه آن را با فرصـت سرمايه‌گذاري نسبت به ساير موسسات حسابرسي مقايسه مي‌كنيم.
2-13 پیشینه پژوهش
در این بخش خلاصه ای از پژوهشهای صورت گرفته که بیشترین ارتباط را با موضوع پژوهش حاضر دارند، به تفکیک پژوهش های خارجی و داخلی ارائه می گردد.