دانلود پایان نامه
رشد صنعت
شکل3-1- مدل مفهومی تحقیق
متغیرهایی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند به صورت زیر تعریف می شوند:
اندازه شرکت: در بعضی مطالعات نقش اساسی در بقاء یا شکست یک بنگاه را اندازه اولیه بنگاه دانسته اند و نشان می دهد بین اندازه بنگاه و رشد یا شکست رابطه وجود دارد، در این تحقیق اندازه شرکت توسط تعداد کارکنان سنجیده می شود.
سرمایه اولیه: سرمایه اولیه لازم برای احداث یک بنگاه عامل تعیین کننده و مهم در خروج یک بنگاه می باشد. در این تحقیق، سرمایه اولیه به صورت سرمايه ثابت و سرمايه در گردش شرکت در زمان تأسيس و یا تأمین مالی از طریق وام تعريف ميشود.
درجه نوآوری در صنعت: نوآوری عامل مهمی در بقای سازمان ها در محیط پر رقابت کنونی می باشد و نقش مهمی در افزایش احتمالی حیات بنگاه ها دارد. از آنجا که نوآوری برای بنگاه های جوانتر تأثیر حیاتی تری دارد در این تحقیق نیز به عنوان یکی از متغیرهای مستقل بکار برده شد. این متغیر توسط تعداد محصولات جدیدی که به بازار عرضه می شود سنجیده می شود.
نرخ ورود به صنعت: برابر با تعداد پروانه های صادر شده در بازه زمانی مورد نظر و در صنعت مورد مطالعه می باشد، به عبارت دیگر زمان دریافت پروانه بهره برداری را تاریخ ورود هر شرکت به صنعت مورد مطالعه در نظر گرفته شده است.
شدت سرمایه: کمبود سرمایه یکی از عوامل اصلی گرفتار شدن بسیاری از کشورها در چرخه باطل فقر است. اگر دولتها نتوانند به گونهای مناسب به منابع مالی دسترسی یابند، فعالیّتهای اقتصادی آنها در راستای رشد وتوسعه با دشواری روبرو خواهد شد. شدت سرمایه گذاری در واقع یک مانع برای خروج بنگاه ها به شمار می رود و انتظار می رود رابطه منفی با خروج داشته باشد. شدت سرمایه در این تحقیق، میزان سرمایه شرکت های موجود در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران به ازای هریک از کارکنان آنها می باشد.
نرخ رشد صنعت: رشد یک صنعت بر عملكرد تك تك شركتهاي عضو آن صنعت تأثيرگذار است و برای بنگاه های بالقوه برای ورود فرصت های مناسبی را جهت ورود و فعالیت در صنعت فراهم می نمایند. در این تحقیق نرخ رشد صنعت به معنی میانگین نرخ رشد سالیانه صنعت می باشد که قرار بر این بود براساس نرخ رشد فروش اندازه گیری شود، با توجه به در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به فروش شرکت ها، معیار سنجش آن را تغییر داده شد و بر اساس میزان رشد استخدام اندازه گیری شده است و از نسبت تفاوت میزان استخدام در سال جاری و سال پایه به استخدام سال جاری به دست می آید.
نوع شرکت: به صورت شرکت های تولیدی و تولیدی صادراتی تعریف می شود. از آنجا که در مورد شرکت های صادرکننده در صنعت مورد مطالعه اطلاعاتی در دسترس نبوده است مجبور به حذف این متغیر در تجزیه و تحلیل ها شده ایم.
متغیر وابسته، بقا می باشد که بر مبنای سال های فعالیت شرکت می باشد و به صورت فاصله بین سال های ورود به صنعت و خروج از آن تعریف می شود.
3-9- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شركت های موجود در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران است كه طی سال هاي 1360-1390 پروانه بهره برداري گرفته اند. اطلاعات مربوط به این شرکت ها از پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مازندران استخراج شده است. تعداد کل شرکت هايي که در اين فاصله از وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مازندران پروانه بهره برداري اخذ کرده اند، 137 شرکت بوده است که در پايان دوره مطالعه (اسفند 1390)، 130 شرکت هنوز فعال بوده و پروانه بهره برداری 30 شرکت باطل شده بود. جدول 3-1 ساختار پروانه های بهره برداری را نشان می دهد.
جدول 3-1- پروانه های بهره برداری در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران در سال های 1390-1360
کل پروانه های بهره برداری صادره
ابطال پروانه های بهره برداری
شرکت های فعال در اسفند 1390
137
30
107
مأخذ: پایگاه داده اداره صنعت، معدن و تجارت استان مازندران- دی ماه 1391
از آنجا که نرم افزار TDA براي نمونه هاي با حجم بيشتر، بهتر عمل مي کند و با توجه به کوچک شدن تعداد شرکت ها و نمونه آماری و افزایش احتمال خطای آزمون، تجزیه و تحلیل بر روی کل شرکت های جامعه (137 شرکت) انجام شد.
3-10- روش جمع آوری داده ها و اطلاعات
داده ها و اطلاعات مورد نیاز این تحقیق به دو طریق جمع آوری شده است. به منظور جمع آوری مطالب نظری از روش کتابخانه ای و از منابع و مآخذ منتشر شده در قالب کتب، مجلات، نشریات تخصصی و جستجوی اینترنتی استفاده شده است. در بخش دوم برای گردآوری داده ها از پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت استان مازندران استفاده گردید.