دانلود پایان نامه

3-7- مدل های نیمه پارامتریک
مدل هاي با نرخ انتقال وابسته به زمان بر مبناي مفروضات پارامتريک خاصي درباره توزيع طول عمرها استوار بوده و برآوردهاي صريح حداکثر احتمال را امکان پذير مي سازد. در اين مدل ها، زمان بطور نرمال به عنوان يک متغير پروکسي براي يک عامل علّي ناپيدا عمل مي کند که اندازه گيري مستقيم آن مشکل است.
در اکثر کاربردها مشکل اين است که نظريه هاي موجود در علوم اجتماعي، حداقل در آن سطحي که تاکنون توسعه يافته اند، به ندرت استدلال هاي قوي براي يک مدل پارامتريک خاص ارائه مي کنند. بنابراين استفاده از اين مدل ها بايد با حداکثر احتياط صورت گيرد. به نظر مي رسد برآورد ويژگي هاي مختلف مدل و مقايسه نتايج آنها يک استراتژي مناسب باشد. هرچند اين به يک مشکل ديگر منجر خواهد شد و آن اينکه مناسب بودن مدل هاي مختلف پارامتريک وابسته به زمان را فقط با روشها و ابزارهاي ابتکاري مي توان ارزيابي کرد. با اينکه اين تست هاي زيبايي برازش ممکن است اشاره کنند که چه نوع مدل هايي ممکن است برتر باشند، با اين حال آنها نمي توانند به عنوان يک تست قوي براي حمايت از يک مدل پارامتريک خاص عمل کنند. بنابراين يک استراتژي جالب جايگزين اين است که فقط تابعي براي تأثير متغيرهاي مستقل مشخص شود و شکل نرخ انتقال کنار گذاشته شود. چنين مدل هايي به مدل هاي نيمه پارامتريک معروفند.
مدل نيمه پارامتريکي که مورد استفاده قرار گرفته است مدل هازارد نسبي است که توسط کوکس (1972) پيشنهاد شده است. از زمانی که کوکس این مدل را ارائه کرده است نقش اساسی را در تحلیل بقاء ایفا کرده است. این مدل فرض می کند که میزان مخاطره حاصلضربی از تابع نامشخص از زمان مشترک برای همه ی واحدهای مطالعه در تابع پیوند معلوم از ترکیب خطی متغیرهای کمکی است. مدل کوکس یک مدل استوار است. بنابراین با وجود نامشخص بودن توزیع تابع خطر پایه، برآوردهای ضرایب رگرسیونی و سایر نتایج به دست آمده از این مدل بسیار نزدیک به مدل های پارامتری می باشد. بنابراین حتی زمانی که تابع خطر پایه در دست اما مشکوک است استفاده از رگرسیون کوکس منطقی و قابل اطمینان است (روشنی،1390). مدل کوکس بر اساس رویکرد مدلسازی برای تجزیه و تحلیل داده های بقا است. هدف از این مدل آن است که به طور همزمان اثرات متغیرهای متعدد بر بقا را بررسی کند. مدل کوکس یک روش آماری است که برای تجزیه و تحلیل داده های بقا به رسمیت شناخته شده است ( والترز، 2009).
اين مدل به صورت زير تعريف مي شود:
نرخ انتقال تابعي است از يک نرخ مبناي نامعين و يک اصطلاح دوم که مشخص کننده اثرات امکان پذير برداري از متغيرهاي مستقل در نرخ انتقال مي باشد.
بکارگيري مدل Cox در TDA بر مبناي فرمول زير مي باشد:
که در آن نرخ انتقال در زمان از وضعيت مبدأ به وضعيت مقصد مي باشد. نرخ مبناي نامعين براي همان انتقال بوده و يک بردار سطري از متغيرهاي مستقل است که براي انتقال از به مشخص شده است. برداري از ضرايب مربوطه مي باشد. متغيرهاي مستقل مي توانند مقادير وابسته به زمان داشته باشند.(بلاسفیلد و واور،2002).
3-8- مدل مفهومی و متغیرهای توضیحی
نرخ ورود به صنعت
نرخ ورود به صنعت
درجه نوآوری در صنعت
درجه نوآوری در صنعت
شدت سرمایه
شدت سرمایه
سرمایه اولیه
سرمایه اولیه
نوع شرکت
نوع شرکت
بقای شرکت های تازه وارد
بقای شرکت های تازه وارد
اندازه شرکت
اندازه شرکت
رشد صنعت