دانلود تحقیق در مورد ارتباط با طبیعت و سرمایهگذاری

[do_widget id=yarpp_widget-3]

[do_widget id=yarpp_widget-3] وضع و اعمال استانداردها و قوانین سبز، برنامههای امتیازدهی، اممتیاز تراکم، طرحهای ابتکاری فضای سبز و نورپردازی متناسب با قوانین آسمان تاریک برای ساختمانسازی و طراحی.
تعداد طرحهای آزمایشی و ابتکاری موجود و در حال اجرای دولتی یا مردمی در مقیاش شهر.
5-1-2- توصیف شهرهای بایوفیلیک:
موارد نامبردهشده در قسمت قبل به شکل گزارههایی خبری در توصیف شهر بایوفیلیک در جدول زیر آمدهاند:
جدول 3، ویژگیهای شهر بیوفیلیک، (Beatley T. , 2010, p. 47)
شهرهای بیوفیلیک کدامند
زیرساختها و شرایط شهرهای بایوفیلیک
شهرهای بیوفیلیک مکانهایی هستند که در آنها طبیعت قابل دسترس و انبوه وجود دارد
شهرهای بایوفیلیک محیطهایی غنی، پر جزئیات( بافتدار) و برانگیزندهی تمام حواس انسانس هستند.
شهرهای بایوفیلیک روح و زندگی خود را از طبیعت گرفته و از آن تقلید میکنند.
شهرهای بیوفیلیک اشکال و فرمهای طبیعت را نمایش داده و ارج مینهند.
فعالیتهای بایوفیلیایی
شهرهای بیوفیلیک قدردان طبیعت و تنوع زیستی یکتای خود هستند.
در شهرهای بایوفیلیک شهروندان فعالانه از طبیعت اطرافشان لذت برده و در حفظ و احیای آن مشارکت میکنند.
شهرهای بیوفیلیک به شکلی فعال ما را به ارتباط با طبیعت تشویق میکنند.
شهرهای بیوفیلیک بین ما و اقلیم اطرافمان ارتباط برقرار میکنند
دیدگاهها و اطلاعات بیوفیلیک
در شهرهای بیوفیلیک شهروندان نسبت به تنوع زیستی و طبیعت اطرافشان آگاه و مطلع هستند.
در شهرهای بیوفیلیک، شهروندان احساس عمیقی نسبت به تاریخ طبیعی شهر و منطقهی زندگیشان دارند.
در شهرهای بیوفیلیک اولویت به حفظ و احیای اکولوژی داده میشود.
مؤسسات و دولتهای بیوفیلیک
شهرهای بیوفیلیک در مؤسسات و زیرساختهای ضروری برای آموزش و ارتقای ارتباط با طبیعت سرمایهگذاری میکنند.
شهرهای بیوفیلیک از محیط زیست و منطقههای زیستی کلانی که در آن قرار دارند سرمشق میگیرند.
شهرهای بیوفیلیک تلاش میکنند تا طبیعت ورای محدودههای خود را حفظ نمایند.
5-2- استراتژی های زیست تقلیدی برای شهرها:
در ادامه بخش قبل به مواردی از استراتژیهای زیستتقلیدی برای شهرها اشاره میشود که توسط آقای ادوارد بنیوس در قالب یک جدول تألیف شده.