دانلود تحقیق در مورد فضاهای عمومی و سلسله مراتبی

[do_widget id=yarpp_widget-3]

[do_widget id=yarpp_widget-3] جدول 4، استراتژیهای زیست تقلیدی برای شهرها، (Benyus, 2002, p. 70)
استفاده از زباله به عنوان یک منبع
استفاده از تنوع و تعاون برای استفادهی کامل از محیط زندگی
جمعآوری و استفاده از انرژی به شکلی کارآمد
بهینه کردن به جای به حداکثر رساندن
استفادهی توأم با صرفهجویی از مصالح
اجتناب از آلوده کردن آشیانهی دیگر موجودات زنده
اجتناب از تمام کردن منابع
تنظیم شرایط زندگی و توسعه در تعادل با زیستکره
تلاش برای افزایش علم و اطلاعات در مورد جهان پیرامون به خصوص جهان زنده
پایبندی و پافشاری بر سیستمهای خرید و فروش محلی

5-3- فرم و شکل کلی در شهر طبیعت دوست
واکاوی اصول طراحی بیوفیلیک در عرصه شهری میتواند شمایی کلی از شکل یک شهر بیوفیلیک را مشخص کند و سوالاتی که در این حوزه برای طراحان مطرح است را پاسخ دهد چرا که نظریهپردازان و طراحان فعال در این حوزه علاوه بر تعیین کلیات عناصر طبیعی و نحوه اتصال سلسله مراتبی آنها به یکدیگر موضع خود را در رابطه با مباحث تعیین کنندهای نظیر تراکم ساختمانی و فرم کلی ساختمانهای مسکونی نیز مشخصا بیان کردهاند.
5-3-1- شبکه های سبز:
از دیدگاه تیموتی بیتلی نویسندهی مقالهی به سوی شهر طبیعتدوست مکانهایی که امکان حرکت در فضای سبز را از مقیاس کوچکتر (از یک کوچه یا حیاط خلوت) به اکوسیستمهای وسیعتر و متنوعتر در مقیاس بزرگتر ایجاد میکنند بیشترین کیفیت بیوفیلیک را در بر دارند چرا که ارتباط اکولوژیکی بین فضاهای سبز بسیار حیاتی است. به عکس این مطلب نیز سیستم های سبز منطقهای و شبکه های زیستی شهری به ترتیب چهارچوبی را شکل میدهند که استراتژیهای سبز و طراحی بیوفیلیک در سطح همسایگیها یا مقیاسی که زندگی روزمره در آن جریان دارد، قادر به شکلگیری درون آنها هستند. از این منظر خانهسازی و تراکم میبایست به شکلی باشند که اجازهی حضور شبکهای از فضاهای سبز را بدهد، نظیر حیاطهای مشترک سبز(green courtyards)، فضاهای عمومی نیمه رسمی و سپس اتصال به دیگر محدوده های سبز (Beatley t. , 2008, p. 280).
پارکها و پلازاها با درجه بالای سبزینگی نقش کلیدی در تامین ویژگیهای یک منطقه ایفا میکنند. ویژگی تصفیه کنندگی آب باران آلوده شده به مواد سمی در اثر جریان یافتن بر سطح معابر شهری و ارتقای منظر آسمان شب که در اثر روشنایی شهر ناپدید شده از تاثیرات بیوفیلیایی مطرح در حوزه پایداری هستند که به واسطهی پارکها و فضاهای سبز شهری قابل تامین هستند. (sustainable urbanism) در این مورد استانداردهای متنوعی برای تعیین کمیت و کیفیت پارکها و فضاهای سبز شهری وجود دارند. استاندارد clean water act آمریکا پنج حکم را در این رابطه مطرح میکند.
جدول 5، جدول آب پاکیزه، (kellert, heerwagen, & Mador, 2008)
پروتوکل clean water act
1
پارکها و فضاهای سبز باز میبایست در فاصله سه دقیقهای هر واحد مسکونی باشند
2
حداقل مساحت پارک میبایست 1600 متر مربع باشد
3
حداقل میانگین بزرگی پارکهای همه محلهها نباید از 1200 متر مربع کمتر باشد
4