دانلود تحقیق در مورد قانونی بودن و اعداد فازی

ج- مشکوک: وبگاه ویژگیهایی دارد که قانونی بودن آن را نقض میکند.
د- بسیار مشکوک: وبگاه با احتمال بالایی جعلی است. به هیچ وجه نباید اطلاعاتی وارد گردد.
ه- جعلی: وبگاه کاملاً جعلی است.
براساس توضیحات فوق نحوهی دستهبندی وبگاهها و بازهی هریک از آنها بر اساس عدد قطعی خروجی مطابق جدول 4-8 است. لذا همان‌طور که گفته شد خروجی این سامانه «میزان دام‌گستری» وبگاه مورد بررسی است که عددی قطعی است. شکل 4-5 توابع عضویت متغیّر خروجی را نشان میدهد. چگونگی نگاشت نظریات خبرگان به اعداد فازی ذوزنقهای جدول 4-8، در بخش بعدی به تفصیل شرح داده میشود.
جدول 4-8 دستهبندی واژههای زبانی خروجی بر اساس عدد قطعی خروجی (درصد دام‌گستری)
متغیر خروجی
واژه زبانی خروجی
عدد فازی متناظر
میزان دام‌گستری وبگاه (درصد)
قانونی
]15 2 0 0[
کمی مشکوک
]45 20 15 2[
مشکوک
]65 60 40 25[
خیلی مشکوک
]85 80 65 60[
جعلی
]100 100 85 80[
شکل 4-5 توابع عضویت متغیّر خروجی
4-5- تعریف توابع عضویت متغیرهای ورودی و خروجی
اولین گام پس از تعیین متغیرهای ورودی و خروجی بررسی ماهیت آنها بر اساس تعریف، مفهوم، عملکرد و تأثیر آنها در حمله‌ی دامگستری و همچنین تشخیص دامگستری است. در این مرحله مطالعه و بررسیهای گستردهای دربارهی ماهیت و نقش این متغیرها صورت گرفت. این بررسیها به همراه مشورت با خبرگان، به تعیین دامنه‌ی مقادیر و واژگان زبانی اختصاص ‌یافته به هریک از متغیرها منجر شد. لذا برای هر یک از متغیرهای ورودی و همین‌طور متغیر خروجی، مجموعهای از واژههای زبانی تعریف شدند که تعداد آنها از دو تا پنج واژه متغیر است. تعیین این واژگان زبانی با دقت در کاربرد و نقش آنها در سامانهی فازی شناسایی دامگستری صورت گرفت و با توجه به تعداد زیاد متغیرها (20 متغیر ورودی و یک متغیر خروجی)، در این مرحله نیز تلاش شد از تعیین واژههایی که تأثیر چندانی در تشخیص ندارند صرف نظر شود. برای مثال دربارهی شاخص «یوآراِل غیرعادی درخواست» فقط از دو واژه «کم» و «زیاد» استفاده شد زیرا واژهی «متوسط» کارآمدی و تأثیر چندانی در شناسایی حملات دامگستری ندارد. به بیان دیگر واژهی «متوسط»، گرچه نشان‌دهندهی میزانی از غیرعادی بودن یوآراِل است اما این میزان (در مقایسه با دو واژه دیگر «کم» و «زیاد») تأثیری در نتیجهی تشخیص نهایی نمیگذارد و قابل چشم‌پوشی است. لذا در این مرحله سعی بر این بود واژگانی تعیین شوند که علاوه بر توانایی در بیان و پوشش نظر خبرگان تا حد امکان کارآمد و تأثیرگذار باشند و باعث تحمیل بار اضافی به سامانه و پایگاه قواعد نشوند.