دانلود تحقیق در مورد محصولات کشاورزی و ویژگیهای طبیعی


Widget not in any sidebars


Widget not in any sidebars
شکل 21، حمل و نقل از طریق تراموا در محلهی واوبان، (Grid, 2011)
تراکم شهری برگرفته از تراکم منطقهی قدیمی شهری یعنی در حدود 15 واحد مسکونی در هر چهار هزار متر مربع است که به یک حمل و نقل کارآمد و فروشگاه محصولات کشاورزی و یک مرکز فروش کوچک در فاصله مناسب نیاز دارد.
به کارگیری سیستمهای فعال و غیر فعال خورشیدی در خانهها سومین راهکار در جهت کاهش مصرف انرژی است. خانههای این منطقه تنها به پنجاه درصد از انرژی مورد نیاز یک خانهی معمولی نیاز دارند و عمدتا انرژی مازاد مصرف خود را تولید میکنند. بالغ بر پنجاه 450 متر مربع پنل خورشیدی در این منطقه نصب شده و یک کارگاه تولید انرژی از سوزاندن تراشههای چوب حاصل از گیاهان موجود نیز احداث شده است.
شکل 22، استفاده از انرژی خورشیدی، (Grid, 2011)
به واسطهی طراحی صحیح سایتپلان کل محله به عنوان سطح جذب آب باران عمل کرده و 80 درصد روانآب حاصل از باران را جذب و یا وارد زمین میکند. (Grid, 2011)
شکل 23، به کارگیری عناصر کاملا طبیعی در طراحی منظر محله، (Grid, 2011)
6- خانه طبیعت دوست
طراحی بیوفیلیک در هر مقیاسی قابل اجراست و عناصر و ویژگیهای متعدد آن را در موارد مختلف متناسب با نیاز میتوان به کار برد. اما در مقیاس طراحی یک ساختمان نیز میتوان عناصر بیوفیلیک را مورد توجه قرار داد. اگر چه که این عناصر را میتوان در حوزههای مختلف دسته بندی کرده و از هر کدام در مکان متناسب استفاده نمود.
مهم ترین عناصری که در این بخش بیان خواهند شد چهار عنصر انتخاب شده توسط آقای گرانت هیلبراند هستند که نقش بسزایی در شکل دهی به کیفیات فضا در ساختمان دارند. آقای گرانت هیلبراند این چهار ویژگی را از ویژگیهای مهم هر ساختمانی میداند و در کتاب طراحی بیوفیلیک نیز به شرح این چهار مورد پرداخته که به اختصار آن ها را بیان می کنیم.
6-1- نظم پیچیده:
همهی حیوانات دارای ویژگیهای شاخص هوشمند، نظیر انسان، نیازمند تحلیل مداوم اطلاعات حسی زیادی در هر زمان هستند. سلول های شبکیهی چشم در هر لحظه از بیداری، گروهی از داده ها را تقریبا برابر پیکسلهای یک دوربین دیجیتال دریافت میکند و ما باید این اطلاعات را به گونهای نظم ببخشیم. ما وارد یک اتاق میشویم و در کسری از ثانیه حضور یا نبود صندلی، میز، غذا، نوشیدنی، منبع نور، نقاط تاریک و بسیاری عناصر دیگر را تشخیص می دهیم. در صورتی که به مسألهی ویژگیهای دارای منافع بقا برای انسان رجوع کنیم و بخواهیم که آنان را برآورده کنیم در این صورت باید رضایتمندی در فرآیند نظم و شناخت را برآورده کنیم. این مطلب به آنجا میرسد که ما مصالح دارای کیفیات حسی را به این علت که نظمی غنی داشته و دارای نوعی پیچیدگی و تنوع هستند دوست داریم. در واقع چنین می توان گفت که ما از وجود نظم و پیچیدگی در محیط پیرامون خود خرسندیم. اما این دو در تکمیل یکدیگر موجب خرسندی ما میشوند و هر یک به تنهایی کافی نیست (Hildebrand, 2008, p. 264).
6-2- چشم انداز و سر پناه:
گونهی بشر نسبت به مناظری که در آن ویژگیهای طبیعی به نوعی در تسلط وی هستند خو گرفته است. آقای راجر اولریچ در آزمایشی به این نتیجه رسیده که دید داشتن به چنین مناظری موجب کاهش اضطراب در میان دانشجویانی شد که در انتظار برگزاری آزمون بودند. همچنین، چنین شرایطی موجب کاهش زمان بهبودی بیماران در اتاق بهبودی میشود. اما چنین مناظری به تنهایی این تأثیر را نخواهند داشت، بلکه در صورتی که بیشتر در این موضوع بنگریم خواهیم دید که گونهی انسان همواره در مواجهه با چنین مناظری مکان سکونتی امنی را برای خود یافته و یا ساخته است.
چنین مکانی میبایست که انسان را در مقابل شکارچیان و عوامل جوی حفظ مینموده، جی اپلتون چنین مکانی را سرپناه “refuge” نامیده است. ما همواره جویای چنین مکانی بودهایم به همان شکل که آب و غذا را می جستهایم و همچنین نیازمند مکانی برای شکار، جمع آوری غذا و یافتن آب بودهایم تا زمانی که به واسطه تهدیدی خاص از جانب محیط به سرپناه برویم. چنین مکانی را نیز اپلتون چشم انداز مینامد. سرپناه، کوچک و تاریک است در حالی که چشمانداز، گسترده و روشن است. این دو ویژگی فقط میتوانند به شکل متصل به هم اتفاق بیفتند. از زیباترین مثال های معمارانه در این زمینه میتوان به حیاط شیران در کاخ الحمرا اشاره کرد. چشمانداز و سرپناه الزاما دو ویژگی در فضاهای خارجی نیستند بلکه در فضاهای داخلی می توانند تأثیر گذارتر باشند. پیشتر نیز وندل لوت “Wendell Lovett” از این ویژگی با عنوان غار و دشت یاد کرده است. این ویژگی در بسیاری از خانهها به گونهای به کار رفته که فضای پیرامون شومینه، سقفی کوتاه تر و پنجرهی کمتری دارد و فضای مقابل آن بزرگتر و دارای نور و پنجرهی بیشتری است. البته اثبات شده است که زنها بیشتر به سمت محدودهی سرپناه متمایلند و مردان بیشتر به محدودهی چشم انداز. البته این بدین معناست که نیازهای متنوع انسان در شرایط مختلف نظیر شرایط متنوع زمانی، مکانی و شخصیتی افراد نیازمند ویژگیهای متنوع فضایی از پناهگاه تا چشمانداز است (Hildebrand, 2008, p. 265).
6-3- وسوسه
استفان کاپلان یک ویژگی خوب را برای مناظر طبیعی چنین توصیف می کند: مناظری که بیش از همه با استقبال مردم مواجه می شوند به دو نوع ویژگی تمایل دارند، آن ها یا شامل یک مسیر باریک هستند که به واسطه یک پیچ یا انحنا ناپدید میشوند یا اینکه دارای یک محدوده روشن و واضح هستند که در بخشی تاریک شده و از بین شاخ و برگ ها می توان وارد آن شد. همچنین وی رمز گونگی را به عنوان شرایطی توصیف می کند که “امید دریافت اطلاعات بیشتر با حرکت کردن هر چه بیشتر به عمق یک محیط” وجود دارد. این ویژگی نیز ریشه در ارزشهای بقای انسان دارد. ما در چنین شرایطی به دنبال اکتشاف و امنیت نسبی هستیم. در شرایطی که کاپلان بیان کرده دو شکل وجود دارد. در صورتی که ما از فضای تاریک به فضای روشن برویم پیش از اینکه دیده شویم آن مکان را دیدهایم و این یک نوع اکتشاف امن است. اما در صورتی که از فضای روشن به تاریک برویم پیش از آنکه وارد فضای تاریک بشویم بقیه موجودات ما را دیدهاند و این حس خوشایندی به همراه ندارد. در اینجا میتوان تفاوت بین رمزگونگی و وسوسه را دریافت (Hildebrand, 2008, p. 267).
6-4- مخاطره:peril
این ویژگی حاوی دو کیفیت توأمان است. ترس و خشنودی. در واقع ما همواره با دستیابی به هیجان احساس خرسندی میکنیم. خطر مورد نظر ما در اینجا چیزی متفاوت از نگرانی است. در شرایط نگرانی خطرات خارج از کنترل ما بوده و همواره ترس حاصل از آن نامطلوب است، در حالی که در وضعیت مخاطره(peril) خطرات واقعی و کاملا واضح هستند ضمن اینکه در کنترل ما قرار دارند. حتی اگر این وضعیت محصول مهارت ما باشد باز هم در به همان شکل مطلوب است. این وضعیت شامل مواردی نظیر آبشار نیاگارا و درهی گراند کانیون است. چنین محیطهایی حاوی شرایط بسیار مخاطره آمیزی هستند اما در همه موارد میزان ریسک به وسیله خود ما قابل کنترل است. این شرایط در بالکن ساختمانهای بلند وجود دارد. همچنین در فضای داخلی استفاده از مخاطره را می توان در راهپله ها یا راهروهای میان فضاهای بزرگ دید. البته این ویژگی بیشتر در مورد موزهها و ساختمانهای خاص و عمدتا غیر مسکونی، قابل شکلگیری است (Hildebrand, 2008, p. 269).
6-5- الگوهای الکساندر:
جدول 9، الگوهای الکساندر در مقیاس ساختمان
(alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977)
مخلوط خانواده
هیچ یک از گروههای سنی در چرخه زندگی خودکفا نیست. باید دریافت که یک محله متعادل دارای چه نوع تلفیقی از خانواده است.
اتاق عمومی در فضای باز
فضایی کوچک و باز، مسقف با چند ستون و بدون دیوار(حداقل در یک جبهه) تعادل مناسبی از بسته بودن و باز بودن را ایجاد مینماید.
مجموعه خانه