دانلود تحقیق در مورد مشارکت در تصمیم گیری و کشورهای توسعه یافته

و امروزه کشورهای دارای دانش، فنون وتکنیک به نژادی توسعه یافته در جهت مشارکت جهانی در مبارزه و کاهش فقر و گرسنگی در سطح جهان با انتقال دانش مذکور به کشورهای در حال توسعه یا در رویشگاه طبیعی ذخایر ژنتیکی گیاهی تولید مواد غذایی برای دست یابی به امنیت غذایی و توسعه پایدار و با اندیشه حفظ تنوع زیستی دولت های متعاهد در کنوانسیون رم حمایت از منابع زنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مقرر نموداه اند.
«کشورهای عضو معاهده رم موافقت می کنند که تأمین کمک فنی به طرفهایی متعاهد به ویژه کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذر را با هدف تسهیل اجرای این معاهده به صورت همه جانبه یا از طریق سازمانهای بین المللی مربوط ارتقاء دهند».

فصل سوم:
شناسایی حقوق کشاورزان و نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع

دانلود رایگان یک نمونه متن کامل پایان نامه رشته حقوق با فرمت ورد

گفتار اول – شناسایی حقوق کشاورزان
مبحث اول – الزامات و بایسته های حقوق کشاورزان

دانلود رایگان یک نمونه متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی با فرمت ورد

جوامع بومی و محلی و کشاورزان تمام مناطق دنیا به ویژه در مراکز پیدایش وتنوع گیاهان زراعی مشارکت فوق العاده ای در خصوص حفاظت و توسعه منابع ژنتیکی گیاهی که اساس تولیدات کشاورزی و غذایی در جهان را تشکیل می دهند ، داشته وخواهند داشت براین اساس کشورهای عضو معاهده رم در ماده نه موافقت نموده اند که مسئولیت شناسایی حقوق کشاورزان در رابطه با منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی با دولتهای متبوع آنها است. علاوه بر حقوق بشری بر محیط زیست، حمایت ها و حقوق خاصی نیز ناظر بر پاره ای از افراد و اقشار در اقدام و منتفع شدن از این حوزه وجود دارد.
جوامع بومی و محلی و کشاورزان، تأثیر پذیرترین افراد از سیاست های جهانی در موضوع توسعه و اصلاح منابع ژنتیکی گیاهی هستند. و همانطور که ممکن است توسعه به ارتقای وضعیت رفاهی آنها منجر گردد. تخریب و آلودگی منابع زنتیکی گیاهی نیز به مراتب بیشتر از دیگران به این جمعیت آسیب می رساند. به همین دلیل، حقوق خاص این جمعیت ها نیز فراتر از مسائل کلی حقوق بشری، مورد توجه خاص بوده است. به عنوان نمونه در کنوانسیون تنوع زیستی تصریح شده، که «بسیاری از جوامع محلی، بومی وکشاورزان که تجسم زندگی سنتی می باشند وابستگی تردیک و سنتی به اینگونه منابع طبیعی و زیستی دارند. سهیم شدن عادلانه در مزایای حاصل از کاربرد دانش، ابتکارات و اقدامات سنتی مربوط به حفاظت از تنوع زیستی و استفاده پایدار از گونه های گیاهی در توجه به حقوق کشاورزان و بومی ها ضروری است».
حفاظت از منابع زنتیکی گیاهی بویژه در رویشگاه طبیعی که از مولفه های واقعی توجه به حقوق کشاورزان ممکن است بستری برای فراهم کردن زمینه ها بین المللی از وضعیت مطلوب زندگی و همزیستی جهانی باشد. از آنجا که بی توجهی به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که حقوق مسلم کشاورزان در آن متصوراست. بر حیات، بهداشت و تغذیه انسان ها موثر است. و لذا ایجاد سیستمی قابل اطمینان و موثر در حفاظت و بهره برداری مناسب از اینگونه منابع طبیعی، به تضمین رفاه نسل های آینده نیز کمک خواهد کرد. بر عکس بی توجهی به مقتضیات منابع ژنتیکی گیاهی ممکن است بقای نسلهای کنونی و حیات نسلهای آینده را در معرض خطر جدی به سبب عدم توجه به حقوق کشاورزان در عمل متقابل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار دهد.
در موضوع الزام شناسایی حقوق کشاورزان و زارعان مبحث توازن میان محیط زیست و توسعه که در کنوانسیون تنوع زیستی در 5 ژوئن 1992 در ریودوژانیرو به تصویب رسید مورد ملاحظه قرار گرفته است .
این کنوانسیون با توجه به افزایش تهدیدمنابع ژنتیکی گیاهی و جانوری جهان و از طرفی به خطر افتادن منافع کشاورزان به دلیل پیشرفت های جدیددرزمینه تکنولوژی به خصوص تکنولوژی DNA به تصویب رسید.پس از تصویب این کنوانسیون، بحث های جدی در کشورهای توسعه یافته به دلیل تأثیر این کنوانسیون بر تحقیقات و پیشرفت های آینده در زمینه بیوتکنولوژیکی مطرح گردید. حتی ایالت متحده امریکا از امضای این کنوانسیون به دلیل این که نمی تواند به حد کافی از منافع دارندگان تکنولوژی حمایت کند، خودداری کرد .
و این امر، اجرای کنوانسیون تنوع زیستی و دسترسی به اهداف حفاظت و توسعه منابع ژنتیکی را با مشکلاتی مواجه ساخت.

مبحث دوم : اقدامات اساسی و مولفه های این حقوق

دانلود رایگان یک نمونه متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با فرمت ورد

دولت های عضومعاهده بین المللی ذخایرژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی در این راستا موظف اند. با توجه به نیازها و اولویت های خودو در صورت اقتضاء و با رعایت قوانین ملی خود برای صیانت و اشاعه حقوق کشاورزان اقداماتی از جمله موارد زیر را بعمل آورند :
الف – صیانت از دانش سنتی مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
ب – حق مشارکت برابر در تسهیم منافع حاصل از بهره برداری از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی
ج – حق مشارکت در تصمیم گیری ها در سطح ملی در زمینه مواردی که به حفاظت و استفاده پایدار از منابع زنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مربوط می شود.
مهمتر این که در بند سه ماده نه معاهده منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی این مسئله مورد تأکید قرار گرفته است. که هیچ چیزی در این ماده نباید به گونه ای تفسیر شود. که حقوق کشاورزان را در نگهداری، استفاده، مبادله و فروش بذر یا مواد تکثیر شونده برداشت شده از مزرعه کشاورز در چارچوب قوانین ملی و در جایی که مصداق دارد محدود نماید .
قوانین و مقررات نوین مانند حق مالکیت معنوی ممکن است، اثرات نامطلوبی بر روی قوانین رایج گونه های گیاهی داشته باشد. و امتیازات انحصاری، کشاورزان را از تکثیر ارقام انحصاری یا ارقامی با ژن های انحصاری منع می نماید.