دانلود تحقیق در مورد مناطق روستایی و روابط اجتماعی

[do_widget id=yarpp_widget-3]

[do_widget id=yarpp_widget-3] از مهمترین مشکلات حضور خودرو در محدوده زندگی انسان علاوه بر آلودگی هوا و آلودگی صوتی میتوان به ایجاد خطر، ایجاد شلوغی، مشکلات پارک و تخریب سیمای خیابان اشاره کرد که فضای اشغال شده توسط خودروها نیز مشکلی غیر قابل چشمپوشی است که منجر به تخریب روابط اجتماعی افراد درون یک جامعه نیز خواهد شد. این حقیقت که خودروها بزرگ هستند جدیترین وجه سیستم حمل و نقل وابسته به خودرو است چرا که امری وابسته به ذات خودرو است. یک انسان فضایی به اندازه نیم متر مربع اشغال میکند در حالی که سر جایش ثابت ایستاده باشد و هنگامی که راه میرود حدودا یک متر مربع را اشغال میکند. اما یک خودرو در حالت ایستاده با احتساب فضای دسترسی مساحتی برابر سی متر مربع را اشغال میکند، اما در حال حرکت با سرعت سی مایل در ساعت در حالی که فاصله امن سه خودرو است مساحتی برابر صد متر مربع را اشغال خواهد نمود. همانطور که میدانیم اغلب خودروهای شخصی تنها یک سرنشین دارند که در این صورت هر فرد صد برابر حالت پیاده فضا اشغال میکند. در صورتی که هر فرد سواره صد برابر فرد پیاده فضا اشغال کند این بدان معناست که با این شرایط مردم ده برابر از یکدیگر دور میشوند، به تعبیری دیگر بیشترین تاثیر استفاده از خودرو دور شدن مردم از یکدیگر است (alexander, ishikava, & silverstein, a pattern language, 1977).
در واقع راهحل جایگزین دور نگه داشتن خودرو از درون محلهها مگر در موارد ضروری و با سرعت کم و اختصاص آن به سفرهای بلند و استفادهی وسایل جایگزین نظیر دوچرخه، سهچرخه، گاری، اسب، اسکوتر و نظیر آنها در سفرهای کوتاه درون محلهای است که البته تحقق چنین امری میتواند حتی با مسائل کالبدی محله، دسترسیهای عملکردی و کیفیت راهها نیز مرتبط باشد.
باغ اجتماعی
باغ اجتماعی
باغ خصوصی
باغ خصوصی
خیابان
خیابان
شکل 8، پروفیل عرضی از نحوه قرارگیری خیابان و باغ در یک محله
(Moughtin & Shirley, 2005, p. 222)
5-3-5- سیمای شب:
چراغهای عمومی در ابتدا به عنوان راهی برای بالا بردن درصد امنیت در طول مسیرهای پیاده عمومی و تشویق فعالیتها و خرید شبانه شکل گرفت. اما در عین حال که نورپردازی فضاهای خارجی در هنگام شب مورد نیاز است طرحهای موجود اغلب منجر به شکلگیری مناطق وسیع و دامنهدار بیش از حد نورانی میشود. نور مازاد حاصل از نورپردازی فضاهای خارجی که در جهت بالا یا نامناسب و خارج از محدوده نیاز میتابند آلودگی نوری و ایجاد درخشش مزاحم را در پی خواهد داشت. تمام این نورهای مازاد اثر درخشش آسمان را افزایش خواهند داد که به راحتی بر فراز مناطق شهری قابل مشاهده است و امکان دیدن ستارگان را نه تنها برای منجمین بلکه برای شهروندان نیز کاهش میدهد و باعث هدررفت انرژی میشود.
اکنون پژوهشها نشان میدهند که نورپردازی فضای خارجی تاثیر مخربی بر پوشش گیاهی و جانوری یک منطقه دارد در عین حال میتواند نظم و ریتم بیست و چهار ساعته بدن انسان را مختل کند که بیماریهای مرتبط با خواب را در پی خواهد داشت.
روش مناسب برای روشنایی یک محله استفاده از نور در کارامدترین و مفیدترین موقعیت است، مثل مکانهایی که امکان برخورد پیاده و سواره است یا برای مشخص کردن نمای ساختمانها و روشن کردن عناصر موثر در مسیریابی. نورپردازی میتواند به شکلی طراحی شود که درخشش، روشنایی زیاد و تعرض نور به مکانهای غیر لازم حذف شود. میزان روشنایی میبایست متناسب با نوع نیاز مکان به نورتعیین شود که به شکل یک گرادیان یا بازهای از حداکثر تا حداقل روشنایی طراحی میشود، در واقع از محدودههای شهری به عنوان حداکثر روشنایی شروع شده و در مناطق روستایی به حداقل میرسد. (Douglas, 2008, p. 123)
5-4- معرفی عناصر موجود در شهر طبیعت دوست
5-4-1- جدول گیرلینگ و کلت
عناصر کلی و پذیرفته شده در معماری بیوفیلیک که از این حیث تقریبا با عناصر معماری سبز مشترکند را به ترتیب مقیاس میتوان در جدول گیرلینگ و کلت معرفی نمود. جدول فوق بیانکننده برخی از مهمترین ایدهها و تکنیکهای مورد استفاده در شکلدهی به شهر سبز است که عناصر ذکر شده در آن بر اساس مقیاسهای مختلف دستهبندی شده است.
جدول 6، عناصر طراحی شهری بیوفیلیک
(Beatley T. , 2010, p. 86)
عناصر طراحی شهری بیوفیلیک بر اساس مقیاس
مقیاس
اجزاء طراحی بیوفیلیک
منطقه یا ناحیهی جغرافیایی

سیستمهای رودخانه و دشتهای سیلابی
سیستمهای ساحلی