دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : ارتباط بين سبك هاي مقابله با استرس و خودكارآمدي عمومي با رضايت شغلي بهورزان زن و مرد خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دزفول92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

امنیت شغلی، ابهام تأثیر، ساختار سازمانی، شرایط فیزیکی کار، عوامل محیطی ماند دسترسی به امکانات تفریحی، ورزشی و رفاهی در محیط کار، روابط با همکاران، الگوهای مدیریتی حاکم بر سازمان و میزان مشارکت کارکنان در فرایندهای کاری، از مهمترین عوامل بیرونی در رضایت شغلی می باشد( گرینبرگ[1]، 2004).

2-4-3- ویژگی های فردی- این ویژگی ها شامل سن، سطح مهارت، جنسیت، هوش و استعداد و سلامت جسمی و روانی می باشد. در این ارتباط چهار بعد برای خودآگاهی موقعیتی تعریف شده می باشد. خودآگاهی در موقعیت مدیریتی عبارت می باشد از مدیریت تعامل های خود با دیگران پس از کسب شناخت از خود. خودآگاهی- خود ابرازی در موقعیت عمومی عبارت می باشد از خودآگاهی در موقعیت عمومی که خود ابرازی را دربرمی گیرد و شامل تمرکز بر خود و زمان ابراز وجود می گردد. خودآگاهی در موقعیت خصوصی که شامل شناخت نسبت به تجارب درونی ، اساسات ، هیجانات و ارتباط خود با دیگران می باشد و ناآگاهی از خود- موقعیت، بعد مخالف با خودآگاهی در موقعیت خصوصی می باشد که شامل احساسات منفی در ارتباط با خود؛ ناآگاهی نسبت به خود و اضطراب در خصوص نحوه عملکرد در موقعیت های ناشناخته و جدید می باشد( صالح بلوردی، 1389).

 

2-5-سنجش رضایت شغلی:

راه های مختلفی برای رضایت شغلی هست که مانند می توان به مقیاس های درجه بندی، رخدادهای بحرانی، مصاحبه و گرایش عملی یا کارکردی و ثبت وقایع حساس اشاره نمود، اما مهمترین آنها بهره گیری از روش پرسشنامه ای می باشد که به این روش، روش مطالعه نظریه ها و طرز تلقی گفته می گردد. با سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان سازمان، اطلاعات فراوانی روحیه ی کارکنان می گردد که روحیه ضعیف در کار بسیار نامطلوب می باشد( پریر[2]، 1996، به نقل از خدایاری فرد و همکاران،1388).

 

2-7- رضایت شغلی و عملکرد

از موضوعات مهم و مورد توجه مدیران، اثر رضایت شغلی بر عملکرد سازمان می باشد. تحقیقات گسترده انجام شده در این ارتباط بیانگر رضایت شغلی بیشتر و عملکرد بهتر می باشد که به نظر می آید ارتباط مستقیمی بین این دو هست، زیرا کسانی که توجه مثبتی به کارشان[1] .Gerinberg

[2].Pryer

دسته بندی : پایان نامه حقوق