رفتار شهروندی سازمانی، سازمان تامین اجتماعی


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

تسهيل بين فردي ون اسكاتر و موتوويلد[1] (1986)و مفهوم طرفداري صادقانه گراهام (1989) مفهوم اشاعه و گسترش حسن نيت و حمايت از سازمان جر ج و جونز(1997) و مفهوم طرفداري، حمايت و دفاع از اهداف سازماني بورمن[2]  و موتوويدلو (1993) می باشد (حسنی کاخکی وقلی پور، 1387).

2-1-6 -4) اطاعت سازماني:

اطاعت سازماني داراي سابقه اي قديمي در زمينه تحقيقات رفتارشهروندي سازماني می باشد. اطاعت سازماني پذيرش ضرورت و مطلوبيت قانون هاي منطقي و مقررات سازماني می باشد که در توضیح شغل ها و خط مشي هاي سازمان انعکاس مي يابد.  تکریم به قوانين و دستورالعمل ها، متعهد بودن به اتمام کار در زمان مقرر و توجه کافي به کار بيانگر اطاعت می باشد. مفهوم فرمانبرداري سازماني گراهام(1991)، رفتار شهروندي در سطح سازمانی ويليامز و اندرسو ن  (1991) و مفهوم پيروي از قوانين رويه هاي سازماني که بوسيله بورمن و موتوويدلو(1۹۹۳ ) بيان گردید، همگي نشان دهنده اين سازه مي باشند و حاصل آن دروني کردن و پذيرش قوانين سازماني، مقررات و رويه ها حتي در حالت عدم وجود نظارت می باشد. دليل اينکه اين رفتار بعنوان يک نوع از رفتار شهروندي سازماني در نظر گرفته مي گردد اين می باشد که حتي با وجود اينکه از هر کسي انتظار مي رود تا از مقررات، قوانين و رويه هاي سازماني در همه مواقع اطاعت کند، بسياري از کارکنان به سادگي آن را انجام نمي دهند. بنابراين کارکناني که به صورت وجداني از تمام مقررات و دستورالعمل ها حتي در شرايط نبود نظارت، اطاعت مي کنند به عنوان شهروندان خوب به حساب مي آيند (حسنی کاخکی وقلی پور، 1387).

[1] Van Scotter & Motowildo

[2] Borman