نوامبر 30, 2020

منابع پایان نامه ارشد با موضوع دانش آموزان دختر، مواد روان گردان


Widget not in any sidebars

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  ارتباط تفکر انتقادی با نحوه توجه در باره مواد روان گردان در دانش آموزان دختر اول دبیر ستان شهریار

تکه ای از متن پایان نامه :

     مهارت هاي اجتماعي و فردي : مانند اين مهارت ها، باتوين از مهارت تصميم گيري، مهارت هاي مقابله با اضطراب، مهارت هاي ارتباطي و جرات آموزي ياد مي كند.

در بسياري از موارد مواد تأثیر ابزاري دارند يعني بسياري از نوجوانان براي فرار از وظايف عمده ي رشد ،يعني كسب مهارت هاي اجتماعي، شغلي و شناختي به مواد روي مي آورند (احدي و جمهري ،1389 ).

بر اساس نظريه اقدام متكي بر استدلال كه توسط آجزن [1]و فيش بين (1980 )، مطرح گردید، ارتباط ميان اطلاعات و توجه ها، از يك سو و توجه ها و رفتار، از سوي ديگر، مد نظر می باشد. بنابراين فيش بين و آجزن، شروع آزمايشي مصرف مواد توسط “تصميم گيري “نوجوان در شروع رفتار هاي ويژه مواد تعيين مي گردد دو متغير شناختي ،تصميم گيري را تحت تاثير قرار مي دهد: اول آنكه قصد نوجوان براي مصرف مواد تحت تاثير توجه وي در مورد مصرف مواد می باشد. توجه هاي مربوط به مصرف مواد هم تابع آثار و عوارض مشخصي می باشد كه نوجوان از مصرف ماده مخدر انتظار دارد (يعني هزينه ها و منفعت ها )و هم تابع ارزش عاطفي می باشد كه نوجوان براي پيامد هاي رفتار خود قائل مي گردد. بنابراين، اگر ارزيابي منفعت حاصل از مصرف مواد بيش از هزينه و انرژي آن باشد توجه مثبتي به مصرف مواد خواهد داشت. دوم آنكه قصد نوجوان براي مصرف مواد تحت تاثير عقايد و باورهاي او درمورد هنجارهاي اجتماعي موجود در اين زمينه می باشد. بنابراين اگر نوجوان معتقد باشد (درست يا غلط )كه دوستان صميمي و اعضاي خانواده، مصرف مواد را تعيين مي كنند فشار زيادي براي مصرف در خود احساس خواهد كرد .

نوشته ای دیگر :
پایان نامه دربارهدانش آموزان دختر، مواد روان گردان

     ب )نظريه يادگيري اجتماعي- شناختي: در اين ديدگاه بر عوامل اجتماعي و بين فردي تاكيد مي گردد .نظريه يادگيري اجتماعي- شناختي بندورا[2] (1986 )، وقتي كه در مورد مصرف مواد به كار مي رود؛ چنين استدلال مي كند كه نوجوانان و جوانان باورهاي خود را در ارتباط با مصرف از الگوهاي تأثیر خصوصا” دوستان نزديك و والدين مصرف كننده مواد مخدر كسب مي كنند، زيرا الگوهاي نقشي كه مواد مخدر مصرف مي كنند، مستقيما” جهت شكل گيري انتظار پيامد نوجوانان و جوانان مي گردد كه به معني باور آنها در مورد آثار اجتماعي، شخصي و بيولوژيكي می باشد. مضافا” آنكه شنيدن اينكه الگوي تأثیر با علاقه و لذت از مواد مخدر بهره گیری مي كند ممكن می باشد شروع مصرف  مواد مخدر را آسان تر كند. بر اساس اين نظريه، اگر پيامد مثبت فردي و اجتماعي تقليد نوجوان از رفتار هاي ويژه مواد از پيامد هاي منفي آن برتر باشد، نوجوان در معرض سوءمصرف مواد مخدر قرار خواهد داشت. بندورا بر مبناي مفهوم “خود كار آمدي [3]“معتقد می باشد كه الگوهاي تأثیر مي تواند خود اثر بخشي مصرف و خود اثر بخشي امتناع را به وجود آورند. خود اثر بخشي مصرف[4] مربوط  به عقايد و باورهاي نوجوان دال بر توانايي خود در به دست آوردن و بهره گیری از1-Ajzen,I

2- Bandura,A

3- self-efficacy

4- Use  self-efficacy