دانلود مقاله ارتباطات در بازاریابی رویدادی و بازاریابی رویدادی

4- ایجاد وجهه بهتر نسبت به تبلیغات
5- افزایش مشارکت با انگیزه درونی و اخلاقی [do_widget id=kl-erq-2]
6- امکان تعامل بیشتر
1- عدم وجود راهحل استاندارد
2- مشکل بودن ارزیابی
3- عدم وجود زیرساخت مشخص
4- فاقد انعطافپذیری
5-5-2- اندازهگیری اثربخشی یک رویداد
مسئله مهم در رابطه با ارزیابی اثربخشی رویداد انتخاب روش ارزیابی است که میتواند برای استفاده مناسب باشد. بهرر و لارسن (1998) ادعا میکنند که هدف ارزیابی مهمترین مبنا برای هر ارزیابی است. روشهای مهم برای اندازهگیری اثربخشی یک رویداد از دیدگاه میناقان(1993) عبارتنداز:
اندازهگیری اثربخشی فروش حاصل از مشارکت در رویداد؛ بطور کلی ایجاد رابطه بین مشارکت در یک رویداد و نتایج فروش برای یک شرکت، مشکل است. وقتی که هدف یک رویداد فقط معرفی یک محصول جدید است احتمال برقراری رابطه فروش مستقیم افزایش یافته است. پیچیدگی ایجاد رابطه مستقیم بین نتایج فروش و هزینه رویداد، اندازهگیری رویداد را مشکل کرده و به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد.
اندازهگیری اثربخشی ارتباطات حاصل از مشارکت در رویداد؛ ارزیابی بازاریابی رویدادی در واژه ارتباطات زمانی اثربخش خواهد بود که سطحی از آگاهی و ادراک را ایجاد نماید.
اندازهگیری پوشش رسانهای حاصل از مشارکت در رویداد؛ اندازهگیری پوشش رسانهها توسط رسانههایی انجام میشود که بر خدمات یک شرکت فعالیت میکنند. بطور کلی برای سنجش اثربخش بودن برخی از اقدامات اساسی مانند مدت زمان پوشش تلویزیونی که استفاده میشود، را مورد توجه قرار میدهند. زمانی که استفاده از پوشش رسانهها بعنوان شاخص اثربخشی مورد استفاده قرار میگیرد باید به مسائل گوناگونی توجه نمود. یکی از این مسائل اثربخشی نسبی انواع گوناگونی از پوشش رسانهها است. دیگری کیفیت پوشش رسانههاست که از خیلی مطلوب تا نامطلوب متغیر است.
نظارت بر بازخورد؛ یک شاخص موثر در اثربخشی رویداد، نظارت و ارزیابی بازخوردهای گرفته شده از افرادی است که در یک رویداد شرکت میکنند. اکثر اوقات نظارت بر بازخوردهای گرفته شده به شیوههای غیر رسمی انجام میشود. به هر حال روشهای رسمی جمعآوری داده ارزیابی دقیقیتری را از بازاریابی رویدادی انجام خواهند داد.
تجزیه و تحلیل هزینه – منفعت؛ ارزیابی هزینهها و منفعت شامل حسن نیت و قدر و منزلت بدست آمده از یک رویداد است. ارزیابی این فواید در اکثر موارد دشوار است که میناقان پیشنهاد میکند که از مدیران ارشد بعنوان مبنایی برای ارزیابی در این گونه موارد استفاده شود (Eriksson & Hjamsson,2000).
6-5-2- ارتباطات در بازاریابی رویدادی
ارتباطات فرآیند حرکت یک پیام از طریق اجزای مختلف است. این اجزا شامل منبع، پیام، کانال، دریافتکننده و فرآیند رمزگذاری و رمزگشایی است. منبع سازمان است، پیام میتواند تولید یک ماشین جدید باشد، کانال میتواند یک رویداد باشد و دریافتکنندگان، شرکتکنندگان در رویداد هستند (Eckerstein , 2002).
ارتباط مستقیم با مشتری یکی از مزایای مهم بازاریابی رویدادی در مقایسه با دیگر کانالهای بازاریابی است. در تعریف رویداد گفته شده است که یک رویداد یک فعالیت که بازار هدف را در یک زمان و مکان جمعآوری کرده است. این نشان دهنده آن است که در بازاریابی رویدادی سروصدا حذف شده است ( Berkowitz et al ,1997).
The Communication Process in Traditional Marketing
The Communication Process in Traditional Marketing
The Communication Process in Event Marketing
The Communication Process in Event Marketing