دانلود مقاله ارتباط بازاریابی رویدادی و و ارتباطات بازاریابی


Widget not in any sidebars
شکل 6-2- مقایسه ارتباطات در بازاریابی سنتی و بازاریابی رویدادی (Eckerstein,2002)
ابعاد بازاریابی رویدادی در ارتباطات بازاریابی عبارتنداز:
بعد اول ارتباط عاطفی است. بازاریابی رویدادی یک شکل از “بازاریابی کشیدن” است جایی سازمانها سعی میکنند به احساسات و عواطف مشتریان نزدیک شوند. این فعالیت سازمانها بوسیله لمس کردن احساسات عاطفی مشتریان انجام میشود.
بعد دوم ارتباط نزدیک با مشتریان بوسیله مشارکتها آنها در فعالیتها است. زمانی که مشتریان یک محصول را بصورت واقعی لمس میکنند و از ارزش آن محصول آگاه میشوند دربارۀ آن اطلاعرسانی میکنند. نمونهای از این فعالیت را میتوان در صنعت خودرو مشاهده کرد زمانی که محصولی جدید بوسیله مشتریان آزمایش میشود.
بعد سوم، بعد فکری (معنوی) است که در این بعد به ارتباط رویداد با مشتری توجه میشود.
بعد چهارم، بعد فضایی یا فاصلهای است که به نحوۀ بکارگیری سه مرحله قبلی در عمل اشاره دارد تا از طریق همه کانالهای بازاریابی به مشتریان اطلاعرسانی شود (Behrer & Larsson , 1998). بعضی محققان معتقدند که در آینده مشتریان فقط محصول نخواهند خرید بلکه رویداد و ویژگیهای مربوط به آن، این امکان را برای مشتریان فراهم میکند که خودشان ارزشی برای محصول ایجا نمایند (Getz, 1991).
بعد عاطفی
بعد عاطفی
ارتباط با مشتریان
ارتباط با مشتریان
بعد فضایی
بعد فضایی
ابعاد بازاریابی رویدادی در ارتباطات
ابعاد بازاریابی رویدادی در ارتباطات
بعد فکری
بعد فکری
شکل 7-2- ابعاد بازاریابی رویدادی (Getz, 1991)
7-5-2- ارتباط بازاریابی رویدادی و 5پی
5پی بازاریابی شامل محصول، مکان، افراد، قیمت و پیشبرد که نقشی بسیار ضروری در بازاریابی رویدادی دارند. برای استفاده موفقیتآمیز از بازاریابی رویدادی، بازاریاب باید بتواند بازاریابی رویدادی را با دیگر اجزای آمیخته بازاریابی هماهنگ نماید. بازاریابی رویدادی زیر شاخه پیشبرد در آمیخته بازاریابی است. ابزارهای بازاریابی در بازاریابی رویدادی شامل تبلیغات، پیشبرد فروش، فروش شخصی، فروش مستقیم، روابط عمومی و حمایتگری است. بازاریابی رویدادی جانشینی برای هر یک از این اجزا نیست بلکه مکملی برای آنهاست (Abratt&Grober,1989).
شکل 8-2- بررسی رابطه بین بازاریابی رویدادی و دیگر ابزارهای پیشبردی (Behrer & Larsson,1998)
در تقسیمبندی دیگری اریکسون و هاجمسون (2000) نقش بازاریابی رویدادی در آمیخته بازاریابی را بصورت شکل 10-2- در نظر گرفتهاند که از دو بعد تشکیل شده است. بعد اول شامل تعامل و اطلاع دادن و بعد دوم تصویر و عرضه است.