دانلود پایان نامه
در صورتی که شرکت نقدینگی کافی داشته باشد، از آن، جهت سرمایهگذاری های جدید استفاده میکند. چون وجوه داخلی هیچ گونه هزینهای برای شرکت نخواهد داشت و بازده هر سهم را افزایش خواهد داد.(هامپتون ،1374)
بر خلاف دیدگاه سنتی سیستم تامین مالی که منابع از سهام داران یا اعتبار دهندگان تامین میگردد، دیدگاه حاضر بیانگر آن است که شرکت با جریان نقدی به عنوان یک منبع مستقل روبروست. این مساله منجر به ارزیابی مجدد نقش سیستم مالی در تخصیص منابع برای سرمایهگذاری میشود.(هلویگ،2001)
از درآمدهای انباشته به عنوان منابع داخلی نام برده میشود که یک شیوه مهم تخصیص سرمایه در اقتصادهای صنعتی مدرن است. در حالی که منابع مالی خارجی معمولا برای بخشهای خاصی از شرکت یا برای دارایی های خاصی به کار گرفته میشود، منابع داخلی میتواند بخش اعظمی از سرمایهگذاری ها را تشکیل دهد. برای مثال سال های 1981 تا 1991، منابع داخلی بیش از 75% هزینههای سرمایهای شرکت های غیر مالی آمریکایی را پوشش میدهد. (لامونت،1997) و در همین فاصله زمانی 80% سرمایهگذاری های واقعی ناخالص در آلمان از محل منابع داخلی تامین میشود.(هلویگ،2001)
دونالدسون (1990) بیان میکند که مدیران منابع داخلی را ترجیح میدهند، چون تامین مالی از طریق وجوه داخلی با حداقل مقاومت روبرو بوده و مدیریت کنترل کاملی برآن دارد. دلیل دیگری که میتوان برای ارجحیت منابع داخلی بر منابع خارجی برشمرد، تفاوت هزینه بین منابع داخلی و خارجی و ارزانتر بودن منابع داخلی است. منابع داخلی به دلیل تفاوت های اطلاعاتی، انگیزشی و تخصیص دارایی، حقوق کنترل یا هزینههای مبادله از منابع خارجی متفاوتند. (لامونت،1997) که میزان تفاوت قیمت منابع داخلی و خارجی بستگی به میزان اطلاعات نامتقارن و تفاوت در هزینههای مبادله دارد. شواهد حاکی از آن است که شکاف هزینه بین منابع داخلی و خارجی زیاد است. (کالومیریس ،1995)
2-3-2- مدل تامین مالی
در مدل مبتنی بر مالیات، تفاوت هزینه منابع داخلی و خارجی از تفاوت مالیات سود سرمایه و سود تقسیمی در سطح فردی ناشی میشود. در هر دوره t، بازده بعد از مالیات سهامداران فعلی Rt، مجموع بازده سود تقسیمی (با مالیات به نرخ ) و سود سرمایه (با نرخ مالیات c) است::
Rt=(2-25)
Dt: سود تقسیمی پرداختی
Vt: ارزش شرکت در دوره t
Vt+1: ارزش شرکت در دوره +t1
Vnt: انتشار سهام جدید
ارزش کل شرکت در زمان t+1 به شرح زیر است:
Vt+1=Vt+ Vnt (26-2)
در حالت تعادل، مالکان سهام بازده مورد استفاده P را دریافت می کنند، بنابراین:
PVt=(1+ϴ)Dt-(1-c)vnt+(1-c)vt+1-(1-c)vtو ارزش کلی شرکت، ارزش فعلی جریان سود تقسیمی پس از مالیات تعدیل شده و بر اساس ارزش فعلی سهام جدید المنتشر که توسط سهام داران فعلی برای حفظ ادعای نسبی خود بر شرکت، باید خریداری شود.
شرکت، ارزش بازاری خود را با توجه به چهار محدودیت حداکثر میکند:
محدودیت سهم سرمایه:
(2-28) kt=(1-δ)kt-1+It
2- برابری منابع وجوه با مصارف وجوه:
(1-t)π(Kt)+vnt+Bt=Dt+It(2-29)
3- سود بعد از مالیات شرکت (kt)π بصورت زیر تعریف میشود:
π(Kt)=f(Kt-1,Nt)-ωtNt-ψ(It,Kt-1)-ItBt-1(2-30)
:Nt:: عوامل متغیر تولید برای شرکت در زمان t
ωt: قیمت عامل تولید در زمان t