دانلود مقاله بازاریابی رویدادی و تعاریف و مفاهیم

زین کالاس و همکاران
2013
اسپانیا
ترجیحات مصرفکنندگان برای نوشیدنیها هنگام مناسبتها
در این تحقیق ویژگیهایی مانند نوع نوشیدنی، طعم، کشور تولیدکننده، نام تجاری، قیمت، جوایز و بستهبندی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان میدهد به نوشیدنیهایی که در آن منطقه تولید میشود تمایل بیشتری نشان میدهند و در هنگام خرید به ویژگیهایی مانند طعم، تنوع و آشنا بودن مارک تجاری توجه میکنند و خرید نوشیدنی تحت تائیر نام مناسبتها قرار نمیگیرد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
مقدمه
هدف تمامی علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظهای یافتهاند. این روندها و حرکتها سبب شده است که برای بررسی رشتههای مختلف بشری، از روشهای علمی استفاده شود. از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقتیابی است استفاده از یک روش پژوهش مناسب است و انتخاب روش پژوهش مناسب به هدفها، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از پژوهش دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای پژوهش است (خاکی، 1379). از طرفی اعتبار و ارزش قوانین هر علمی، مبتنی بر روشِ شناختی است که در آن علم استفاده میشود. در حقیقت دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر پژوهش از حیث روش است که اعتبار مییابد، نه موضوع پژوهش (خاکی، 1387، 193). به همین دلیل اهمیت شناخت روشهای انجام پژوهش و ابزارهای آن اگر به اندازه شناخت موضوع نباشد، به طور قطع کمتر از آن نیست.
روش شناسی یکی از ارکان اصلی هر پژوهش علمی و بدون شک، اساس و مبنای پایایی و روایی مجموعه پژوهش به شمار میرود. بدون یک روش شناسی محکم، نتایج مطالعه و پژوهشهایی که از پس آن میآید قابل تعمیم نبوده و به همین دلیل نیز از ارزش علمی برخوردار نخواهد بود. غالب مطالعات پژوهشی یک روش یا راهبرد را نشان میدهد که به سادگی قابل تشخیص است و شامل رویههای مشترک خاصی مانند بیان مسئله، جمع آوری اطلاعات و نتیجهگیری است. جزئیات این رویههای خاص تا حدود زیادی با روش پژوهش تعیین میشوند. هر یک از این روشها برای پاسخگویی به یک نوع مسئله مناسب هستند. داشتن روشهای گوناگون و رویههای مربوط به پژوهش برای پژوهشگر و استفادهکنندگان پژوهش اهمیت دارد (خاکی، 1387، 208). روش پژوهش می بایست با اهداف محقق تناسب داشته باشد. بهگونه ای که امکان دستیابی به اهداف را فراهم سازد. روششناسی همچنین یکی از مهمترین شاخص ها برای ارزیابی ارزش یک پژوهش به شمار میرود. از این رو با توجه به اهمیت مباحث مربوط به روششناسی در پژوهش حاضر سعی شده است نهایت دقت در انتخاب روش و ابزار پژوهش و هم چنین در انتخاب جامعه و نمونه مورد بررسی، به عمل آید. در این فصل نوع و روش پژوهش، و همچنین شیوه ی گردآوری دادهها توضیح داده شدهاند.
در این پژوهش تلاش شده است تا با اتخاذ رویکردی ترکیبی در روششناسی، به بررسی و تبیین مؤلفههای مورد نظر پرداخته شود. دلیل این امر آنست که توجه به این پدیده از نقطه نظر کیفی (فرایندهای پژوهش) و کمی (یافتههای پژوهش) به صورت توامان درک جامعتر و مؤثرتری نسبت به طیف وسیعی از سؤالات فراهم می کند و از این طریق روایی و پایایی بهتری را برای مجموعه یافتهها بدست می دهد (Creswell, 2007).
از اینرو با توجه به موارد نامبرده، در ابتدای این فصل، فرایند و روش انجام پژوهش تشریح میشود. سپس روش و ابزار گردآوری دادهها و روایی آنها توضیح داده میشود، در نهایت جامعه و نمونه آماری گردآوری دادهها مورد نظر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
1-3- فرایند پژوهش
به طورکلی پژوهش حاضر در طی سه فاز و بر اساس یک فرایند 18 مرحله ای به انجام رسیده است که در نمودار مفهومی 1-3 قابل ملاحظه است. در فاز اول، پس از طرح دقیق و موشکافانهی عنوان پژوهش، مطالعه مقدماتی مبانی نظری و پیشینهی پژوهش در حوزه هایی همچون مشتری، مناسبت، رویداد، بازاریابی مناسبتی، بازاریابی رویدادی، رویکرد ترکیبی اکتشافی و … انجام پذیرفت. خروجی این فاز استخراج تعاریف و مفاهیم اولیه پژوهش است، که مقالات استفاده شده مبنایی برای مصاحبه ها و تحلیل محتوایِ کیفی قرار گرفتند.
بنابراین در فاز دوم، بر اساس پژوهش اکتشافی مؤلفه های جدیدی استخراج و در فازهای بعدی از آن استفاده شد. بر این اساس، مقدمات مصاحبه فراهم و مصاحبههایی با تنی چند از مشتریان، بعمل آمد. خروجی این مرحله استخراج و جمع آوری دادههای کیفی بود که مبنایی برای طراحی پرسشنامهِ پژوهش قرار گرفت.
در فاز سوم پژوهش، با توجه به پرسشنامهای که شاخص های آن بر مبنای تحلیل اکتشافی دادههای حاصل از مصاحبه طراحی شده بود، اقدام به جمعآوری دادهها جهت تحلیلهای کمی نمودیم. بر این اساس، پرسشنامهی پژوهش به صورت حضوری بین مشتریان منتخب توزیع گردید. مراحل کار به صورت شماتیک در شکل 1-3 مشخص گردیده است.
مطالعه پیشینه پژوهش مرتبط با موضوع
مطالعه پیشینه پژوهش مرتبط با موضوع
مرحله اول بررسی و تبیین طرح پژوهش