دانلود مقاله بانک کشاورزی و انتخاب نمونه

کیفی + کمی
کیفی کمی
کیفی کمی
کمی کیفی
کمی کیفی
شکل3-3- انواع پژوهشهای آمیخته با در نظر گرفتن دو عامل توالی زمانی و تأکید بر هر یک از قسمتهای کمی یا کیفی (Johnson & Onwuegbuzie, 2004)
از این منظر نیز، پژوهش حاضر از نوع کیفی کمی است. بدین معنی که ابتدا مرحله جمعآوری دادههای کیفی در مقیاس کوچک و سپس جمعآوری دادههای کمی در مقیاس بزرگ صورت خواهد گرفت.
3-3- جامعه آماری پژوهش
یکی از اهداف پژوهش علمی، توصیف و تشریح وضعیت جامعه است. جامعه عبارت است از گروه یا طبقه ای از افراد که حداقل در یک ویژگی مشترک باشند (بیابانگرد، 1384، 113). جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش (چه در مرحله کیفی و چه در مرحله کمی) مشتریان بانک کشاورزی در سطح شهر تهران است.
4-3- حجم نمونه آماری
در بسیاری از پژوهشهای علمی دسترسی به تمام اعضای جامعه، کاری بسیار زمانبر و پرهزینه است. در این شرایط، نمونهای از جامعه انتخاب میشود که بیناگر خصوصیات جامعه بوده و دسترسی به آن مقرون به صرفه باشد. زمانبری کمتر از دیگر مزایای نمونه گیری است (حافظ نیا، 1386، 119). در این پژوهش با توجه به هر یک از مراحل کیفی و کمی، حجم نمونه متفاوت است که در ادامه توضیح داده میشود.
1-4-3- حجم نمونه در مرحله کیفی
بنابر اصل کفایت دادهها، انتخاب نمونه آماری را باید تا جایی ادامه داد که حجم نمونه در طی فرآیند پژوهش و بر اساس حصول کفایت یا اشباع اطلاعات نظری تعیین گردد. به این معنی که حجم هیچ یک از نمونهها از پیش تعیین شده نیست و در مورد هر یک از جوامع مورد بررسی، فرآیند نمونهگیری تا زمانی ادامه مییابد که آزمودنیهای جدید، اطلاعات تازهای بدست ندهند و یا تأثیری در توسعه مدل یا نظریه پژوهش نگذارند. به عبارتی تأثیر آنها در بهبود نهایی یا حاشیهای نظریه و یا اطلاعات صفر باشد (Gronhang et al., 1995 به نقل از دانایی فر، 1385). این بخش از پژوهش به دو بخش تقسیم میشود. در بخش اول برای شناسایی راهبرد بازاریابی مناسبتی با خبرگان بازاریابی مصاحبه گرفته شد و در بخش دوم از پژوهش برای استخراج شاخصها از 17 مشتری در گروههای سنی مختلف از کمتر از 20 سال تا بیش از 60 سال در شعبههای بانک کشاورزی ( شعبه مرکزی، شهر آرا، ونک، توحید) مصاحبه عمیق گرفته شد.
2-4-3- حجم نمونه در مرحله کمی
در مرحله کمی جهت توزیع پرسشنامه با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری پژوهش، حجم نمونه در مجموع 384 نفر تخمین زده شد. در این پژوهش 520 پرسشنامه در بین 7 شعبه مختلف توزیع و جمعآوری شد. پس از جمعآوری و غربال نمودن پرسشنامهها، 60 پرسشنامه برای شعبه مرکزی، 52 پرسشنامه برای شعبه شهر آرا، 57 پرسشنامه برای شعبه توحید، 67 پرسشنامه برای شعبه ونک، 56 پرسشنامه برای شعبه تجریش، 70 پرسشنامه برای شعبه جنتآباد و 60 پرسشنامه برای شعبه ولنجک قابل استفاده تشخیص داده شد. از این رو در مجموع تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس 421 پرسشنامه به انجام رسید.
5-3- ابزار و روش گردآوری دادهها
به طور معمول، چهار نوع ابزار عمده برای جمع آوری دادهها وجود دارند. هر یک از این ابزارها، خود انواع و کاربردهای ویژهای برای پژوهشها خاص دارند. این ابزارها عبارتند از:
بررسی و مراجعه به مدارک و اسناد
مشاهده
مصاحبه (مرحله کیفی)
پرسشنامه (مرحله کمی)