دانلود پایان نامه
4ـ 9-5 توبه نکردن شاعر از محبت به معشوق 109
4ـ 9-6 توبه از توبه 111
4ـ 9-7 توبه و شفاعت پیامبر اکرم (ص) 111
4ـ 9- 8توبه، سبب فتوح 112
4ـ 9-9 توبه و قرب به پیامبر (ص) 112
4ـ 9-10 توبه، برترین منزل 112
4ـ 9ـ 11 توبه، نجات از آتش 113
عنوان صفحه
4ـ 9ـ 12 توبه، سبب قرب خدا 113
4ـ 9ـ 13 توبه، سبب آگاهی از اسرار الهی 114
4ـ 9ـ 14 توبه، سبب رستگاری 114
4ـ 9ـ 15 خواری توبه نکردن 115
4ـ 9ـ16 توبه و فراوانی نعمت ها 115
4ـ 9ـ 17 توبه نکردن، عامل شقاوت 115
4ـ 9ـ 18 توبه ، ملازمت با مقرّبین 117
نتیجه گیری کلی 118
منابع و مآخذ 121
پیشگفتار
طلوع خورشید رسالت محمدی، عرفان لرزان وپژمرده بشریت غرق در ضلالت را، در فضای ظلمانی شرک آلود، جانی تازه بخشید، عرفان معنای حقیقی خود را باز یافت و بارقه ای از آن جان ها را نورانی کرد که جلوه های آن در هر عصر و مصری پدیدار شد ، از نیمة اول قرن دوم هجری عرفان اسلامی فصلی جدیدی را آغاز کرد که بازتاب آن سراسر تاریخ ادبی منثور و منظوم را فرا گرفت از آن جمله موضوع توبه جایگاه ویژه ای را در بین مباحث به خود اختصاص داده است، در قرآن مجید که الهام بخش سالکان بوده، آیات فراوانی دربارة توبه آمده است؛ زیرا توبه اولین مرحله برای شروع سلوک است عرفا نیز توجه خاصی به آن داشته اند. روش این تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه ای و از نظر هدف بنیادی است. در ابتدا کتاب های مرتبط با توبه مانند تفسیر روح الجنان و روح الجنان، کشف الاسرار وعدة الابرار و …. تهیه، فیش برداری و مدون شد. بعضی از کتب مانند عرائس البیان روزبهان بقلی در دسترس نبود که جای بسی تأسف است. کتابهای منثور و منظوم فارسی و عربی مطالعه و از کتاب های دیگر نیز برای درک بهتر استفاده شد این تحقیق در چهار فصل به شرح ذیل تقدیم می شود.
مباحث فصول
فصل اول کلیات توبه است. معنی توبه در لغت نامه ها، اهمیت توبه، تعریف توبه، توبه و مشتقات آن، جایگاه توبه نسبت به مقامات عرفانی دیگر، توبه و انابت، توبه و اَوبت، توبه و مقام، توبه و حال، جبر، اختیار و توبه و بررسی آن در آثار عرفانی مانند مثنوی مولانا. گلشن راز، موضوع توبه، ارکان توبه، رابطه توبه با استغفار مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم توبه از منظر قرآن كريم با توجه به كتابهاي تفسير مانند كشف الاسرار ميبدي، تفسيرالميزان، كتب عرفاني ديگر مانند قوت القلوب، و كتاب هاي روايي مهم مانند بحارالانوار مجلسي، اصول كافي و مستدرك مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. فصل سوم تحلیل عرفانی توبه است این فصل نسبت به فصل های دیگر بسیار گسترده تر است و تقریباً تمام مباحث مربوط به توبه در این فصل قرار گرفته است، تعریف توبه، وجوب توبه دلایل وجوب توبه در آثار عرفانی مانند شرح تعرف و کتاب الاربعین غزالی است.
موضوع توبه، مراتب توبه حقیقت توبه، اسرار توبه لطائف توبه، انواع توبه، شرایط توبه، اسباب توبه، علاج عدم توبه، آثار توبه در آثار مهم عرفانی همچون قوت القلوب و کیمیای سعادت، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و در آخر سرگذشت مهمترين توبه كنندگان مانند بشر حافي، فضيل بن عياض با استفاده از كتاب هاي تذكره الاولياي عطار، اسرارالتوحيد، طبقات الصوفيه و كشف الاسرار آورده شده است.
فصل چهارم آثار منظوم و شعر شاعران راجع به توبه است اشعار بزرگانی همچون فردوسی، ابوسعید ابوالخیر، مسعود سعد سلطان، سنایی غزنوی، خاقانی، نظامی، عطار و سوزنی سمرقندی تبيين شده است.