دانلود پایان نامه

«فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه» (مائده، 39)؛وهر کس که پس ازستم کردن،توبه وجبران نماید،خداوند توبۀ او رامی پذیرد.« و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا» (فرقان، 71)؛وکسی که توبه کند و عمل صالح انجام دهد به سو ی خدا باز گشت می کند«در این آیه یتوب الی الله به معنای بازگشت به سوی خدا بعد از مردن است» (میبدی،1371ج7، ص67).
توبه سبب آمرزش گناه است انه من عمل منکم سوء بجهاله ثم تاب من بعده و اصلح فانه غفور رحیم. (انعام، 54)؛هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند سپس توبه واصلاح(وجبران)نماید،(مشمول رحمت خدا میشودچرا که)او آمرزنده ومهربان است.
«آنکه توبه کند و اصلاح نماید اصلاً توبه یک قیام اصلاحی است و غیر از این چیزی نیست» (مطهری، 1364، ص 158).
«الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا…» (آل عمران، 89)مگرکسانی که پس از آن تو به کنندواصلاح نمایند.
«در قرآن هر جای که ذکر توبت کرد. بیشتر آن است که ذکر اصلاح قرین آن ساخت از بهر آنکه حقیقت توبت دو چیز است تصفیت اعتقاد و اصلاح اعمال؛ پس هر دو مجتمع باید تا توبت درست آید». (میبدی، 1371، ج2، ص606).
سالک تائب باید گذشتۀخود را اصلاح کند؛« الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولیک یبدبل الله سیئاتهم حسنات» (فرقان، 70)؛مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند وعمل صا لح انجام دهندکه خداوند گناهان آنان را به حسنا ت مبدل می کند

2ـ 1ـ 5 توبه از کفر، شرک ونفاق
توبه دربعضی از آیات مبارک ، تفسیر به توبه از شرک ، کفرویا نفاق شده است.
والذینعملوالسیئات ثم تابوا من بعدها» (اعراف، 153)؛وکسانی که گناه کردندو بعد از آن توبه نمودند.
«سیئات شرک است» (میبدی، 1371، ج2، ص747).
«فان تبتم خیرّ لکم» (توبه، 3)؛اگر توبه کنید برای شما بهتر است.
«اگر از کفر بازگشتید و توحید خالص داشتید آن برای شما بهتر است»(میبدی،1371 ، ج4، ص92).
یتوب الله علی من یشاء (توبه، 15)؛خداوند توبۀ هر کس را که بخواهد (وشایسته ببیند)می پذیرد.
«خداوند با نظر رحمت به مشرکینی که بخواهد توجه میکند. » (میبدی،1371،ج4 ،ص98)
«ان الله هو التواب الرحیم» (توبه، 104)؛ خداوند توبه پذیر ومهر بان است
«خداوند با مغفرت و رحمت به کسی که به سوی او بازگردد بازگشت می کند». (میبدی،1371،ج4، ص208)
«ثم لا یتوبون» (توبه، 126)؛باز نه توبه می کنند «یعنی از نفاق توبه نمی کنند» (میبدی، 1371ج4، ص238).
«انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا…» (طه، 82) ؛و من هر که را توبه کند وایمان آوردوعمل صالح انجام دهد،سپس هدایت شود می آمرزم. امام صادق علیه السلام فرمودند: «خدای تعالی قبول نمی کند مگر عمل صالح را و نیز قبول نمی کند مگر وفای بشرط و عهد را پس هر کس به شرط خدا وفا کند و آنچه را که او در عهد خود قید کرده بکار بندد به آنچه نزد وی است می رسد».
«ای من الشرک» (مکی، ص 382) که تاب به معنای رجوع از شرک است (طباطبایی، 1366، ج14، ص302).
الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولیک یبدبل الله سیئاتهم حسنات» (فرقان، 70)؛ «کسی که از شرک گناهان توبه کند و به خداوند و پیامبر او ایمان آورد و با ایمان خود کار نیک انجام دهد». (میبدی، 1371، ج7، ص65).
«کسی که از شرک گناهان توبه کند و به خداوند و پیامبر او ایمان آورد و با ایمان خود کار نیک انجام دهد». (میبدی، 1371، ج7، ص65).
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «هیچ مردمی به یاد خدا نمی نشینند مگر آنکه یک منادی از آسمان ندا می دهد که برخیزید که خدای تعالی گناهانتان را بحسنات مبدل نموده و هم آنها را بیامرزید. (طباطبايي، 1366، ج15، ص360)».
2ـ 2 انواع توبه از دیدگاه قرآن کریم وتفاسیر