دانلود مقاله با موضوع توسعه و مشارکت کارکنان و رهبری و ثبات در مقاصد

رهبری و ثبات در مقاصد:
تعریف: سرآمدی یعنی رهبری الهام بخش1 و چشم انداز پرداز2 توام با ثبات در مقاصد.
چگونه این مفهوم در عمل اجرا می شود: (کالومورا،2007)
سازمان های سرآمد، رهبرانی دارند که جهت گیری شفّافی برای سازمانشان وضع کرده و آن را اشاعه می دهند. برای این کار آنها دیگر رهبران و مدیران سازمان را متّحد کرده و در آنها انگیزه ایجاد می کنند تا آنها نیز الهام بخش کارکنان خود باشند. آنها ارزشها، اخلاقیّات، فرهنگ و ساختار حاکمیّت را در سازمان به نحوی مستقر می کنند که هویّت و جذابیّت منحصر به فردی برای ذینفعان سازمان، به ارمغان آورد. در این سازمان ها رهبران، در تمامی سطوح، مستمراً افراد را به سوی سرآمدی ترغیب وتهییج می کنند و برای انجام این کار، در رفتار و عملکرد، الگوی دیگران هستند.
مزایایی که از بکارگیری این مفهوم عاید سازمان می شود:
روشن شدن مقصود و جهت گیری سازمان
ایجاد یک هویّت شفّاف برای سازمان و در درون آن
ایجاد مجموعه ای از ارزشها و اخلاقیّات و به اشتراک گذاشتن آنها در سازمان
ایجاد رفتارهای سازگار و الگو در سطح سازمان
دستیابی به نیروی کار متعهّد، با انگیزه و مؤثّر
ایجاد اعتماد به سازمان و اعتماد درون سازمان حتّی در شرایط متلاطم و پر تغییر
مدیریت مبتنی بر فرآیندها و واقعیّتها:
تعریف: سرآمدی یعنی مدیریت سازمان از طریق مجموعه ای از سیستم ها، فرآیندها و واقعیّتهای مرتبط و به هم وابسته.
چگونه این مفهوم در عمل اجرا می شود:
سازمان های سرآمد، سیستم مدیریت کارآمدی دارند که بر پایه نیازها و انتظارات کلیّه ذینفعان بنا شده است و به نحوی طرّاحی شده است که این نیازها و انتظارات را برآورده سازد، یک مجموعه شفّاف و یکپارچه از فرآیندها، سازمان را در اجرای سیستماتیک خط مشی ها،استراتژیها و اهداف بلند مدّت و طرحهای سازمانی توانمند کرده و تضمینی برای انجام صحیح این کار خواهد بود. این فرآیندها به شکلی مؤثّر جاری گشته و مدام و روزانه مدیریت شده و بهبود می یابند: تصمیمات بر اساس اطّلاعاتی اخذ می شوند که در عمل قابل اطمینان بوده و با عملکرد واقعی و برنامه ریزی شده سازمان، قابلیّت فرآیندها و سیستم ها و نیازها، تجارب و انتظارات ذینفعان و عملکرد سایر سازمان ها مرتبط هستند، سبک ها بر اساس شاخص های مناسب عملکرد شناسایی شده و به شکلی مؤثّر مدیریت می شوند. حاکمیّت سازمان شیوه ای کاملاً حرفه ای دارد و تمامی نیازمندیهای بیرونی شرکت را برآورده کرده و از آن فراتر می رود.شاخص های پیشگیرانه شناسایی و پیاده سازی شده اند، به نحوی که میزان اعتماد ذینفعان را در سازمان افزایش داده و حفظ می کنند.
مزایایی که از بکارگیری این مفهوم عاید سازمان می شود:
حداکثر کردن کارایی و اثربخشی در دستیابی سازمان به اهداف خود و ارائه ی محصولات و خدمات
تصمیم گیری مؤثّر و واقع گرایانه
مدیریت مؤثّر ریسک
افزایش اعتماد ذینفعان به سازمان(کالومورا،2007)
توسعه و مشارکت کارکنان:
تعریف: سرآمدی یعنی حداکثر کردن مشارکت کارکنان از طریق توسعه و مشارکت دادن آنها در کار.